Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 250/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 5668/14.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3. Την αρ. 10691/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί διορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης .
4. Του Ν.Δ. 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρόνιων πασχόντων».
5. Την αριθμ. Κ.Υ.Α Γ4/Φ. 167/2073/ 13-08-1982 (Φ.Ε.Κ 640/τ.Β΄/31.08.1982 ),«Περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
6.Την αριθμ.Κ.Υ.Α Π4γ/Φ222/Φ225/οικ. 4711/10-11-1994 (ΦΕΚ 872/25-11-1994 τ. Β’) «Περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας».
7.Την αριθμ. Κ.Υ.Α Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548/3-6-2009(Φ.Ε.Κ1066/τ.Β’/2009)., «Περί ένταξης πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση»,όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Π3α/Φ.167/γ.π.οικ 19338/14-2-2011 (ΦΕΚ430/τ.Β΄/2011) Κ.Υ.Α.
8.Την υπ’ αριθμ.Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931,21-5-08 τ. Β’) «περί
αυξήσεως Προνοιακών επιδομάτων» για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011.
9.Ν.3242/04(Φ.Ε.Κ.102, τ.Α’) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης για
τους Ο.Τ.Α
10.Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ.57,τ.Α’) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
11.Το με αριθμ.πρωτ.Γ3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα»
12.Την υπ’αριθμ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/10-04-2013(ΦΕΚ1271/28.05.2013τ.Β’)Κ.Υ.Α
Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας περί «Τροποποίησης
Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».
13.Το Ν.4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ.Α’).
14.Την υπ’ αριθμ.2982/27-02-1997 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας του τμήματος Πρόνοιας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Αιματολογικών νοσημάτων.
15.Το υπ’ αριθμ.50349/08-12-2016 έγγραφο μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του προνοιακού επιδόματος.
16.Την υπ’ αριθμ.25830/12-06-2017 Αίτηση της Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή για την Νικολούζου Βασιλική του Σωτηρίου με συνημμένα την α) Την υπ΄αριθμ.09905/2017/2385/24-05-2017 με ΑΜ.ΚΕΠΑ:000473275 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ Κορίνθου. β)Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει
17.Την υπ’ αριθμ.25830/19-06-2017Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής του επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων της επιδοματούχου Νικολούζου Βασιλικής του Σωτηρίου από 15/02/2017 κατά ιατρική πρόβλεψη.
18.Καρτέλλα συναλλασσόμενου και ονομαστική κατάσταση πληρωμών του διαστήματος 01-05-2017 έως 30-06-2017 .
Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής
Η κ. Νικολούζου Βασιλική του Σωτηρίου με Α.Μ 53, ημερομηνία γέννησης 21/08/1980, ΑΔΤ ΑΖ 228760, ΑΜΚΑ 21088002700, Α.Φ.Μ 131898432, κάτοικος Αγ. Θεοδώρων αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Αιματολογικών Νοσημάτων (Αιμορροφιλία) με την υπ’ αριθμ. 2982/27-02-1997 Αναγνωριστική Απόφαση του τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κορινθίας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ΄αριθμ.50349/08-12-2016 έγγραφο ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
Η κ. Νικολούζου Βασιλική του Σωτηρίου κατέθεσε την υπ’ αριθμ.25830/12-06-2017 αίτηση της με συνημμένα :
α)την υπ’ αριθμ. 09905/2017/2385/24.05.2017 με ΑΜ 000473275 απορριπτική απόφαση ΚΕΠΑ με ισχύ κατά ιατρική πρόβλεψη από 15-02-2017.
β) την υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθμ.25830/19-06-2017 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων της επιδοματούχου Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή κατά ιατρική πρόβλεψη από 15/02/2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβλήθεν ποσό από το πρόγραμμα Αιματολογικών Νοσημάτων:
Από 15/02/2017 (ήτοι κατά ιατρική πρόβλεψη ισχύος της απόφασης ΚΕΠΑ)-30/04/2017 (ήτοι ημερομηνία τελευταίας πληρωμής) ήτοι:
16 ημέρες(16 Χ 23,233)=371,73€
2 μήνες (2 Χ 697,00)=1394,00€
Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 1765,73 €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί καταλογισμού του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.765,73 €
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Νικολούζου Βασιλικής του Σωτηρίου, του ποσού των 1.765,73 €, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Β) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 12517/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.       Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
2.       Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
3.       Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
4.       Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
5.       Την αρ. πρωτ. 47462/09-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί διορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
6.       Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
7.       Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
8.       Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
9.       Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
10.    Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
11.    Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
12.    Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
13.    Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης&Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
14.    Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
15.    Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
16.    Την υπ΄ αριθμ.18567/6-5-2015 αναγνωριστική απόφασή μας.
17.    Την 52708/30-11-2017 απόφαση αναστολής.
18.    Το υπ’ αριθμ.8947/13-3-2018 αίτηση της Λόντου Κων/νας του Δημητρίου, με συνημμένη την υπ΄αριθμ. 1004/19-12-2017 Απόφαση Διευθυντή περί Απονομής Σύνταξης Αναπηρίας ΕΦΚΑ και την από 4-4-2018 Υπεύθυνη Δήλωσή της ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω συνταξιοδότησής.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:
Η Λόντου Κων/να του Δημητρίου με αριθμ. Μητρώου 4155, κατοίκου Κορίνθου Σισύφου 55, με ΑΜΚΑ 14025900847,ΑΔΤ Π 923625 & ΑΦΜ 065016426, αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ.18567/6-5-2015 Απόφαση Δημάρχου.
Η Λόντου Κων/να του Δημητρίου ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο της κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR3801405490549002101009228 χωρίς συνδικαιούχο .
Η κα Λόντου Κων/να του Δημητρίου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄ αριθμ. 8947/13-3-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ΄ αριθμ. 1004/19-12-2017 Απόφαση Διευθυντή περί Απονομής Σύνταξης Αναπηρίας ΕΦΚΑ. και την από 4-4-2018 Υπεύθυνη Δήλωσή της ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω συνταξιοδότησης.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ’ αριθμ.8947/13-3-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος της επιδοματούχου Λόντου Κων/νας του Δημητρίου λόγω συνταξιοδότησης από 4-9-2017.
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 4-9-2017(ημερομηνία συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ) έως 30-10-2017(τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
27 μέρες του Σεπτεμβρίου (313:30 χ 27) = 281,69€
Οκτώβριος ( 313χ1 )= 313,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 594,69
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της παρούσας.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Λόντου Κων/να του Δημητρίου, του ποσού των 594,69€, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Γ) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 11284/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
Την αρ. Πρωτ.10691/10-3-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί ορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης&Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
Την υπ΄ αριθμ.49823/30-10-2017 Αναγνωριστική μας Απόφαση της Σαριδάκη Σουλτάνας του Αντωνίου ως δικαιούχου οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
Την υπ’ αριθιμ.7433/1-3-2018 αίτηση του Σαριδάκη Αθανασίου,με συνημμένο το υπ΄αριθμ.24134/20-12-2017 Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών που αφορα την Σαριδάκη Σουλτάνα του Αντωνίου με ημερομηνία θανάτου3-12-2017 και την από 27-3-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Σαριδάκη Αθανασίου που δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου της συζύγου του.
Την υπ’ αριθμ.7433/1-3-2018 απόφαση διαγραφής της Σαριδάκη Σουλτάνας του Αντωνίου από το μητρώο οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου του επιδοτούμενου προκύπτουν τα εξής:
Η Σαριδάκη Σουλτάνα του Αντωνίου με αριθμ. Μητρώου 4452, κάτοικο Λουτρακίου Ποσειδώνος 19, με ΑΔΤ ΑΒ 508756, ΑΜΚΑ 22095603506 & ΑΦΜ 130883710, αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ. 49823/30-10-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων..
Η Σαριδάκη Σουλτάνα του Αντωνίου ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο του κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR 6401403820382002101080038 (Χωρίς συνδικαιούχο).
Ο κ. Σαριδάκης Αθανάσιος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄αριθμ. 7433/1-3-2018 αίτηση με συνημμένο το υπ ΄αριθμ.24134/20-12-2017 Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών της Σαριδάκη Σουλτάνας και την από 27-3-2018 Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της θανούσας συζύγου του Σαριδάκη Αθανασίου του Φανουρίου..
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ΄αριθμ.7433/1-3-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος της επιδοματούχου Σαριδάκη Σουλτάνας του Αντωνίου λόγω θανάτου από 3-12-2017.
Επειδή ουδείς δήλωσε έγκαιρα το θάνατό της Σαριδάκη Σουλτάνας του Αντωνίου με αποτέλεσμα να πιστωθεί αχρεωστήτως στον λογαριασμό της το συνολικό ποσό των 918,13€ από 3-12-2017 (ημερομηνία θανάτου) έως 28-2-2018 (ημερομηνία τελευταίας πληρωμής).
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 3-12-2017 (ημερομηνία θανάτου) έως 28-2-2018 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
28 μέρες του Δεκεμβρίου (313:30χ28) = 292,13
Ιανουάριος-Φεβρουάριος (313χ2) =626.00
ΣΥΝΟΛΟ: 918,13€
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, της παρούσας.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Σαριδάκη Σουλτάνα τ. Αντωνίου, του ποσού των 918,13€ το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Δ) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 12010/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων .
 3. Την αρ. 10691/10/-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί διορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
4. Την 115750/3006/81 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
5. Την 61384/1638/19-5-83 Κοινή Υπουργική Απόφαση <<περί καθορισμού μηνιαίας Κοινωνικής εξωιδρυματικής παροχής στους πάσχοντες από τετραπληγία ή Παραπληγία ασφαλισμένους του Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε με τις 59015/1578/84, 64014/1979/88 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
6. Τις με αριθμ. Π4α/Φ221.Οικ. 4185/19-8-93 και Π4α/Φ227/Οικ. 4503/17-9-93 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ.Β. 751/27-9-93ΚΑΙ ΦΕΚ Β 750/27-9-93 αντίστοιχα <<περί αυξήσεως εξωιδρυματικών επιδομάτων παραπληγικών τετραπληγικών ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.
7. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.ΟΙΚ. 83927 <<περί επέκτασης του επιδόματος ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου και σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του Δημοσίου με μονό ακρωτηριασμό.
8. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.ΟΙΚ.55522 <<περί αύξησης επιδόματος τετραπληγικών     παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ετών 2004-2005.
9.Την υπ’ αριθμ.11272/24-02-1997 απόφασή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας του τμήματος Πρόνοιας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Παρ/κών-Τετρ/κών- Ακρ/νων του Δημοσίου.
10.Το Ν.4331/02.02.2015 (ΦΕΚ 69 τ.Α’ ).
11.Το υπ’ αριθμ.50338/08-12-2016 έγγραφο μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του     προνοιάκου επιδόματος..
12.Την υπ’ αριθμ. 26934/19-06-2017 αίτηση του Λαμπρόπουλου Νικολάου του Σωκράτη (πληρεξούσιο το υπ.αριθμ.11081/15-06-2000) για την σύζυγό του Λαμπρόπουλου Ευδοκία του Γεωργίου με συνημμένα:
    α) Την υπ’ αριθμ. 09905/2017/2413/16.05.2017 με ΑΜ.ΚΕΠΑ:000472213 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ Κορίνθου.
    β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει.
13.Την υπ’ αριθμ.26934/13-07-2017 Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής του επιδόματος Παρ/κών -Τετρ/κών -Ακρ/νων του Δημοσίου της επιδοματούχου Λαμπροπούλου Ευδοκίας του Γεωργίου από 07/02/2017 κατά ιατρική πρόβλεψη .
14.Την υπ’ αριθμ.38196/31-08-2017 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.26934/13-07-2017 απόφασης διαγραφής.
14.Καρτέλα Συναλλασσομένου και Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμών του διαστήματος 01/05/2017 – 30/06/2017.
 Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής
Η κ. Λαμπροπούλου Ευδοκίας του Γεωργίου με Α.Μ 19, ημερομηνία γέννησης 24/03/1946, ΑΔΤ Κ 358667, ΑΜΚΑ 24034601567, Α.Φ.Μ 046070253, κάτοικο Κορίνθου(Κόμβος Ν.Ε.Ο πάροδος Εξαμιλίων) αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Παρ /κών -Τετρ/κών -Ακρ/νων του Δημοσίου με την υπ’ αριθμ. 11272/24-02-1997 Αναγνωριστική Απόφαση του τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κορινθίας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ΄αριθμ.50338/08-12-2016 έγγραφό μας ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
Ο κ. Λαμπροπούλος Νικολάος του Σωκράτη κατέθεσε για την Λαμπροπούλου Ευδοκία την υπ’ αριθμ.26934/19-06-2017 αίτηση του με συνημμένα :
α)την υπ’ αριθμ. 09905/2017/2413/16.05.2017 με ΑΜ 000472213 απορριπτική απόφαση ΚΕΠΑ με ισχύ κατά ιατρική πρόβλεψη από 07-02-2017.
β) την υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθμ.38196/31-08-2017 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος Παρ/κών-Τετρ/κών-Ακρ/νων του Δημοσίου της επιδοματούχου Λαμπροπούλου Ευδοκίας του Γεωργίου κατά πρόβλεψη από 07/02/2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβλήθεν ποσό από το πρόγραμμα Παρ/κών-Τετρ/κών-Ακρ/νων του Δημοσίου:
Από 07/02/2017 (ήτοι κατά ιατρική πρόβλεψη ισχύς της απόφασης ΚΕΠΑ)-30/04/2017 (ήτοι ημερομηνία τελευταίας πληρωμής) ήτοι:
    24 ημέρες(24 Χ 25.70)=616,80€
    2 μήνες (2 Χ 771,00)=1542,00€
    Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 2158,80 €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί καταλογισμού του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.158,80 €
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Λαμπροπούλου Ευδοκίας τ. Γεωργίου, του ποσού των 2.158,80€, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Ε) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 8889/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων .
3.Την αρ. 10691/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 «περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ. 205/69τ.α.) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.Δ. 1337/73.
5. Του Ν.Δ. 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
6. Την με αριθμ. Γ4α/Φ.15/849/88/οικ.168/24-3-88 τ.β. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των Κάτω άκρων και ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.
7.Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ/18/Γ.Π.οικ.7513(ΦΕΚ 134.29-1-2004.τ.β.)Κ.Υ.Α. περί αυξήσεως Προνοιακών επιδομάτων.
8.Την υπ’ αριθμ.2766/17-09-2008 απόφασή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας του τμήματος Πρόνοιας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Κίνησης.
9.Το Ν.4331/02.02.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
10.Το υπ’αριθμ.50481/08-12-2016 έγγραφο μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του προνοιακού επιδόματος.                                                                                                                                                   11.Την υπ’ αριθμ. 26936/ 19-06-2017 αίτηση τoυ ο κ.Λαμπρόπουλου Νικολάου του Σωκράτη (πληρεξούσιο υπ.αριθμ.11081/15-06-2000) για την σύζυγό του Λάμπροπούλου Ευδοκία με συνημμένα:
α)την υπ.αριθμ. 09905/2017/2413/16.05.2017 με ΑΜ ΚΕΠΑ 000472213 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτοπής ΚΕΠΑ Κορίνθου.
β)υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει .
12.Την υπ’ αριθμ.35069/09-08-2017 Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής του επιδόματος κίνησης της επιδοματούχου Λάμπροπούλου Ευδοκίας του Γεωργίου από 07/02/2017 κατά ιατρική πρόβλεψη.
13.Την υπ’ αριθμ.35069/09-08-2017 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.26936/13-07-2017 απόφασης διαγραφής.
14.Καρτέλλα συναλλασσόμενου και ονομαστική κατάσταση πληρωμών του διαστήματος 01-05-2017 έως 30-06-2017.
 Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:                                                        Η κ.Λάμπροπούλου Ευδοκία του Γεωργίου με Α.Μ.53, ημερομηνία γέννησης 24/03/1946, Α.Δ.Τ Κ358667 , ΑΜΚΑ 24034601567, Α.Φ.Μ 046070253, κάτοικος Κορίνθου και διεύθυνση κατοικίας ( Κόμβος Ν.Ε.Ο πάροδος Εξαμιλίων) αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Κίνησης με την υπ’ αριθμ. 2766/17-09-2008 Αναγνωριστική Απόφαση του τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κορινθίας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ’ αριθμ. 50481/08.12.2016 έγγραφό μας, ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
 Ο κ. Λαμπρόπουλος Νικολάος του Σωκράτη κατέθεσε για την Λάμπροπούλου Ευδοκία την υπ’ αριθμ. 26936/ 19-06-2017 αίτηση τoυ με συνημμένα :
α)την υπ. αριθμ. 09905/2017/2413/16.05.2017 με ΑΜ 000472213 απορριπτική απόφαση ΚΕΠΑ με ισχύ κατά ιατρική πρόβλεψη από 07-02-2017.
β)την υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ. αριθμ.35069/09-08-2017 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος κίνησης της επιδοματούχου Λάμπροπούλου Ευδοκίας του Γεωργίου κατά ιατρική πρόβλεψη από 07/02/2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα Κίνησης:
Από 07/02/2017 (ήτοι κατά ιατρική πρόβλεψη ισχύς της απόφασης ΚΕΠΑ)-30.04.2017 (ήτοι ημερομηνία τελευταίας πληρωμής ) ήτοι:
     24 ημέρες(24Χ5,50)=132,00 €
       2 μήνες (2Χ165)= 330,00 €
 Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 462,00 €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί καταλογισμού του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 462,00 €.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Λαμπροπούλου Ευδοκίας τ. Γεωργίου, του ποσού των 462,00€, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
ΣΤ) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 5815/14.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3. Την αρ. 10691/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί διορισμού
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης .
4. Του Ν.Δ. 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρόνιων πασχόντων».
5. Την αριθμ. Κ.Υ.Α Γ4/Φ. 167/2073/ 13-08-1982 (Φ.Ε.Κ 640/τ.Β΄/31.08.1982 ),«Περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
6.Την αριθμ.Κ.Υ.Α Π4γ/Φ222/Φ225/οικ. 4711/10-11-1994 (ΦΕΚ 872/25-11-1994 τ. Β’) «Περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας».
7.Την αριθμ. Κ.Υ.Α Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548/3-6-2009(Φ.Ε.Κ1066/τ.Β’/2009)., «Περί ένταξης πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση»,όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Π3α/Φ.167/γ.π.οικ 19338/14-2-2011 (ΦΕΚ430/τ.Β΄/2011) Κ.Υ.Α.
8.Την υπ’ αριθμ.Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931,21-5-08 τ. Β’) «περί
αυξήσεως Προνοιακών επιδομάτων» για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011.
9.Ν.3242/04(Φ.Ε.Κ.102, τ.Α’) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης για
τους Ο.Τ.Α 10.Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ.57,τ.Α’) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
11.Το με αριθμ.πρωτ.Γ3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα»
12.Την υπ’αριθμ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/10-04-2013(ΦΕΚ1271/28.05.2013τ.Β’)Κ.Υ.Α
Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας περί «Τροποποίησης
Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».
13.Το Ν.4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ.Α’).
14.Την υπ’ αριθμ.2989/26-02-1997 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας του τμήματος Πρόνοιας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Αιματολογικών νοσημάτων.
15.Το υπ’ αριθμ.50349/08-12-2016 έγγραφο μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του προνοιακού επιδόματος.
16.Την υπ’ αριθμ.25832/12-06-2017 Αίτηση της Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή με συνημμένα α) Την υπ΄αριθμ.09905/2017/2384/11-05-2017 με ΑΜ.ΚΕΠΑ:000473272 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ Κορίνθου.
β)Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει
17.Την υπ’ αριθμ.25832/19-06-2017Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής του επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων της επιδοματούχου Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή από 15/02/2017 κατά ιατρική πρόβλεψη.
18.Καρτέλλα συναλλασσόμενου και ονομαστική κατάσταση πληρωμών του διαστήματος 01-05-2017 έως 30-06-2017 .
Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής
Η κ. Νικολούζου Ειρήνη του Περικλή με Α.Μ 52, ημερομηνία γέννησης 01/12/1958, ΑΔΤ Ρ 377268, ΑΜΚΑ 01125803021, Α.Φ.Μ 104160794, κάτοικος Αγ. Θεοδώρων αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Αιματολογικών Νοσημάτων (Αιμορροφιλία) με την υπ’ αριθμ. 2989/26-02-1997 Αναγνωριστική Απόφαση του τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν.Κορινθίας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ΄αριθμ.50349/08-12-2016 έγγραφο ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
Η κ. Νικολούζου Ειρήνη του Περικλή κατέθεσε την υπ’ αριθμ.25832/12-06-2017 αίτηση της με συνημμένα :
α)την υπ’ αριθμ. 09905/2017/2384/11.05.2017 με ΑΜ 000473272 απορριπτική απόφαση ΚΕΠΑ με ισχύ κατά ιατρική πρόβλεψη από 15-02-2017.
β) την υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβει στην έκδοση της υπ’ αριθμ.25835/19-06-2017 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων της επιδοματούχου Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή κατά ιατρική πρόβλεψη από 15/02/2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβλήθεν ποσό από το πρόγραμμα Αιματολογικών Νοσημάτων:
Από 15/02/2017 (ήτοι κατά ιατρική πρόβλεψη ισχύος της απόφασης ΚΕΠΑ)-30/04/2017 (ήτοι ημερομηνία τελευταίας πληρωμής) ήτοι:
16 ημέρες(16 Χ 23,233)=371,73€
2 μήνες (2 Χ 697,00)=1394,00€
Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 1765,73 €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί καταλογισμού του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.765,73 €
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Νικολούζου Ειρήνης του Περικλή, του ποσού των 1.765,73 €, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Ζ) «Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 46872/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
2.Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων .
3.Την αρ. 10891/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίας περί διορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης .
4.Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 «περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Φ.Ε.Κ. 205/69τ.α) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.Δ. 1337/73.»
5.Τις Γ4/Φ12/οικ. 1930/28-07-1982, κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Οικονομικών.
6.Την αριθμ. Π4γ/Φ &23/οικ. 2797/30-05-1996 Κ.Υ. Απόφαση «τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των Β.Ν.Κ. Ατόμων.»
7.Την αριθμ. Δ29/Φ32/Γ.Π οικ.10808/531(ΦΕΚ 965/19-04-2013 τ.Β) «Τροποποίηση προγράμματος οικ. ενίσχυσης των βαριά Νοητικά καθυστερημένων ατόμων».
8.Την υπ’ αριθμ.Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931,21-5-08 τ.Β΄) «περί αυξήσεως Προνοιακών Επιδομάτων για τα έτη 2008,2009,2010 και 2011»
9. Την υπ’ αριθμ.72/21-03-1991 απόφασή του Τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχίας Κορινθίας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Β.Ν.Κ.
10. Το υπ’ αριθμ. 50348/08.12.2016 έγγραφό μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του προνοιακού επιδόματος.
11.Το υπ’ αριθμ.15102/06-04-2017 έγγραφό μας περί αναστολή χορήγησης προνοιακού επιδόματος.
12.Την υπ.αριθμ.15882/11-04-2017 αίτηση της δικαστικής συμπαραστάτριας Ξενοπούλου Γεωργίας με συνημμένα τα κάτωθι:
α)Την υπ.αριθμ.09905/2017/1869/17-03-2017 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
β)Την υπ.αριθμ.2017-107-936 ένσταση κατά της ως άνω απόφασης ΑΥΕ.
13.Την υπ’ αριθμ.15882/20-04-2017 Απόφαση Αναστολής Χορήγησης του Επιδόματος Β.Ν.Κ από 01/3/2017.
14. Την υπ.αριθμ.32724/25-07-2017 αίτηση της δικαστικής συμπαραστάτριας Ξενοπούλου Γεωργίας του Σταύρου με συνημμένα τα κάτωθι:
α) Την υπ’αριθμ.09905/2017/5609/21-06-2017 Απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
15.Το υπ.αριθμ.33373/31-07-2017 έγγραφο του ΚΕΠΑ Κορίνθου με συνημμένη την υπ’αριθμ.09905/2017/5609/21-06-2017 Απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
16. Την υπ.αριθμ.25602/09-08-2017 Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής από τα Μητρώα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με ΒΝΚ της επιδοματούχου Κοκοντή Σμαράγδως.
17.Την καρτέλα της συναλλασσόμενης.
 Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής: Η κ. Κοκοντή Σμαράγδω του Γεωργίου με Α.Μ.155, ημερομηνία γέννησης 23-04-1962, κάτοικος Παναριτίου Κορινθίας, ΑΔΤ ΑΙ237497, ΑΜΚΑ 23046203867, ΑΦΜ 151707790 αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης με την υπ’ αριθμ.72/21-03-1991 απόφασή του Τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχίας Κορινθίας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ’ αριθμ. 50348/08.12.2016 έγγραφό μας, ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
Η δικαστική συμπαραστάτρια Ξενοπούλου Γεωργία του Σταύρου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 15882/11-04-2017 αίτηση με συνημμένα τα κάτωθι:
α)Την υπ.αριθμ.09905/2017/1869/17-03-2017 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
β)Την υπ.αριθμ.2017-107-936 ένσταση κατά της ως άνω απόφασης ΑΥΕ.   
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ. αριθμ.15882/20-04-2017 Απόφασης Αναστολής Χορήγησης του επιδόματος ΒΝΚ από 01/03/2017.
Η δικαστική συμπαραστάτρια Ξενοπούλου Γεωργίας του Σταύρου με την υπ.αριθμ.32724/25-07-2017 αίτηση της με κατέθεσε τα κάτωθι συνημμένα:
α) Την υπ’αριθμ.09905/2017/5609/21-06-2017 Απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
Το ΚΕΠΑ Κορίνθου μας απέστειλε το υπ.αριθμ.33373/31-07-2017 έγγραφο με συνημμένη την υπ’αριθμ.09905/2017/5609/20-06-2017 Απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με ΑΜ.ΚΕΠΑ 000472528.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ. αριθμ.25602/09-08-2017 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής Χορήγησης του επιδόματος ΒΝΚ αφού σύμφωνα με το ως άνω (15) σχετικό δεν το δικαιούται και προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ΒΝΚ:
Από 09.02.2017(κατά ιατρική πρόβλεψη)-29.02.2017 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής ) ήτοι:    22 ημέρες (22Χ17,56) = 386,46€           
Ο κ. Ξενόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη κατέβαλε στις 22.08.2017 το ποσό των 386,54 € στην τράπεζα Πειραιώς (ημερομηνία συναλλαγής 22/08/2017).
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Κοκοντής Σμαράγδως του ποσού των 386,46€ το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις αριθμ. 5668/14.05.2018, 12517/15.05.2018, 11284/15.05.2018, 12010/15.05.2018, 8889/15.05.2018, 5815/14.05.2018 και 46872/15.05.2018    εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα αντίστοιχα έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος 1765,73 € από την κα. Νικολούζου Βασιλική του Σωτηρίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 594,69€,  από την κα. Λόντου Κων/να του Δημητρίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Γ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 918,13€από τους κληρονόμους της Σαριδάκη Σουλτάνας του Αντωνίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Δ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.158,80€,από την κα. Λαμπροπούλου Ευδοκία του Γεωργίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Ε) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 462,00€,από την κα. Λαμπροπούλου Ευδοκία του Γεωργίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
ΣΤ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.765,73 €,από την κα. Νικολούζου Ειρήνη του Περικλή, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Ζ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 386,46€ που αφορούν την κα. Κοκοντή Σμαράγδωτου Γεωργίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 250/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18- 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος