«Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μεταλυκειακό Έτος

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

«Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μεταλυκειακό Έτος

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 246/2018
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Κορινθίων κατά το σχολικό έτος 2018 -2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Κορινθίων κατά το σχολικό έτος 2018 -2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 23-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 65092/24-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, το ανωτέρω Υπουργείο με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.
Α) Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες στον εργοδότη.
Β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η διάρκεια φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη, δηλαδή 4 εξάμηνα. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα για 6 ώρες την ημέρα.
Γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο δύναται να είναι εξάμηνο Μαθητείας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στη δομή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μια ημέρα στη δομή κατάρτισης και τέσσερις μέρες στο χώρο εργασίας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.
Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δομών.
Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας.
Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στο Δήμο Κορινθίων.
 
Εισηγείται:
Την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθμό είκοσι δυο (22) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
ΕΠΑ.Λ
1
2
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΕΠΑ.Λ
2
3
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΕΠΑ.Λ
3
4
Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΠΑ.Λ
3
5
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
6
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ
3
7
Τεχνικός Οχημάτων
ΕΠΑ.Λ
3
8
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
9
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Ι.Ε.Κ.
1
10
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Ι.Ε.Κ.
1
11
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ι.Ε.Κ.
1
12
Τεχνικός Η/Υ
Ι.Ε.Κ.
1
13
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
ΕΠΑ.Σ.
1
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύναται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
·    Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από το φορέα που τους απασχολεί.
·   Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο φορέας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
·      Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α του Δημοτικού προϋπολογισμού:
– Κ.Α. 10/6041.0003   2.500 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής».
– Κ.Α. 10/6054.0003    5.230 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής».
– Κ.Α. 20/6041.0002   3.500 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού».
– Κ.Α. 20/6054.0002 2.000 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού».
-Κ.Α. 30/6041.0003 17.770 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων».
– Κ.Α. 30/6054.0003    8.500 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων».
– Κ.Α. 35/6041.0003   3.300 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ , υπηρεσίας Πρασίνου».
– Κ.Α. 35/6054.0007 1.800 € με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ , υπηρεσίας Πρασίνου».
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον δημοτικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, το με αριθμ. 65092/24-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 2 § γ΄ του Α.Ν. 1846/1951, του άρθρου 3 § 1 του Ν. 2335/1995, του άρθρου 14 § 3 του Ν. 4186/2013, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2018-2019, για συνολικό αριθμό είκοσι δύο (22) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
ΕΠΑ.Λ
1
2
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΕΠΑ.Λ
2
3
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΕΠΑ.Λ
3
4
Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΠΑ.Λ
3
5
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
6
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ
3
7
Τεχνικός Οχημάτων
ΕΠΑ.Λ
3
8
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
9
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Ι.Ε.Κ.
1
10
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Ι.Ε.Κ.
1
11
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ι.Ε.Κ.
1
12
Τεχνικός Η/Υ
Ι.Ε.Κ.
1
13
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
ΕΠΑ.Σ.
1
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύναται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
·         Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από το φορέα που τους απασχολεί.
·         Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο φορέας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
·         Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α του Δημοτικού προϋπολογισμού:
– Κ.Α. 10/6041.0003   2.500 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής».
– Κ.Α. 10/6054.0003    5.230 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής».
– Κ.Α. 20/6041.0002   3.500 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού».
– Κ.Α. 20/6054.0002 2.000 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού».
– Κ.Α. 30/6041.0003 17.770 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων».
– Κ.Α. 30/6054.0003    8.500 € με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων».
– Κ.Α. 35/6041.0003   3.300 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ , υπηρεσίας Πρασίνου».
– Κ.Α. 35/6054.0007 1.800 € με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ , υπηρεσίας Πρασίνου».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 246 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος