Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 242/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η  δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει  αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους  καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν. 3463/2006.
Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του ένα ακίνητο έκτασης 12.402,20τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γκοριτσά» Παραλιακή οδός και δημοτική οδός Δημοκρατίας στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου.
Την αριθμ. 249/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δεν ενέκρινε το από 08-05-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για το ανωτέρω ακίνητο.
Προτείνεται η εκμίσθωση ακινήτουέκτασης 4.583,26τ.μ. που βρίσκεται σε συνολική δημοτική έκταση 12.402,20τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini-soker, Γήπεδα τένις, αποδυτήρια και αναψυκτήριο. Το τμήμα ακινήτου προς εκμίσθωση αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με στοιχεία (α-β-γ-δ-Γ-Β-ε-ζ-η-Ξ-Ν-Μ-Λ1-Λ-α). Το δημοτικό ακίνητο βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου, της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, Δήμου Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Την εκμίσθωση ακινήτουέκτασης 4.583,26τ.μ. που βρίσκεται σε συνολική δημοτική έκταση 12.402,20τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini-soker, Γήπεδα τένις, αποδυτήρια και αναψυκτήριο. Το τμήμα ακινήτου προς εκμίσθωση αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με στοιχεία (α-β-γ-δ-Γ-Β-ε-ζ-η-Ξ-Ν-Μ-Λ1-Λ-α). Το δημοτικό ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Γκοριτσά» Παραλιακή οδός και δημοτική οδός Δημοκρατίας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου, της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, Δήμου Κορινθίων.
Η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα αποφασισθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας», αφού συμπεριληφθούν σ΄ αυτούς και οι παρακάτω όροι:
1.Ο εκμισθωτής θα αναλάβει να διαμορφώσει το ήδη υπάρχον minisoker σε γήπεδο τένις, την συντήρηση επισκευή των δύο άλλων γηπέδων τένις, με υλικά πιστοποιημένα, και διάρκεια κατασκευής – συντήρησης επισκευής οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2.Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει το γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϋ που υπάρχει νότια του πάρκου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Διεύθυνσης σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.
3.Ο εκμισθωτής θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει τα δημοτικά W.C. που βρίσκονται εντός του πάρκου, όταν ο Δήμος κατασκευάσει βόθρο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. Τους χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης.
4.     Ο εκμισθωτής δύναται να κατασκευάσει γήπεδο μίνι τένις (για παιδιά μικρής ηλικίας) στο χώρο που βρίσκεται δυτικά των γηπέδων τένις, με υλικά πιστοποιημένα.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 242/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment