Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 623/2018
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος με τίτλο «Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου» επειδή λήγει ο χρόνος και πρέπει να καθοριστεί το ποσό αμοιβής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα εξής :
 
1.       Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
2.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
3.       Την αριθ. πρωτ. 34090/04-10-2018 (ΑΔΑ : 7ΣΙ3ΩΛ7-0ΜΘ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ανδρέας Χαρ. Μπακόπουλος (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ)
4.       Την υπ΄ αριθμ. 490/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα εξής :
 Ι. Την άσκηση (σύνταξη – κατάθεση – εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως (και αιτήσεως αναστολής αν χρειαστεί) στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας κατά: 1. Της υπ’ αριθ. 1210/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2. Της υπ’ αριθ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 3.Κάθε τυχόν άλλης συναφούς διοικητικής πράξης, ήτοι κατά του συνόλου των αποσπαστών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν από το ανωτέρω ή τυχόν άλλα διοι­κητικά όργανα της από 14/06/2018 Συμβάσεως Συμ­πράξεως Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον­νήσου και της μη εγκεκριμένης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως εκ τρίτου, του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, δηλαδή της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε..
 Για το λόγο αυτό ανατέθηκαν με την παρούσα ειδική εντολή όλες οι σχε­τικές ενέργειες, όπως σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως, (και δικογράφων Αιτήσεως Αναστολής και Προσθέτων λόγων αν χρειαστεί), σύνταξη Υπομνη­μάτων, Πα­ράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας και γενι­κότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέρ­γεια κριθεί αναγ­καία, στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Μπακόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8545), οδός Ακαδημίας 15.
II.                    Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγόροΑνδρέα Μπακόπουλο πραγμα­τοποιήθηκε λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης, της μεγάλης εμπειρίας και εξει­δίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα της διοικητικής δικαιο­σύνης και ιδιαίτερα της ακυρω­τικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας, όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωρο­ταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (απορριμμάτων) απαιτούν εξειδι­κευμένη επι­στημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτει ο προανα­­φερόμενος δικηγόρος λόγω της εξειδίκευσης του στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικεί­μενα της περιβαλ­λοντικής, χωρο­ταξι­κής και πολεοδο­μι­κής νομοθεσίας, διαθέτει δε αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία μέσα από τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, ιδιαίτερα στο πεδίο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν το Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της σπουδαιότητας της, της σχετικής νομοθεσίας και της εκτεταμένης σχετικής νομολογίας στο ΣτΕ, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει το ύψος αμοιβής του δικηγόρου κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ), η οποία (αμοιβή) ανέρχεται σε 1.600,84 € με το Φ.Π.Α. .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη, την αριθμ. 490/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων, την οικονομική πρόταση του δικηγόρου κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε. 490/2018) του Δήμου Κορινθίων, για την εντολή σύνταξης και κατάθεσης δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως (και δικογράφων Αιτήσεως Αναστολής και Προσθέτων λόγων αν χρειαστεί), σύνταξη Υπομνημάτων, Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας και γενι­κότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέρ­γεια κριθεί αναγ­καία, από το δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Μπακόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8545), οδός Ακαδημίας 15 σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης .
2.   Η αμοιβή του δικηγόρου κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ), για την ανωτέρω υπόθεση η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 30/490/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται σε 1.600,84 € με το Φ.Π.Α. .
3.   Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 623 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος