Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26.1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 22 Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1992
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αιρετών Οργάνων ΠΡΟΣ
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.. ……………………
Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του ν.4623/2019 και ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ. της υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/15-1-2021 (ΦΕΚ Β΄89/16-1-2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Κορινθίων, έτους 2021

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).
Προτείνεται η χρήση ακουστικών.
Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία θα λάβετε μέσω e-mail.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Αντώνιος Κυριαζής

Leave a Comment