Κάλυψη δαπάνης ταφής αστέγου, ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 55/2019
 
Θέμα 29ο Η.Δ.: «Κάλυψη δαπάνης ταφής αστέγου, ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κάλυψης δαπάνης ταφής αστέγου, ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία», έθεσε υπόψη το αριθ. πρωτ. 4354/ 21-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
<<Έχοντας υπόψη:
1.       Το Β.Δ. 17/5/1959 άρθρο 26 παρ 11
2.       Ν . 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 75 παρ 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.       Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4.       Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/2017) άρθρο 78 «Κάλυψη από ΟΤΑ δαπανών ταφής αστέγων θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδυνάτων προσώπων»
5.       Το υπ’ αριθ. 154/16.01.2019 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου
6.       Τις υπ’ αριθ. ΕΠ 20/18.04.2018 & ΕΠ1/08.01.2019 σχετικές Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας της Κοινωνικής Λειτουργού του Δήμου μας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4483/2017 ορίζεται ότι «Οι δαπάνες για ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής μπορούν να καλυφθούν από το Δήμο ή σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήμου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πραγματοποιείται η ταφή ή ανακομιδή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη».
Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 154/16.01.2019 σχετικό έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα ο Δήμος Κορινθίων καλείται και εισηγείται σχετικά να αποφασίσει την κάλυψη της δαπάνης ταφής, από το Δήμο μας του Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία που απεβίωσε στις 10.01.2019 στην Κόρινθο, καθώς κανένας από τους εγγύτερους συγγενείς δεν δύναται να καλύψει το κόστος της ταφής του και ήταν άστεγος, ανασφάλιστος και οικονομικά αδύνατος σύμφωνα και με τις υπ’ αριθ. ΕΠ (20/18.04.2018 & ΕΠ1/08.01.2019 σχετικές Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας της Κοινωνικής Λειτουργού του Δήμου μας οι οποίες τηρούνται με υπηρεσιακό φάκελο (αλλά δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση κάλυψης δαπάνης ύψους 800,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους για την ταφή του αστέγου ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία ο οποίος απεβίωσε στις 10.01.2019 στην Κόρινθο >>
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να καλύψει δαπάνες ταφής εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης σχετικής δαπάνης. Προτείνω να καλύψουμε τη δαπάνη ταφής του εκλιπόντος με το ποσό των 800,00 €πλέον ΦΠΑ..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το έγγραφο της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, τη ληξιαρχική πράξη Θανάτου ( 300630000001_50297896_28-01-2019) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4483/2017 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ποσό 800,00 €, για την κάλυψη εξόδων της ταφής του εκλιπόντος Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό 2019 πίστωση με ΚΑ 00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 55 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment