Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 406/2018
 
Θέμα 14o Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
·         Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
·         Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
·         Την υπ΄ αριθμ. 414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ. Σωτηρίου Γαλάνη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης που άσκησε ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ κατά των Ευσταθίου Νικόλαου Ε. και λοιπών και κατά της με αριθμό 49/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), κατά την δικάσιμο την 18-9-2018, λόγω του πολύ μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς και λόγω της πολυπλοκότητας και δυσχέρειας των νομικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν και απαιτεί πολύ χρόνο συνεχείς μεταβάσεις στο αρμόδιο δικαστήριο και γενικά παρουσιάζει ιδιαίτερη  σοβαρότητα στο χειρισμό της.
·         Την  υπ΄ αριθμ. 415/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας. Σταυρούλας Κουτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης των Ευσταθίου Νικολάου του Ευθυμίου και λοιπών (σύνολο 4) κατά του Ελληνικού Δημοσίου , του Δήμου Κορινθίων και της Απόφασης 49/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές) κατά την δικάσιμο την 18-9-2018 , λόγω του πολύ μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς και λόγω της πολυπλοκότητας και δυσχέρειας των νομικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν και η πολυπλοκότητα του άνω νομικού θέματος απαιτεί πολύ χρόνο, συνεχείς μεταβάσεις στο αρμόδιο δικαστήριο, γνωστοποίηση και προετοιμασία μαρτύρων και γενικά παρουσιάζει ιδιαίτερη σοβαρότητα.
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τις ανωτέρω υποθέσεις οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, θα παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 18-9-2018 ή σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτών, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσον  κατά των  εκδοθησομένων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
– Η αμοιβή του κ. Σωτηρίου Γαλάνη για τον χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά των Ευσταθίου Νικολόαυ του Ε. και λοιπών και κατά της αριθμ. 49/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), ορίζεται σε 1350,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% αφαιρουμένης της παρακράτησης 20%.
– Η αμοιβή της κας Σταυρούλας Κουτή για το χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης των Ευσταθίου Νικολάου του Ευθυμίου και λοιπών (σύνολο 4) κατά του Ελληνικού Δημοσίου , του Δήμου Κορινθίων και της Απόφασης 49/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), ορίζεται στα 750,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), αφαιρουμένης της παρακράτησης 20%.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, τις αριθμ. 414/2018 και 415/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων, τις αιτήσεις των δικηγόρων κ.κ.  Σωτηρίου Γαλάνη και Σταυρούλας Κουτή , τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και το γεγονός ότι οι εν λόγω υποθέσεις έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Καθορίζει,  την αμοιβή του δικηγόρου κ. Σωτηρίου Γαλάνη, για τον χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης που άσκησε ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ κατά των Ευσταθίου Νικόλαου Ε. και λοιπών και κατά της με αριθμό 49/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), κατά την δικάσιμο την 18-9-2018 η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, στο ποσό των 1350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% αφαιρουμένης της παρακράτησης 20%.
Β.Καθορίζει, την αμοιβή της δικηγόρου κας. Σταυρούλας Κουτή, για τον χειρισμό της από 29-3-2018 έφεσης των Ευσταθίου Νικολάου του Ευθυμίου και λοιπών (σύνολο 4) κατά του Ελληνικού Δημοσίου , του Δήμου Κορινθίων και της Απόφασης 49/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), κατά την δικάσιμο την 18-9-2018, η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 415/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, στο ποσό των 750,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% αφαιρουμένης της παρακράτησης 20%.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν  τον Κ.Α. 6111.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 406 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment