Επικαιροποίηση της αριθμ. 108/2009 απόφασης, περί έγκρισης τοπικού ρυμ. σχεδίου για το Πανεπιστήμιο

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Επικαιροποίηση της αριθμ. 108/2009 απόφασης, περί έγκρισης τοπικού ρυμ. σχεδίου για το Πανεπιστήμιο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 306/2018
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 108/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη θέση ΚΕΥΑ Εξαμιλίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ     
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Επικαιροποίηση της αριθμ. 108/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη θέση ΚΕΥΑ Εξαμιλίων» επειδή πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο αρμόδιο Υπουργείο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 23275/2863/13-7-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Με την υπ΄ αριθμ. 5/108/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, είχε αποφασισθεί ομόφωνα ο καθορισμός χρήσης γης στο χώρο πρώην Στρατοπέδου Υπολοχαγού Ανδριανόπουλου στα Εξαμίλια Κορινθίας, για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Συγκεκριμένα , στο ιστορικό της εν λόγω απόφασης Δ.Σ. αναφέρονταν τα ακόλουθα:
«Με την υπ΄ αριθμ. 5131/5-3-2009 αίτησή του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ζητά την έγκριση της πρότασης χρήσεων του χώρου του πρώην Στρατοπέδου Υπολοχαγού Ανδριανόπουλου στα Εξαμίλια Κορινθίας.
                Σύμφωνα με τα συνημμένα που συνοδεύουν την παραπάνω αίτηση και που είναι:
Α) Αντίγραφο τεχνικής έκθεσης
Β) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος και
Γ) Αντίγραφο Πολεοδομικής πρότασης.
                Έχει παραχωρηθεί για την στέγαση των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έκταση εμβαδού Ε=40.544,00 μ η οποία βρίσκεται στο Δ.Δ. Εξαμιλίων και που είναι το πρώην Στρατόπεδο Υπολοχαγού Ανδριανόπουλου.
                Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΠΘ κτιριολογικά προγράμματα, για την στέγαση των αναγκών της σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ απαιτούνται κατά ελάχιστο Ε1 =7.600,00 μ2   και για τη κατασκευή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 100 ατόμων απαιτούνται Ε2=4.660,00 μ2  
                Οι όροι δόμησης που προτείνονται, είναι:
§         Συντελεστής δόμησης = 0,80
§         Επιτρεπόμενη κάλυψη = 40%
§         Μέγιστο ύψος = 11,00 μ. + στέγη
Προτείνονται 2 κεντρικές είσοδοι, από τις οποίες η μία θα εξυπηρετεί κυρίως τα κτίρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και η οποία θα κλείνει τις ώρες που η σχολή δεν λειτουργεί και η δεύτερη τη φοιτητική Εστία.
Ακόμα προτείνεται και μία τρίτη που θα λειτουργεί κυρίως ως έξοδος κινδύνου.
Εντός του οικοπέδου προβλέπεται μία περιμετρική οδός και τέσσερις κεντρικές που οδηγούν ανά δύο σε κυκλικές διαμορφώσεις στο κέντρο του οικοπέδου.
Θα διαμορφωθούν πέντε (5) οικοδομικά τετράγωνα, δύο για τις ανάγκες της Σχολής, ένα για τις ανάγκες της φοιτητικής Εστίας, ένα για Αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα για ανάγκες Εστιατορίου & Καφετέριας.
Η πρόσβαση στο οικόπεδο θα γίνεται με λεωφορεία, τα οποία θα ξεκινούν και θα καταλήγουν στο χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου, όπου θα υπάρχει χώρος ειδικά προορισμένος για αυτή τη χρήση.
Ποσοστιαία η πρόταση θα έχει ως εξής:
§         Οικοδομήσιμο χώρο =49,75%
§         Κ.Χ. (πλατεία = 0,20% , χώροι στάθμευσης = 3,50% και χώροι πρασίνου =10,50%) συνολικά Κ.Χ. = 14,20%
§         Χώροι κυκλοφορίας = 36,05%
Η πρόταση θα αναβαθμίσει τόσο την συγκεκριμένη, όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και ότι η στέγαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τις προαναφερόμενες προτάσεις που αφορούν τους χώρους Ο.Τ., Κ.Χ. και πρασίνου θα λειτουργήσει θετικά και ανθρώπινα.»
Σας ενημερώνουμε ότι για την παραπάνω απόφαση ΔΣ είχε τηρηθεί από την Υπηρεσία μας η διαδικασία ανάρτησής της και είχε σταλεί στον πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να εγκριθεί το τοπικό ρυμοτομικό στη θέση ΚΕΥΑ Εξαμιλίων με σκοπό την ανέγερση σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Σημειώνεται, ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 19379/1207/16-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013), ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται ως πάρκο πόλης 3 με χρήση οικολογικού – ενεργειακού –εκπαιδευτικού -αθλητικού πάρκου, τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποδομές πόλης.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν είχε τελεσφορήσει η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ, αλλά έχει δοθεί νέα παράταση του χρόνου υλοποίησης της ανέγερσης σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 5/108/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, καθώς έχει παρέλθει τριετία από τη λήψη της. >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 23275/2863/13-7-2018 εισήγηση της ΔΤΥΔΚ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την με αριθμ. 5/108/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  καθορισμού χρήσης γης στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Υπολοχαγού Ανδριανόπουλου στα Εξαμίλια Κορινθίας, σχετικά με την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, για την ανέγερση κτιρίων (σχολών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 306/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment