Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για Σάββατο 06-08-2022 / ΥΨΗΛΟΣ (Κατηγορία Κινδύνου 3)

Βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Η.Χ.Π.Κ.Π.) της Γ.Γ.Π.Π. που ισχύει για τo Σάββατο 06-08-2022 για το Δήμο μας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ (Κατηγορία Κινδύνου 3)