Διοργάνωση του 1ου αγώνα δρόμου «Ιατρίδεια 2019» στο Σοφικό Κορινθίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 582/2018
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ: «Διοργάνωση του 1ου αγώνα δρόμου «Ιατρίδεια 2019» στο Σοφικό Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Διοργάνωση του 1ου αγώνα δρόμου «Ιατρίδεια 2019» στο Σοφικό Κορινθίας»επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και απαιτείται προετοιμασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 43366/11-12-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει το λαϊκό αγώνα, ανώμαλου δρόμου 14,5 χιλιομέτρων, τα «Ιατρίδεια 2019», προς τιμή του αείμνηστου πλοιάρχου Μιλτιάδη Ιατρίδη, κυβερνήτη του ιστορικού υποβρύχιου «Παπανικολής». Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη γενέτειρα του Μιλτιάδη Ιατρίδη, το Σοφικό Κορινθίας, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.
Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1Ηλεκτρονική χρονομέτρηση του αγώνα, ποσού έως 818,40 € συμπ. Φ.π.Α.
2. Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·         Κύπελλα κατηγορίας ανδρών-γυναικών (1ου,2ου, 3ου – 1ης, 2ης,3ης), ήτοι 6 τεμάχια,
·         Κύπελλα ηλικιακών κατηγοριών, ήτοι 5 τεμάχια, ποσού έως 322,40€ συμπ. Φ.π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.140,80€ συμπ. Φ.π.Α. θα βαρύνουν τον ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού έτους 2018 με το ποσό των 322,40€ συμπ. Φ.π.Α. και τον ΚΑ 15/6472.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 με το ποσό των 818,40 € συμπ. Φ.π.Α.. Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση του 1ου αγώνα δρόμου «Ιατρίδεια 2019» στο Σοφικό Κορινθίας με το ποσό των 1.140,80€με Φ.Π.Α., την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
1Ηλεκτρονική χρονομέτρηση του αγώνα, ποσού έως 818,40 € συμπ. Φ.π.Α.
2. Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·         Κύπελλα κατηγορίας ανδρών-γυναικών (1ου,2ου, 3ου – 1ης, 2ης,3ης), ήτοι 6 τεμάχια,
·        Κύπελλα ηλικιακών κατηγοριών, ήτοι 5 τεμάχια, ποσού έως 322,40€ συμπ. Φ.π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.140,80€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν τον ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού έτους 2018 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων» με το ποσό των 322,40€ συμπ. Φ.Π.Α. και τον ΚΑ 15/6472.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων» με το ποσό των 818,40 € συμπ. Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 582 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment