Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικά προγράμματα

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 64/2019
 
Θέμα 5ο E.Η.Δ.: «Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικά προγράμματα»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικά προγράμματα» επειδή πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου που θα φιλοξενήσει τον Κόμβου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Προγραμματισμού Επιστημών και Τεχνολογίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 6471/21-02-2019 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθ. πρωτ. 133/20.02.2019 έγγραφο του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου σύμφωνα με το οποίο, με αφορμή τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης της τεχνολογίας αιχμής για τον τόπο μας και τη συνεπακόλουθη αναγκαία σύζευξή της με το εκπαιδευτικό σύστημα, το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ) μαζί με το 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχουν καταθέσει πρόταση για την δημιουργία Κόμβου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Προγραμματισμού Επιστημών και Τεχνολογίας (ΚΕΡΠΕΤ) σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Σκοπός του ΚΕΡΠΕΤ είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής του προγραμματισμού και των Επιστημών Τεχνολογίας στην Κόρινθο και στο νομό Κορινθίας. Για το λόγο αυτό ζητούν έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Κορινθίων» με το ποσό των 16.000,00€ για την κάλυψη μέρους των αναγκών της δημιουργίας του εν λόγω Κόμβου όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο της σχολικής μονάδας.
Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε την επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Κορινθίων» με το ποσό των 16.000,00€.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Κορινθίων» για εκπαιδευτικά προγράμματα ποσού 16.000,00€. Με το ποσό θα καλυφθούν οι ανάγκες δημιουργίας Κόμβου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ,Προγραμματισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας (ΚΕΡΠΕΤ) σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Β. Για την ανωτέρω επιχορήγηση ποσού 16.000,00€ θα προβλεφθεί πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 με νεότερη απόφαση.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 64 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος