Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 16/2019
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα εξής :
 
1.       Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
2.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
3.       Την υπ΄ αριθμ. 4/10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας Γκότση Κων. Μαρίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα εξής :
Να παραστεί κατά την συζήτηση του αιτήματος χορήγησης της προσωρινής διαταγής την 29-01-2019 και κατά τον χρόνο συζήτησης της Αίτησης την 19-03-2019 ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο Ταμυνέων) ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν το Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου είναι υψηλού κόστους λόγω μετάβασης στο εκτός έδρας αρμόδιο δικαστήριο Ειρηνοδικείο Ταμυνέων Αλιβερίου, κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει το ύψος αμοιβής της δικηγόρου κας Γκότση Μαρίας, η οποία αναλύεται ως εξής:
Το Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου για την παράσταση κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής της κατατεθειμένης αιτήσεως του κ. Νικόλαου Νικολάου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων, ανέρχεται στο ποσό των 69,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ποσού 16,56 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 85,56 ευρώ, η κατάθεση παρατηρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 59,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 14,16 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 158,72 ευρώ. Επίσης το Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου για την παράσταση κατά την συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως του κ. Νικόλαου Νικολάου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων – Αλιβερίου, κατά την δικάσιμο της 19.3.2019, ανέρχεται στο ποσό των 69,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ποσού 16,56 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 85,56 ευρώ και η κατάθεση προτάσεων ανέρχεται στο ποσό των 59,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 14,16 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 158,72 ευρώ.
Επομένως η ελάχιστη δικηγορική αμοιβή για την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής, καθώς και την εκδίκαση της αιτήσεως, ανέρχεται για τις άνω ενέργειες στο συνολικό ποσό των ευρώ 317,44 (256,00 ευρώ αξία + 61,44 Φ.Π.Α. = 317,44).
Επιπλέον των ανωτέρω, λόγω της εκδικάσεως της ανωτέρω υποθέσεως στο Ειρηνοδικείο Ταμυνέων – Αλιβερίου, απαιτούνται έξοδα μεταβάσεως από την Κόρινθο στο Αλιβέρι, καθώς και επιστροφή από το Αλιβέρι στην Κόρινθο. Τα έξοδα προσδιορίζονται για κάθε μετάβαση μετά της επιστροφής στο ποσό των 100,00 ευρώ. Οι μεταβάσεις που θα απαιτηθούν θα ανέλθουν συνολικά στις 4, (μετάβαση κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής, παραλαβή του φακέλου και κατάθεση παρατηρήσεων, εκδίκαση της αιτήσεως υπερχρεωμένων και κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης εντός του τριημέρου από την εκδίκαση). Επομένως το συνολικό ποσό για τα έξοδα μεταβάσεως θα ανέλθει στο ποσό των 400,00 ευρώ.
Η συνολική αμοιβή της δικηγόρου κας Γκότση Μαρίας για την ανωτέρω υπόθεση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 717,44 € (317,44 €+ 400,00 €) .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη, την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων, την οικονομική προσφορά της δικηγόρου κας Γκότση Μαρίας, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.     Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε. 10/2019) του Δήμου Κορινθίων, για να παραστεί η δικηγόρος κα Γκότση Μαρία κατά την συζήτηση του αιτήματος χορήγησης της προσωρινής διαταγής την 29-01-2019 και κατά τον χρόνο συζήτησης της Αίτησης την 19-03-2019 ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο Ταμυνέων) ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης .
 
2.     Η αμοιβή της δικηγόρου κας Γκότση Μαρίας για την ανωτέρω υπόθεση, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 717,44 € με το Φ.Π.Α. .
3.     Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 16 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment