Εξαίρεση ή μη αιγιαλού /ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Εξαίρεση ή μη αιγιαλού /ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 434/2018
 
 Θέμα 2ο  Η.Δ.:   «Εξαίρεση ή μη αιγιαλού /ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος,
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.    Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.    Σούκουλης Ανδρέας
15.    Καρασάββας Ιωάννης
16.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εξαίρεση ή μη αιγιαλού /ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους» και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. ΓΓΔΠ 0014750 ΕΞ 2018/5-9-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο απευθύνεται στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και αναφέρει τα εξής:
«Παρακαλούμε για τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης του Δημοτικού σας Συμβουλίου, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού / ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου σας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.»
 Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου, την με αριθμ. πρωτ. 32994/27-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει συνταχθεί από την κα Σταυρούλα Κουτσοδήμου και συνυπογράφεται από τους Προϊσταμένους κ.κ. Νικόλαο Κακάβα και Ιωάννη Καραϊσκο και από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Κων/νο Ζήμο και η οποία κατά το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το Τμήμα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ0014570ΕΞ2018 έγγραφό του, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τεκμηριωμένης έκφρασης γνώμης σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Κορινθίων, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κλπ), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Επειδή:
1.        στις παραλίες που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου Κορινθίων οι δραστηριότητες που ασκούνται είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων
2.        από τον αιγιαλό που εκτείνεται στα όρια του Δήμου μας απουσιάζουν προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθών οικοσυστημάτων
Η Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας εισηγείται την μη εξαίρεση αιγιαλού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κορινθίων από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση του.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το ως άνω θέμα.>>
και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή της.
Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι πιστεύω ότι κάποιες παραλίες , όπως η πηγή στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης , πρέπει να εξαιρεθεί, λόγω αρχαιότητας και ιστορικότητας. Γι΄ αυτό το λόγο απέχω της ψηφοφορίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. ΓΓΔΠ 0014750 ΕΞ 2018/5-9-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Δηλούντος του κ. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου ότι απέχει)
Την μη εξαίρεση αιγιαλού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κορινθίων από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση του, επειδή:
1.       στις παραλίες που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου Κορινθίων οι δραστηριότητες που ασκούνται είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων και
2.       από τον αιγιαλό που εκτείνεται στα όρια του Δήμου μας απουσιάζουν προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθών οικοσυστημάτων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 434 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος