Εξόφληση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ.

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Εξόφληση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ.

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 323/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: Εξόφληση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Εξόφληση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ,έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 10-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» και Κ.Α. 64/7323.0065, υλοποιήθηκε από Δήμο Κορινθίων με χρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (αριθμ. 23497/2015 με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Μαυροδόπουλο Ε.Δ.Ε.
Ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, ωστόσο διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις πληρωμής του αναδόχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ( ο οποίος και διενεργούσε της πληρωμές) των 1ου , 2ου , 6ου και 7ουλογαριασμών.
Ο ανάδοχος αιτήθηκε την πληρωμή των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστερήσεων εξόφλησης των ως άνω εντολών πληρωμής ύψους 7.855,49 €.
Λαμβάνοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 και 4412/2016,
·         Τις αιτήσεις υποβολής των Πιστοποιήσεων (1ου, 2ου 6ου , και 7ου λογαριασμών),
·         Τις ειδικές οχλήσεις του αναδόχου, και την αριθμ. Πρωτ. 50915/2016 αίτηση του
·         Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του προγράμματος που χρηματοδοτούσε το έργο,
·         Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» έχει κλείσει ,
·          Το γεγονός ότι η δαπάνη των τόκων υπερημερίας έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Προτείνεται στο δημοτικό συμβούλιο η αποδοχή της οφειλής και η πληρωμή στον ανάδοχο των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστερήσεων εξόφλησης των 1ης , 2ης, 6ης, και 7ης εντολών πληρωμής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» ύψους 7.855,49 € όπως αναλύεται με τα συνημμένα έγγραφα από πόρους του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να κλείσει το έργο λογιστικά και να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 και 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την οφειλή και την πληρωμή στον ανάδοχο κ. Χρήστο Μαυροδόπουλο Ε.Δ.Ε. των τόκων υπερημερίας ύψους 7.855,49 €, λόγω καθυστερήσεων εξόφλησης των 1ης , 2ης, 6ης, και 7ης εντολών πληρωμής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 323/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment