Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

πιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 301/2018
 
Θέμα 23ο Η.Δ.: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
Α) την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
«έχοντας υπόψη :
1. το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69 με το οποίο ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων , παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή .
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21042/27-06-2018 αίτησή της, η κα. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ζητά την επιστροφή χρηματικού ποσού των 200,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, τα οποία είχε καταβάλει στο Δήμο Κορινθίων στις 21/06/2018 με το αριθμ. 3112/21-06-2018 Διπλότυπο είσπραξης για τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια, θρησκευτικά πανηγύρια (αρθρ. 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ. Σύμφωνα με την αίτηση της, δεν έκανε χρήση της άδειας καθώς δεν συμμετείχε στο παζάρι για προσωπικούς λόγους.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών”».
Β)την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 18514/06-06-2018, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 «Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την αριθμ. 13221/19-04-2018 αίτηση και την βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Κ. Γαλατακίου παραχωρήθηκε οικ. Τάφος στο Κοιμητήριο Γαλατακίου στον κ. Ρείση Ανδρέα του Ιωάννη, όπου και πληρώθηκε με το ποσόν των 152,00 € για τα έτη 2010-2017 βάσει του 1407/19-04-2018 παραβόλου (τέλος διατήρησης Νεκροταφείων).
Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής επετράπη η παραχώρηση του οικ. Τάφου στον ανωτέρω και ως εκ τούτου
Παρακαλώ όπως απορριφθεί το αίτημα και επιστραφεί το ποσόν των 152,00€ στον κ. Ρείση Ανδρέα του Ιωάννη».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Εγκρίνει:
Α) την επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 200,00 €, που καταβλήθηκε με το αριθμ. 3112/21-06-2018 Διπλότυπο είσπραξης για τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια, θρησκευτικά πανηγύρια (αρθρ. 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ στην κα. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) την επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 152,00 €, που καταβλήθηκε για τέλος διατήρησης Νεκροταφείων στον κ. ΡΕΙΣΗ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνουν την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 301/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment