Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 329/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α)Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20807/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη :
Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
1.    Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
2.     Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
3.      Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
4.   Την αρ. πρωτ. 47462/09-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί διορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
5.      Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
6.     Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
7.   Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
8.     Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
9.   Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
10.     Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
11.Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
12.Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
13.Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
14.Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
15.Την υπ΄ αριθμ.2427/10-9-2007 αναγνωριστική απόφασή μας.
16.Το υπ’ αριθμ37/2/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Χαχάλη Ιωάννη του χρήστου ( η οποία ζητήθηκε αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας) και την από 31-5-2018 Υπεύθυνη Δήλωσή της Ιωάννου Στυλιανής ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου του συζύγου της Χαχάλη Ιωάννη.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:
Ο Χαχάλης Ιωάννης του Χρήστου με αριθμ. Μητρώου 2504, κατοίκου Λουτρακίου Χατζοπούλου 9, με ΑΜΚΑ 25105302498,ΑΔΤ Σ 022293 & ΑΦΜ 053656985, αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ.18567/6-5-2015 Απόφαση Νομάρχη .
Ο Χαχάλης Ιωάννης του Χρήστου ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο της κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR7801725230005523071793738 χωρίς συνδικαιούχο .
Η κα Ιωάννου Στυλιανη του Σωτηρίου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄ αριθμ 37/2/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (η οποία ζητήθηκε αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας) και την από 31-5-2018 Υπεύθυνη Δήλωσή της ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου του συζύγου της Χαχάλη Ιωάννη.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ’ αριθμ. 17677/30-5-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος του επιδοματούχου Χαχάλη Ιωάννη του Χρήστου λόγω θανάτου από 9-3-2018.
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 9-3-2018(ημερομηνία συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ) έως 30-4-2018 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
22 μέρες του Μαρτίου (313:30 χ 22) = 229,53€
Απρίλιος ( 313χ1 )= 313,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 542,53
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Ιωάννου Στυλιανής (σύζυγος του Χάχαλη Ιωάννη) του ποσού των 542,53€ το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Β)Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20980/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη :
1.Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
2.      Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
3.      Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
4.      Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
5.      Την αρ. πρωτ. 47462/09-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί διορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
6.      Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
7.      Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
8.      Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
9.      Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
10. Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
11. Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
12. Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
13. Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
14. Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
15. Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
16. Την υπ΄ αριθμ.309/6-2-2006 αναγνωριστική απόφασή μας..
17. Το υπ’ αριθμ.10614/26-3-2018 αίτηση της Μίχου Ευφροσύνης του Ευαγγέλου με συνημμένη την υπ΄ αριθμ. 20/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πού αφορά την Μίχου Αφροδίτη και την από 22-3-2018 Υπεύθυνη Δήλωση της Μίχου Ευφροσύνης
18. Το από 30-4-2018 αποδεικτικό κατάθεσης μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς περί επιστροφής Προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν, που αφορά .την Μίχου Αφροδίτη του Γεωργίου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:
Η Μίχου Αφροδίτη του Γεωργίου με αριθμ. Μητρώου 2107, κατοίκου Κιάτου Αριστοτέλους 131, με ΑΜΚΑ 20123002741,ΑΔΤ Ζ 609775 & ΑΦΜ 137953381 αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 90% με την υπ’ αριθμ.309/6-2-2006 Απόφαση Νομάρχη.
Η Μίχου Αφροδίτη του Γεωργίου ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο της κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR7919981610000010008804709 με συνδικαιούχο τον Μίχο Ευάγγελο του Νικολάου σύζυγος της ανωτέρω.
Η κα Μίχου Ευφροσύνη του Ευαγγέλου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄ αριθμ. 10614/26-3-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ΄ αριθμ. 20/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Μίχου Αφροδίτης και την από 22-3-2018 Υπεύθυνη Δήλωση .
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ’ αριθμ.10614/26-3-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος της επιδοματούχου Μίχου Αφροδίτης του Γεωργίου λόγω θανάτου από 11-2-2018.
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 11-2-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 28-2-2018 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
Φεβρουάριος(313.00 :30 χ 20) =208,66
ΣΥΝΟΛΟ: 208,66
H κα Μίχου Ευφροσύνη κατέθεσε το από 30-4-2018 αποδεικτικό κατάθεσης μετρητών στην Τράπεζα Πειραιώς το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 208,66€
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Μίχου Ευφροσύνης (για λογ/σμό της Μίχου Αφροδίτης) του ποσού των 208,66.
Γ.Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20803/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη:
1.      Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
2.      Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
3.      Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
4.      Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
5.      Την αρ. Πρωτ.10691/10-3-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί ορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
6.      Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
7.      Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
8.      Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
9.      Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
10.   Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
11.   Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
12.   Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
13.   Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης&Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
14.   Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
15.   Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
16.   Την υπ΄ αριθμ.9229/8-3-2016 Αναγνωριστική μας Απόφαση τηςTSEM,ENDZIYORDANKA του STOYAN ως δικαιούχου οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
17.   Την υπ’ αριθιμ.18198/4-6-2018 αίτηση του Τσεμεντζή Κων/νου,με συνημμένη την υπ΄αριθμ.0362/28-5-2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου που αφορα την TSEMENTZIYORDANKA του STOYAN με ημερομηνία θανάτου 15-2-2018 και την από 4-6-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Τσεμεντζή Κων/νου που δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου της συζύγου του.
18.   Την υπ’ αριθμ.18198/4-6-2018 απόφαση διαγραφής της TSEMENDZIYORDANKA του STOYANαπό το μητρώο οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου του επιδοτούμενου προκύπτουν τα εξής:
Η TSEMENDZIYORDANKA του STOYAN με αριθμ. Μητρώου 4282, κάτοικο Ζευγολατιού, με ΑΒΤ 645528634 ,ΑΜΚΑ 20054705387 & ΑΦΜ 064954830 αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ. 9229/8-3-2016 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων..
Η TSEMENDZIYORDANKA του STOYAN ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο του κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR7701725090005509032179621 (Χωρίς συνδικαιούχο).
Ο κ. Τσεμεντζής Κων/νος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄αριθμ. 18198/4-6-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ ΄αριθμ.0362/28-5-2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της TSEMENDZIYORDANKA και την από 4-6-2018 Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της θανούσας συζύγου του Τσεμεντζή Κων/νου του Χρήστου.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ΄αριθμ.18198/4-6-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος της επιδοματούχου TSEMENDZIYORDANKA του Αντωνίου λόγω θανάτου από 15-2-2018.
Επειδή ουδείς δήλωσε έγκαιρα το θάνατό της TSEMENTZIYORDANKA του STOYAN με αποτέλεσμα να πιστωθεί αχρεωστήτως στον λογαριασμό της το συνολικό ποσό των 166,93€ από 15-2-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 28-2-2018 (ημερομηνία τελευταίας πληρωμής).
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 15-2-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 28-2-2018 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
16 μέρες του Φεβρουαρίου (313:30χ16) = 166,93
ΣΥΝΟΛΟ: 166,93€
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος του Τσεμεντζή Κων/νου (σύζυγος της θανούσης TsemendziYordanka) του ποσού των 166,93 το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Δ.Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 21000/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη :
1.       Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
2.       Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
3.       Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
4.       Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
5.       Την αρ. πρωτ. 47462/09-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί διορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
6.       Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
7.       Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
8.       Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
9.       Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
10.     Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
11.     Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
12.     Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
13.     Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης&Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
14.     Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
15.     Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
16.     Την υπ΄ αριθμ.22038/26-5-2015 αναγνωριστική απόφασή μας.
17.     Την 11408/30-3-2018 απόφαση αναστολής.
18.     Το υπ’ αριθμ.14784/4-5-2018 αίτηση της Νιώρα Πηνελόπης του Σωτηρίου, με συνημμένη την υπ΄αριθμ. 27/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Νιώρα Ηλία του Χαραλάμπους.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:
Ο Νιώρας Ηλίας του Χαραλάμπους με αριθμ. Μητρώου 4163, κατοίκου Ξυλοκάστρου Π[ατρών 129, με ΑΜΚΑ 05045203212 ,ΑΔΤ Μ 881207 & ΑΦΜ 041954070, αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ.22038/26-5-2015 Απόφαση Δημάρχου.
Ο Νιώρας Ηλίας του Χαραλάμπους ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο της κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR2219981660000010010052651 με συνδικαιούχο την Νιώρα Δέσποινα του Ηλία.
Η κα Νιώρα Πηνελόπη του Σωτηρίου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄αριθμ. 14784/4-5-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ΄αριθμ. 27/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. του Νιώρα Ηλία του Χαραλάμπους.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ’ αριθμ.14784/4-5-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος του επιδοματούχου Νιώρα Ηλία του Χαραλάμπους λόγω θανάτου από 8-3-2018.
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 8-3-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 30-3-2018(τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
23 μέρες του Μαρτίου(313:30 χ 23) = 239,96€
ΣΥΝΟΛΟ: 239,96
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της Νιώρα Πηνελόπης (συγγενής του Νιώρα Ηλία) του ποσού των 239,96 το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Ε.           Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20811/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 3852/10/7-6-2010 ΦΕΚ 87/Τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»
2.     Του Ν.Δ/τος 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων».
3.     Tο Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
4.     Το Ν. 2690/05.03.1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’ ) “Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις”
5.     Την αρ. Πρωτ.10691/10-3-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων <<περί ορισμού Αντιδημάρχου>> Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.
6.     Την Γ4α/Φ.225/Οικ. 1196/26-4-85 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 279 τ.Β) «περί Επιδοτήσεως ανασφαλίστων διαφόρων αναπηριών ηλικίας 0-59 ετών».
7.     Την Γ4α/ Φ225/οικ 161/3-2-89 ΦΕΚ. 108/89 Τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας «περί ενοποιήσεως των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ατόμων με βαριές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
8.     Την αριθμ. Π3α/Φ.32/3226/01 εγκ. του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας «περί διευκρινίσεων του Προγράμματος Βαριάς Αναπηρίας».
9.     Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.931/21-5-2008, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. «περί αυξήσεως των προνοιακών επιδομάτων».
10. Το Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/4/04) Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.
11. Το Ν.3448/06(Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α) σύμφωνα με τους οποίους η υπηρεσία μας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
12. Το με αριθμ. πρωτ. Γ3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης <<Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011& συναφή ζητήματα.
13. Την αριθμ. Δ29Α/Φ.32/Γ.Π. ΟΙΚ. 10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013, τ.β’) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας περί <<Τροποποίησης Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες>>.
14. Την υπ΄ αριθμ. Π3α/Γ.Π./οικ. 49361/1253/14 (ΦΕΚ 3483β/24-12-2014) περί διαδικασίας χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
15. Το Ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
16. Την υπ΄ αριθμ.9878/20-3-2018 Αναγνωριστική μας Απόφαση του Κολίτση Λίλο του Βασίλη ως δικαιούχου οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
17. Την υπ’ αριθιμ.16334/17-5-2018 αίτηση του Κολίτση Παναγιώτη τιυ Λίλο,με συνημμένη την υπ΄αριθμ.16-3-2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου που αφορά τον Κολότση Λίλο του Βασίλη με ημερομηνία θανάτου 11-4-2018 και την από 17-3-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Κολίτση Παναγιώτη που δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητο καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου του πατέρα του.
18. Την υπ’ αριθμ.16334/17-5-2018 απόφαση διαγραφής του Κολίτση Λίλο του Βασίλη από το μητρώο οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Από τα στοιχεία του φακέλου του επιδοτούμενου προκύπτουν τα εξής:
Ο Κολίτσης Λίλο του Βασίλη με αριθμ. Μητρώου 4512, κάτοικο Νεμέας Εισοδίων 27, με ΑΔΤ ΑΝ 271516, ΑΜΚΑ 30085903273 & ΑΦΜ 302069309, αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Β.Α. 67% με την υπ’ αριθμ. 9878/20-3-2018 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων.
Ο κ. Κολίτσης Λίλο του Βασίλη ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω, ποσού 313,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο του κατατίθεντο στον Αρ.Λογ. GR3819981650000010010249141 (με συνδικαιούχο τον Κολίτση Παναγιώτη).
Ο κ.Κολίτσης Παναγιώτης του Λίλο κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄αριθμ. 16334/17-5-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ ΄αριθμ. 16/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και την από 17-5-2018 Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του θαννόντα πατέρα του Κολίτση Παναγιώτη του Λίλο.
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην υπ΄αριθμ.16334/17-5-2018 Απόφαση Διαγραφής από τα μητρώα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφαλισμένων αναπήρων 67% και άνω και διακοπή χορήγησης του επιδόματος του επιδοματούχου Κολίτση Λίλο του Βασίλη λόγω θανάτου από 11-4-2018.
Επειδή ουδείς δήλωσε έγκαιρα το θάνατό του Κολίτση Λίλο του Βασίλη με αποτέλεσμα να πιστωθεί αχρεωστήτως στον λογαριασμό της το συνολικό ποσό των 208,66€ από 11-4-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 30-4-2018 (ημερομηνία τελευταίας πληρωμής).
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι από την υπηρεσία μας.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα ανασφαλίστων και έμμεσα ασφ/νων αναπήρων 67% και άνω
Από 11-4-2018 (ημερομηνία θανάτου) έως 30-4-2018 (τελευταία ημερομηνία πληρωμής) ήτοι:
20 μέρες του Απριλίου (313:30χ20) = 208,66€
ΣΥΝΟΛΟ: 208,66€
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του ποσού το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. .
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος του Κολίτση Παναγιώτη (γυιος του Κολίτση Λίλο) του ποσού των 208,66 το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Στ.Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20803/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων .
3.Την αρ. 10691/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/69 «περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ. 205/69τ.α.) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.Δ. 1337/73.
5. Του Ν.Δ. 162/73 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
6. Την με αριθμ. Γ4α/Φ.15/849/88/οικ.168/24-3-88 τ.β. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των Κάτω άκρων και ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.
7.Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ/18/Γ.Π.οικ.7513(ΦΕΚ 134.29-1-2004.τ.β.)Κ.Υ.Α. περί αυξήσεως Προνοιακών επιδομάτων.
8.Την υπ’ αριθμ.2766/17-09-2008 απόφασή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας του τμήματος Πρόνοιας με την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος του επιδόματος Κίνησης.
9.Το Ν.4331/02.02.2015 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ ).
10.Την υπ’ αριθμ.22735/24-05-2017 αναγνωριστική απόφασή μας.
11.Την υπ’ αριθμ.11457/30-03-2018 αίτηση του Δελή Βασιλείου του Κωνσταντίνου με συνημμένη την υπ’ αριθμ.5/3/2018/09-02-2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πού αφορά την Δελή Αγγελική του Γεωργίου και την από 30/03/2018 Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το αχρεώστητως καταβληθέν ποσό λόγω θανάτου της μητέρας του.
12.Το υπ’ αριθμ.2616 Διπλότυπο είσπραξης περί επιστροφής Προνοιακού επιδόματος ,που αφορά την Δελή Αγγελική.
 Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλου του επιδοτουμένου προκύπτουν τα εξής:
 H Δελή Αγγελική του Γεωργίου με Α.Μ.203, ημερομηνία γέννησης 30/11/1929, Α.Δ.Τ Γ 381875, ΑΜΚΑ 24052900826 & Α.Φ.Μ 116589123, κάτοικος Βραχατίου (Θ.Βασιλείου 9) αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Κίνησης με την υπ’ αριθμ. 22735/24-07-2015 απόφαση.
Η Δελή Αγγελική του Γεωργίου ελάμβανε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα Κίνησης, ποσού 165,00€ μηνιαίως, ποσό το οποίο του κατατίθεντο στον Αρ Λογ.GR2101103330000033374675677 (με συνδικαιούχο τον Δελή Βασίλειο του Κων/νου).
Ο κος Δελής Βασιλείος του Κωνσταντίνου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ΄αριθμ 11457/30-03-2018 αίτηση με συνημμένη την υπ΄αριθμ.5/3/2018/09-02-2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Δελή Αγγελικής Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβει στην έκδοση της υπ. αριθμ.11457/19-04-2018 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος κίνησης της επιδοματούχου Δελή Αγγελικής του Γεωργίου λόγω θανάτου από 08/02/2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από το πρόγραμμα Κίνησης:
Από 08/02/2018 (ημερομηνία θανάτου) – 28.02.2018 ( τελευταία ημερομηνία πληρωμής ) ήτοι:
      23 ημέρες(23Χ5,50)=126,50 €
Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 126,50 €
Ο κος Δελής Βασίλειος κατέθεσε το ποσό των 126,50€ από 17/05/2018 με το υπ’ αριθμ.2616 Διπλότυπο είσπραξης.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος του Δελή Βασίλειου του ποσού των 126,50 το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Ζ. Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 20905/26.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως αναλύεται κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/10/07-06-2010/ΦΕΚ 87/τ.Α΄ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 2. Το Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων .
 3. Την αρ. 10691/10/-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί διορισμού      Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
4. Την 115750/3006/81 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
5. Την 61384/1638/19-5-83 Κοινή Υπουργική Απόφαση <<περί καθορισμού μηνιαίας Κοινωνικής εξωιδρυματικής παροχής στους πάσχοντες από τετραπληγία ή Παραπληγία ασφαλισμένους του Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε με τις 59015/1578/84, 64014/1979/88 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
6. Τις με αριθμ. Π4α/Φ221.Οικ. 4185/19-8-93 και Π4α/Φ227/Οικ. 4503/17-9-93 Κοινές     Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ.Β. 751/27-9-93ΚΑΙ ΦΕΚ Β 750/27-9-93 αντίστοιχα <<περί αυξήσεως εξωιδρυματικών επιδομάτων παραπληγικών τετραπληγικών ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.
7. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.ΟΙΚ. 83927 <<περί επέκτασης του επιδόματος ακρωτη-ριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου και σε ανασφάλιστους και      ασφαλισμένους του Δημοσίου με μονό ακρωτηριασμό.
8. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.ΟΙΚ.55522 <<περί αύξησης επιδόματος τετραπληγικών     παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ετών 2004-2005.
9.Την υπ’ αριθμ.12042/29-03-2011 αναγνωριστική απόφασή μας .
10.Το Ν.4331/02.02.2015 (ΦΕΚ 69 τ.Α’ ).
11.Το υπ’ αριθμ.50338/08-12-2016 έγγραφο μας περί αναθεώρησης ιατρικής φύσεως του     προνοιάκου επιδόματος..
12.Την υπ’ αριθμ. 38138/31-08-2017 αίτηση του Μπιθαρά Νικολάου του Αριστοτέλη για την σύζυγό του Μπιθαρά Ελένη του Ιωάννη με συνημμένη την υπ’ αριθμ.2017-107-1850/28-08-2017 αίτηση ένστασης ασφ/νου κατά απόφασης ΑΥΕ.
13.Την υπ’ αριθμ.38138/31-08-2017 απόφαση αναστολής.
14.Την υπ’ αριθμ’8341/08-03-2018 αίτηση του Μπιθαρά Νικολάου για την Μπιθαρά Ελένη του Ιωάννη με συνημμένη την υπ’ αριθμ.09905/2017/10717/10-11-2017 με ΑΜ. ΚΕΠΑ:000472362 Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α και Υπεύθυνη Δήλωση για τον συμψηφισμό του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που θα προκύψει.
15.Την υπ’ αριθμ.8341/19-04-2018 Απόφαση Διαγραφής και Διακοπής του επιδόματος Παρ/κών -Τετρ/κών -Ακρ/νων του Δημοσίου της επιδοματούχου Μπιθαρά Ελένης του Ιωάννη από 08/02/2017 κατά ιατρική πρόβλεψη .
16.Καρτέλα Συναλλασσομένου και Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμών του διαστήματος 01/05/2017 -30/06/2017.
   Ιστορικό
Από τα στοιχεία του φακέλου της επιδοτούμενης προκύπτουν τα εξής:
Η κ.Μπιθαρά Ελένη του Ιωάννη με Α.Μ 107, ημερομηνία γέννησης 25/10/1961, ΑΔΤ ΑΙ 784814, ΑΜΚΑ 25106103580, Α.Φ.Μ 138258345, κάτοικο Κορίνθου(Δαμασκηνού 46) αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του προγράμματος Παρ /κών -Τετρ/κών -Ακρ/νων του Δημοσίου με την υπ’ αριθμ. 12042/29-03-2011 Αναγνωριστική Απόφαση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων .
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με το υπ΄αριθμ.50338/08-12-2016 έγγραφό μας ζήτησε την αναθεώρηση ιατρικής φύσεως του χορηγούμενου επιδόματος.
Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ είχε εκδόση την υπ’ αριθμ.09905/2017/6935/21-07-2017 ΑΜ ΚΕΠΑ: 000472362 γνωμάτευση, την οποία αναζητήσαμε αυτεπάγγελτα, και λίγο αργότερα ο κ. Μπιθαράς Νικόλαος μας κατέθεσε την υπ΄αριθμ.38138/31-08-2017 αίτηση με συνημμένη την υπ’ αριθμ.2017-107-1850/28/08/2017 ένσταση κατά της αποφάσεως ΑΥΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβη στην έκδοση της υπ΄αριθμ.38138/31-08-2017 Απόφαση Αναστολής Χορήγησης του επιδόματος Παρ/κών του Δημοσίου. Ο κ.Μπιθαράς Νικολάος του Αριστοτέλη κατέθεσε για την Μπιθαρά Ελένη την υπ’ αριθμ.26934/19-06-2017 αίτηση του με συνημμένα:
α)την υπ’ αριθμ. 09905/2017/10717/10.11.2017 με ΑΜ.ΚΕΠΑ: 000472362000472213 απορριπτική Γνωμάτευση   ΚΕΠΑ με ισχύ κατά ιατρική πρόβλεψη από 08-02-2017.
β) την υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να συμψηφιστεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα προκύψει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας προέβει στην έκδοση της υπ’ αριθμ.8341/19-04-2018 Απόφασης Διαγραφής και Διακοπής χορήγησης του επιδόματος Παρ/κών-Τετρ/κών-Ακρ/νων του Δημοσίου της επιδοματούχου Μπιθαρά Ελένης του Ιωάννη κατά πρόβλεψη από 08/02/2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προέκυψε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως κάτωθι :
Αχρεωστήτως καταβλήθεν ποσό από το πρόγραμμα Παρ/κών-Τετρ/κών-Ακρ/νων του Δημοσίου:
Από 08/02/2017 (ήτοι κατά ιατρική πρόβλεψη ισχύς της απόφασης ΚΕΠΑ)-31/08/2017 (ήτοι ημερομηνία τελευταίας πληρωμής) ήτοι:
    23 ημέρες(23 Χ 25.70)=591,10€
    6 μήνες (6 Χ 771,00)=4626,00€
    Συνολικό Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό 5.217,10 €
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί καταλογισμού του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και τακτοποίησης της οφειλής με συμψηφισμό, μέσω παρακράτησης του ποσού των 5.217,10€ από το χορηγούμενο επίδομα Βαριάς Αναπηρίας 67% και άνω το οποίο δικαιούται, ήτοι ολική παρακράτηση του μέχρι την συνολική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
Εισηγούμαστε
την λήψη απόφασης περί συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέν των ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της κας Μπιθαρά Ελένης τ. Ιωάννη, το ποσό των 5.217,10€ το οποίο πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις αριθμ. 23110/10.07.201823099/10.07.201823104/10.07.201823102/10.07.201823098/10.07.201823100/12.07.2018 και 23106/12.07.2018    εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα αντίστοιχα έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος 542,53  από την κα. Ιωάννου Στυλιανή (σύζυγος του Χαχάλη Ιωάννη),το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 208,66€,  από την κα. Μίχου Ευφροσύνη (για λογ/σμό της Μίχου Αφροδίτης), το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Γ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 166,93€από τον κ. Τσεμεντζή Κων/νο (σύζυγο της θανούσης TsemendziYordanka) Σουλτάνας του Αντωνίου, το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Δ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 239,96€,από την κα. Νιώρα Πηνελόπη (συγγενή του Νιώρα Ηλία), το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Ε) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 208,66€,από τον κ. Κολίτση Παναγιώτη (γιος του Κολίτση Λίλο), το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
ΣΤ) την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 126,50€,από τον κ. Δελή Βασίλειο το οποίο πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Ζ) τον συμψηφισμό, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’), «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 26, παρ. 2, σε βάρος της κας Μπιθαρά Ελένης τ. Ιωάννη, το ποσό των 5.217,10 το οποίο πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 329/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment