Κήρυξη Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαιν

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Κήρυξη Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαιν

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 346/2018
 
Θέμα 4o Ε.Η.Δ.: «Κήρυξη Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Κήρυξη Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26906/09-8-2018 αίτηση του Προέδρου της Δ.Κ. Άσσου, σύμφωνα με την οποία ζητάει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Κοινότητα Άσσου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:
Τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα, που επικράτησαν και στην περιοχή του Δήμου μας, είχαν σαν αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες καταστροφές οι αγροτικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα στην Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου, Δημοτικές Κοινότητες Κορίνθου, Αρχαίας Κορίνθου, και στην Δημοτική Ενότητα Τενέας, (Τοπικές Κοινότητες Κουταλά, Αγίου Βασιλείου και Κλένιας).
Έχουν κατατεθεί πολλές αιτήσεις προς τον ΕΛΓΑ για αποζημίωση λόγω των σοβαρών ζημιών σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί οι αγρότες του Δήμου μας.
Πρέπει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις ανωτέρω περιοχές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ευεργετικές ρυθμίσεις για τους αγρότες των ανωτέρω περιοχών όπως εισφορές ΕΦΚΑ, Δημόσιο και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για κήρυξη του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο Δήμο μας.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 346 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος