Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 597/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ: «Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.      Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.      Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.      Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.     Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν. 3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 37/586/11-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ 586η:Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέματης ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα:καθορισμός και επικαιροποίηση τελών κοιμητηρίων
Μετά από το αρ. πρ. ΣΕΕΔΔ/Φ3/ΕΜΠ./150124.09.2018 έγγραφο του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η υπ΄ αρ. πρωτ.40372/16.11.2018 εισήγηση περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων. Ακολούθως λαμβάνοντας υπόψη:
1.       το υπ’ αρίθμ. 230314/29.10.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικαιροποίησης δικαιωμάτων-τελών Κοιμητηρίων,
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
3.       Τον ΑΝ 582/68
4.        τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/2018) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης»
Προτείνεται, με την παρούσα τροποποίηση, η κατάργηση της επιβολής υψηλότερων τελών για ετεροδημότες, ενιαίο τέλος διατήρησης μονών οικογενειακών τάφων σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, καθώς επίσης, λόγω της διαχείρισης από το Δήμο των μη ενοριακών Ιερών ναών, η επιβολή νέων ως εξής:Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας, Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου και έσοδα από κεριά (παγκάρι). προτείνουμε την τροποποίηση δικαιωμάτων-τελών και την κωδικοποίηση ενιαία ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΕΛΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
1.000,00
1.000,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως ΔΕ Κορίνθου
250,00-ΔΗΜΟΤΕΣ
2720,00-ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
250,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως λοιπών ΔΕ πλην Κορίνθου
200,00-ΔΗΜΟΤΕΣ
2.000,00-ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
200,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
150,00
150,00
Τέλος ανακομιδής
150,00
150,00
Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
20,00
20,00
 Δικαίωμα διατήρησης μονών οικογενειακών τάφων
40,00-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
35,00- Τ.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
22,00-ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε
22,00
Τέλος ευπρεπισμού
100,00
100,00
Τέλος ανόρυξης τάφου
150
150,00
Δικαιώματα ιεροπραξιών –νεκρώσιμης ακολουθίας
30,00
Δικαιώματα ιεροπραξιών- τέλεση μνημοσύνων.
25,00
Έσοδα απο κεριά (παγκάρι)
                                                                                  
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2017-2018 διαμορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2017-2018
Κωδικός
Περιγραφή
 
Απολογισμός 01.01.2017 έως 31.12.2017
Απολογισμός 01.01.2017 έως 31.07.2017
Απολογισμός 01.01.2018 έως 31.07.2018
Εκτίμηση 2018
 
ΕΣΟΔΑ
 
 
 
 
0411.0001
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
12.926,60
8.790,00
12.310,00
15.310,00
0412.0001
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης
33.014,66
20.310,00
17.940,00
26.670,00
0413.0001
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
600,00
450,00
750,00
750,00
0414.0001
Τέλος ανακομιδής
,00
,00
,00
,00
0415.0001
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
225,00
90,00
45,00
135,00
0417.0001
 
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων
236,65
,00
243,00
2.500,00
0417.0002
 
τέλος ευπρεπισμού
2.400,00
1.600,00
3.300,00
4.200,00
0417.0003
Τέλος ανόρυξης τάφου
46.600,00
29.700,00
30.350,00
45.000,00
2119.0005
 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων
4.341,90
3.662,23
8.173,70
14000
 
2119.0011
 
Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών
14.855,18
7.850,00
15180
 
23.850,00
3219.0002
Δικ. από τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίων ΠΟΕ
 
Χρηματικό υπόλοιπο
85352,35
 
 
 
564252,71
25.246,31
256.973,45
305897,79
 
 
 
 
 
639.485,63
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
764.805,05
 
345.265,15
430.715,00
 
Κωδικός
Περιγραφή
 
Απολογισμός 01.01.2017 έως 31.12.2017
Απολογισμός 01.01.2017 έως 31.07.2017
Απολογισμός 01.01.2018 έως 31.07.2018
Εκτίμηση 2018
60
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων
100.112,92
58.986,21
57.980,41
108.000,00
61
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
0,00
0,00
0,00
0,00
62
Παροχές τρίτων
4725,00
 
2.928,00
1.338,00
19940
63
Φόροι τέλη
105,00
0,00
0,00
500
64
Λοιπά γενικά έξοδα
0,00
0,00
0,00
250
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
984,93
348,04
507,78
35000
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Έργα
18.549,99
0,00
2.234,63
328950,66
74
Μελέτες κλπ
0,00
0,00
0,00
0
 
8
Πληρωμές ΠΟΕ
 
Χρηματικό υπόλοιπο
841,58
 
 
639.485,63
687,83
11.372,76
11372,76
 
 
593785,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
125.319,42
 
62950,08
73.433,58
504013,42
 
 
764805,05
 
 
1097798,42
Τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται για το έτος 2019 ως εξής:
Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2019 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2019.
α/α
κ.α εσόδων
περιγραφή
Εκτίμηση Προϋπολογισμού
εσόδων έτους 2019
1
0411.0001
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
30.000,00
εκτίμηση
2
0412.0001
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης
32.000,00
εκτίμηση
3
0413.0001
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
4
0414.0001
Τέλος ανακομιδής
2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
5
0415.0001
Δικαίωμα απο τη χρήση οστεοφυλακίων
5000
εκτίμηση (20,00€ χ 250)
6
0416.0001
Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας
0,00 (μέχρι την πρόσληψη υπαλλήλων)
7
0416.0002
Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου
0,00 (μέχρι την πρόσληψη υπαλλήλων)
8
0417.0001
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων
248.450 * ( Πίνακας Α’)
9
0417.0002
τέλος ευπρεπισμού
7.000,00
10
0417.0003
Τέλος ανόρυξης τάφου
20.000,00
11
0417.0004
έσοδα από κεριά (παγκάρι)
500,00
12
2119.0005
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων παρελθόντων ετών
15.000,00
13
2119.0011
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου παρελθόντων ετών
15.000,00
14
3219.0002 & 3219.0020
Έσοδα από δικαιώματα και τέλη παρελθόντων ετών
Χρηματικό υπόλοιπο
325.368,62€
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ
593.785,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.
1.296.603,62
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ‘
 
 
 
 
Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2018
Α/Α
Κοιμητήριο
Αρ. εγγραφών
(τάφων μονών, διπλών, μνημείων)
 
Εσοδα
1
Κορίνθου
3041
86458
2
Αγ. Παρασκευής
146
3542
3
Ξυλοκέριζας
169
5126
4
Κεχρεών
79
1958
5
Σολομού
144
3542
6
Αγ. Άννας
263
6248
7
Εξαμιλίων
333
8228
8
Άσσου
353
15.004,00
9
Κ. Άσσου
153
5.500,00
10
Βεληνιάτικων
3
66,00
11
Περιγιαλίου
312
9.878,00
12
Λεχαίου
447
12.540,00
13
Χιλιομοδίου
293
8.448,00
14
Κλένιας
284
9.152,00
15
Κουταλά
17
484,00
16
Στεφανίου
49
1.738,00
17
Αγ. Βασιλείου
272
10.802,00
18
Αγιονορι
70
1.628,00
19
Μαψός
38
858,00
20
Σπαθοβουνι
65
1.760,00
21
Ρητό
40
946,00
22
Αλμυρής
116
2.772,00
23
Κατακαλίου
42
968,00
24
Γαλατακίου
166
4.268,00
25
Αθικίων
478
11.396,00
26
Αγ. Ιωάννη
105
3.212,00
27
Αλαμάνου
71
2.332,00
28
Σοφικό
425
14.344,00
29
Αγγελόκαστρο
154
4.136,00
30
Κόρφος
88
2.112,00
8216
248450
 
 
Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (Πρόβλεψη)
Κωδικός
Περιγραφή
 
Προϋπολογισμός 2019
60
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων
226659,72
61
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
1500
62
Παροχές τρίτων
106830
63
Φόροι τέλη
500,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
500,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
150537,07
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
440042,86
73
Έργα
208998,76+120.000
74
Μελέτες κλπ
0
8
Πληρωμές ΠΟΕ
39.245,05
00/6222.0003 & 00/6223.0003
1790,16
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
1.296.603,62
Προβλέψεις εσόδων 2019:
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 702.818,62€. Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 593.785,00. Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.296.603,62€.
 
 
Προβλέψεις εξόδων 2019:
Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε 1.296.603,62€.
Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό και επικαιροποίηση τελών κοιμητηρίων για το έτος 2019 και εφεξής σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό και επικαιροποίηση των τελών κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 586/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισμό των δικαιωμάτωνχρήσης Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 37/586/11-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα ισχύσουν από 01/01/2019 και εφεξής, που διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
1.000,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως ΔΕ Κορίνθου
250,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως λοιπών ΔΕ πλην Κορίνθου
200,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
150,00
Τέλος ανακομιδής
150,00
Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
20,00
Δικαίωμα διατήρησης μονών οικογενειακών τάφων
22,00
Τέλος ευπρεπισμού
100,00
Τέλος ανόρυξης τάφου
150,00
Δικαιώματα ιεροπραξιών –νεκρώσιμης ακολουθίας
30,00
Δικαιώματα ιεροπραξιών- τέλεση μνημόσυνων.
25,00
Έσοδα από κεριά (παγκάρι)
Από την είσπραξη των παραπάνω δικαιωμάτων αναμένουμε να εισπράξουμε το ποσό των   1.296.603,62 € για τη κάλυψη των δαπανών.
Οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 597/ 2018.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment