Επί αιτήσεως Παπαθανασόπουλου Γεώργιου, περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 448/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Επί αιτήσεως Παπαθανασόπουλου Γεώργιου, περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0612048 που βρίσκεται στα Ο.Τ. 808,809 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.            Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.             Παππάς Αντώνιος
4.             Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.             Σούκουλης Ανδρέας
6.             Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.             Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί αιτήσεως Παπαθανασόπουλου Γεώργιου, περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0612048 που βρίσκεται στα Ο.Τ. 808,809 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 1/5/2-2-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά για την αποζημίωση, λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0612048 που βρίσκεται στα Ο.Τ. 808,809 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου, επειδή ο κ. Παπαθανασόπουλος Γεώργιος, κατέθεσε αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, το οποίο με την αριθμ. 96/2014 απόφασή του καθόρισε τιμή 200 € /τμ. Ο Δήμος Κορινθίων κατέθεσε αίτηση (αρ. 549/2014) στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου για τον καθορισμό οριστικής τιμής αποζημίωσης, καλώντας ως αντιδίκους τους λοιπούς ιδιοκτήτες, το οποίο  με την αριθμ. 46/2016 απόφαση του καθόρισε την οριστική τιμή των 160 €/τμ, και μόνο για το τμήμα 33,16 τμ., το οποίο αποζημιώνεται από τον Δήμο μας.
Για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης των 33,16τμ. στο Κτηματολογικό Γραφείο και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αλλά και για να γίνει δυνατή η απόδοση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου θα πρέπει να αποζημιωθούν και τα υπόλοιπα ρυμοτομούμενα τμήματα αφού αυτά δεν διακρίνονται ούτε στο έδαφος ούτε σε σχέδιο.
Επειδή οι λοιποί ιδιοκτήτες (υπόχρεοι αποζημίωσης), δεν κατέθεσαν αίτηση για οριστική τιμή μονάδος και ισχύει γι΄ αυτούς η προσωρινή τιμή των 200 €/τμ. Συνεπώς, τα οφειλόμενα ποσά για την υπόλοιπη ρυμοτόμηση είναι (60,19+3,49+1,62+2,01=) 67,31τμ * 200€/τμ.= 13.462,00 από Μαρινάκη Γεώργιο και Βελμάχου Χριστίνα, (60,32+6,61+2,79=) 69,72τμ * 200€/τμ.= 13.944,00 από Γκίκα Βαρβάρα, 1,62τμ * 200€/τμ.= 324,00€ από Τσιωτάκη Χαράλαμπο και Μπάκουλη Αναστασία και 5,50τμ * 200€/τμ.= 1.100,00 από Μαρδίκη Ιωάννα, Μαρδίκη Βασίλειο και Μάινα Βασιλική δηλαδή στο σύνολο 28.830,00 , το οποίο δεν είναι
προς το συμφέρον του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την αριθμ. 1/5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τις διατάξεις των ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αρνητικά για την αποζημίωση, λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0612048 που βρίσκεται στα Ο.Τ. 808,809 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου του κ. Παπαθανασόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου, καθώς θεωρεί, ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 448 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος