Διοργάνωση του 20ου αγώνα δρόμου «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση του 20ου αγώνα δρόμου «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 254/2018
 
Θέμα 25ο Η.Δ.: Διοργάνωση του 20ου αγώνα δρόμου «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Διοργάνωση του 20ου αγώνα δρόμου «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18530/06-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<<Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου, Απoστόλου Παύλου, διοργανώνει τον 20ο Αγώνα Δρόμου «Στα Χνάρια του Απ. Παύλου». Ο αγώνας δρόμου/δυναμικού βάδην θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, με αφετηρία το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και τερματισμό την πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ατομικά ή συλλογικά, οι οποίοι θα διανύσουν μια απόσταση 11,4Km, καλύπτοντας νοερά τα χνάρια της διαδρομής που άφησε στο πέρασμα του ο Απόστολος Παύλος.
Για την διοργάνωση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.Προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών δώρων συμμετοχής ως εξής:
Τριακόσια (300)μετάλλια,
Είκοσι πέντε (25)κύπελλα κατηγορίας ανδρών-γυναικών (1ου, 2ου, 3ου, 1ης ,2ης, 3ης ),
Τριακόσια (300)t-shirts,
Δεκαπέντε (15) t-shirts πόλο,
Τριακόσια (300)καπέλα και
Τριακόσια (300)αναμνηστικά διπλώματα,
ποσού έως 4.068,44€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.Προμήθεια εκατόν είκοσι(120)αφισών, ποσού έως 238,08€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.Προμήθεια σε νερά (1500 τεμάχια), χυμούς (300 τεμάχια), μπανάνες (300 τεμάχια) και μπάρες δημητριακών (300 τεμάχια) για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, ποσού έως 1.540,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.Παράθεση γεύματος στους συντελεστές της διοργάνωσης του αγώνα, ήτοι 15 άτομα, ποσού έως 279,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
5. Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού έως 248,00€συμπ. Φ.Π.Α.
6. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 607,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
7. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών, ποσού έως 737,80€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 7.718,92€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση του 20ου αγώνα δρόμου «Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου» καιβ) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 7.718,92€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18530/06-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
     Διοργανώνει τον 20ο  Αγώνα Δρόμου «Στα Χνάρια του Απ. Παύλου».  Ο αγώνας δρόμου/ δυναμικού βάδην θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, με αφετηρία το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και τερματισμό την πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ατομικά ή συλλογικά, οι οποίοι θα διανύσουν μια απόσταση 11,4Km, καλύπτοντας νοερά τα χνάρια της διαδρομής που άφησε στο πέρασμα του ο Απόστολος Παύλος.
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 7.718,92€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανωτέρω διοργάνωση.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
o        Προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών δώρων συμμετοχής ως εξής:
Ø      Τριακόσια (300)μετάλλια,
Ø      Είκοσι πέντε (25)κύπελλα κατηγορίας ανδρών-γυναικών (1ου, 2ου, 3ου, 1ης ,2ης, 3ης ),
Ø      Τριακόσια (300)t-shirts,
Ø      Δεκαπέντε (15) t-shirts πόλο,
Ø      Τριακόσια (300)καπέλα και
Ø      Τριακόσια (300)αναμνηστικά διπλώματα,
Ø      ποσού 4.068,44€ συμπ. Φ.Π.Α.
o         Προμήθεια εκατόν είκοσι(120)αφισών, ποσού 238,08€ συμπ. Φ.Π.Α.
o         Προμήθεια σε νερά (1500 τεμάχια), χυμούς (300 τεμάχια), μπανάνες (300 τεμάχια) και μπάρες   δημητριακών (300 τεμάχια) για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, ποσού 1.540,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
o        Παράθεση γεύματος στους συντελεστές της διοργάνωσης του αγώνα, ήτοι 15 άτομα, ποσού 279,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
o         Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού 248,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
o         Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού 607,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
o        Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών, ποσού 737,80€ με Φ.Π.Α.
        Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζειτη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 7.718,92€ συμπ. Φ.Π.Α.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 254/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος