Καθαριότητα και Πράσινο

Περισσότερες Πληροφορίες Καθαρισμός οδών
Περισσότερες Πληροφορίες Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
Περισσότερες Πληροφορίες Καθαρισμός λαϊκών αγορών
Περισσότερες Πληροφορίες Καθαρισμός Οικοπέδων
Περισσότερες Πληροφορίες Τοποθέτηση εξέδρας
Περισσότερες Πληροφορίες Αποκομιδή Κλαδιών–Απορριμμάτων Πάρκων & Νησίδων
Περισσότερες Πληροφορίες Κλάδεμα Δέντρων
Περισσότερες Πληροφορίες Ποτίσματα
Περισσότερες Πληροφορίες Συντήρηση των χώρων πρασίνου
Περισσότερες Πληροφορίες Φύτευση κοινόχρηστων χώρων
Περισσότερες Πληροφορίες Καθαρισμός χόρτων Πάρκων – Σχολείων – Πλατειών
Περισσότερες Πληροφορίες Τοποθέτηση φυτώνων σε  Δημόσια Κτίρια
 Περισσότερες Πληροφορίες  Αποκομιδή εγκαταλειμμένου αυτοκινήτου (υποβολή σχετικής αίτησης)
Περισσότερες Πληροφορίες Υποβολλή αιτήματος για θέματα καθαριότητας/κοινοχρήστων χώρων
Τηλέφωνα  επικοινωνίας
Καθαριότητα: 27410-27004 & 27410-74100
Πράσινο: 27410-27544