Διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου ‘’Διογένεια 2018’’

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου ‘’Διογένεια 2018’’

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 431/2018
 
Θέμα 1ο   E.Η.Δ.:   «Διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου ‘’Διογένεια 2018’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.                  Χασικίδης Χρήστος,
2.                  Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
3.                  Παππάς Αντώνιος,
4.                  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.                  Σταυρέλης Νικόλαος,
6.                  Ζήμος Κων/νος
7.                  Δράκος Παναγιώτης
8.                  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.                  Λαμπρινός Παναγιώτης
10.               Μουρούτσος Γεώργιος
11.               Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.               Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.               Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.               Σούκουλης Ανδρέας
15.               Καρασάββας Ιωάννης
16.               Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Διοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου ‘’Διογένεια 2018’’» επειδή ο αγώνας θα γίνει την 14η Οκτωβρίου 2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 32846/26-9-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει τον 1ο ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου 21,1Km και παράλληλα δύο αγώνες 5Km και 1.500m (για παιδιά και άτομα ΑΜΕΑ), τα «Διογένεια 2018», αφιερωμένα στο Φιλόσοφο Διογένη ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα Π.Χ. στην πόλη της Κορίνθου.
Ο αγώνας δρόμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018   με αφετηρία και τερματισμό στο τέρμα της οδού Γ. Παπανδρέου – άγαλμα Διογένη, στην παραλία Καλάμια. Η χρονομέτρηση των αγώνωνθα γίνει ηλεκτρονικά και θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας. Επιπλέον θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, διπλώματα και μπλουζάκια σε όλους τους δρομείς οι οποίοι θα τερματίσουν στον αγώνα των 21,1km, αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα για τους τερματίσαντες στους αγώνες των 5Km και 1.500m, ενώ τα άτομα ΑΜΕΑ που θα τερματίσουν στον αγώνα των 1.500m θα παραλάβουν επιπλέον και κύπελλα.
Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.π.Α.
2. Ενοικίαση τριών (3) χημικών τουαλετών, ποσού έως 434,00€ συμπ. Φ.π.Α.
3. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αγώνων, ποσού έως 880,40 € συμπ. Φ.π.Α.
4.Προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών δώρων συμμετοχής ως εξής:
Οχτακόσια πενήντα(850)μετάλλια,
Σαράντα οχτώ (48)κύπελλα,
Τετρακόσια είκοσι(420)τεχνικά μπλουζάκια
Χίλια (1.000)αναμνηστικά διπλώματα,
       ποσού έως 6.805,12€ συμπ. Φ.π.Α.
5.Προμήθεια πενήντα(50)αφισών, ποσού έως 124,00€ συμπ. Φ.π.Α.
6.Προμήθεια φρούτων, ήτοι 400 μπανάνες, ποσού έως 369,51€ συμπ. Φ.π.Α.
7.Προμήθεια σε πλαστικά ποτηράκια, ήτοι 1.000 τεμάχια, ποσού έως 29,76€ συμπ. Φ.π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 9.014,79€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του 1ου Ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου «Διογένεια 2018» ποσού 9.014,79€ συμπ. Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Κορίνθου, με αφετηρία και τερματισμό στο τέρμα της οδού Γ. Παπανδρέου – άγαλμα Διογένη, στην παραλία Καλάμια.
Με την ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθούν τα κάτωθι :
 
1. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2. Ενοικίαση τριών (3) χημικών τουαλετών, ποσού έως 434,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αγώνων, ποσού έως 880,40 € συμπ. Φ.Π.Α.
4.Προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών δώρων συμμετοχής ως εξής:
Οχτακόσια πενήντα(850)μετάλλια,
Σαράντα οχτώ (48)κύπελλα,
Τετρακόσια είκοσι(420)τεχνικά μπλουζάκια
Χίλια (1.000)αναμνηστικά διπλώματα,
       ποσού έως 6.805,12€ συμπ. Φ.Π.Α.
5.Προμήθεια πενήντα(50)αφισών, ποσού έως 124,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
6.Προμήθεια φρούτων, ήτοι 400 μπανάνες, ποσού έως 369,51€ συμπ. Φ.Π.Α.
7.Προμήθεια σε πλαστικά ποτηράκια, ήτοι 1.000 τεμάχια, ποσού έως 29,76€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 9.014,79€ συμπ. Φ.Π.Α θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 431 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment