Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων την Παρασκευή 05.03.21

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 12639/27-02-2021(ΦΕΚ 793/27.02.2021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου και ώρα 6:00”, και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020   και 141οικ.1387/25.01.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

–Έγκριση της διαχείρισης λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Κορινθίων.

 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                            

 

   

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      

    

                                                                                                                                                              

      Αντώνιος Κυριαζής