Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 282/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
·         Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
·         Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
·         Την υπ΄ αριθμ. 277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας Αργυρού Κωνσταντίνας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι θα απαιτηθούν αρκετές ενέργειες στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Εφετείο Αθηνών και στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου της ασκηθείσας από 24/5/2018 αίτησης αναίρεσης που στρέφεται κατά της Μαρίας Καραγεώργου και λοιπών συνολικά εννέα σχολικών φυλάκων και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα) που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την από 18/10/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων (με αριθμό κατάθεσης 5967/2013) κατά της με αριθμό 2081/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) που μόνον αυτή ερεύνησε την ουσία της υπόθεσης και κατά συνέπεια θεωρείται ως συναναιρεσιβαλλόμενη με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών κατάθεσης 51297/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 83/2018 καθώς και να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για τον προσδιορισμό αυτό.
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, και κάλεσε το Σώμα να καθορίσει το ύψος αμοιβής της δικηγόρου κας Αργυρού Κωνσταντίνας, εξειδικευμένης σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
Η αμοιβή της κας Αργυρού Κωνσταντίνας για το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, αναλύεται ως εξής:
Για τις δεκαπέντε (15) ώρες εργασίας, που θα απαιτηθούν για την περαίωση των εντολών Χ ογδόντα (80,00) Ευρώ ανά ώρα, όπως ο νόμος ορίζει, στο συνολικό ποσό των (15 ώρες Χ 80,00 Ε=) 1.200,00 Ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% εκ 288,00 Ευρώ συνολική αμοιβή (1.200,00 Ε + 288,00 Ε=) 1.488,00 Ευρώ .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την αριθμ. 277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων, την αίτηση της δικηγόρου κας Αργυρού Κων/νας, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
1.       Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 277/2018) του Δήμου Κορινθίων για την ολοκλήρωση της υπόθεσης κατά της Μαρίας Καραγιώργου και λοιπών συνολικά εννέα σχολικών φυλάκων και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα).
2.       Η αμοιβή της δικηγόρου κας Αργυρού Κων/νας, για την ανωτέρω υπόθεση η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται σε 1.488,00 € .
3.       Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 282/ 2018.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment