Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 640/2018
 
Θέμα 15ο Η.Δ: «Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.     Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.       Παππάς Αντώνιος
9.      Καρασάββας Ιωάννης
10.       Δημητρόπουλος Κων/νος
11.       Σούκουλης Ανδρέας
12.       Κορδώσης Χρήστος
13.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.             Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν. 3852/10).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 38/604/21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ 604η:Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέματης ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 11-12-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης-γνώμης, περί καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά κατηγορία βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, που θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τευχ. Α’). – Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
Λαμβάνοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του Ν.4497/17(ΦΕΚ171/13.11.2017 τεύχος Α’)
2.       Το Άρθρο 79 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’)
3.       Το άρθρο 73 παρ.1Β ν) του Ν.3852/2010.
4.       Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 &τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54& 57 του Ν.1416/84, 26 Ν. 1900/90, ως ισχύουν σήμερα.
5.       Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 450/2018 & 451/2018 περί λήψης κανονιστικών αποφάσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α. Για τις θέσεις μικροπωλητών (καλαμποκιών, κάστανων, ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανθέων, χαρταετών, χειροποίητων ειδών κλπ) ως εξής:
·         Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα.
·         Για ολιγοήμερη χρήση η τιμή καθορίζεται ημερησίως σε 6,00€/ημέρα.
Β. Τέλη για ΚΑΡΒΟΥΝΑ ως εξής:
 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές σε 15€/ημέρα ανάλογα με την αίτηση.
Γ. Τέλη θέσεων ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
·         Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές 40,00€/μήνα για τις περιπτώσεις των βραχυχρόνιων αδειών ή ημερησίως σε 15€/ημέρα για την περίπτωση των θέσεων σε έκτακτες εκδηλώσεις.
Δ. Τέλη θέσεων για ΒΙΒΛΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα σε πωλητές κοσμημάτων.
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 40,00€/μήνα για έκθεση βιβλίων.
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
Ε. Τέλη θέσεων ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
 •  Το τέλος καθορίζεται   για τις καντίνες σε 60,00€/μήνα 
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
Τα τέλη καθορίζονται ανά θέση και η κάθε θέση έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά τα οποία καταλαμβάνει.
Τα τέλη καταβάλλονται τμηματικά ανά μήνα, σύμφωνα με την άδεια & μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα που αφορά (άρθρο 40 περ.10 του Ν.4497/17). Η εφάπαξ καταβολή των τελών είναι δυνητική. Για ολιγοήμερη χρήση τα τέλη καταβάλλονται κατά την χορήγηση της άδειας και πριν την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου.
Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει, να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον Καθορισμό τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου, τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 450/2018 & 451/2018 και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον Καθορισμό τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής :
Α. Για τις θέσεις μικροπωλητών (καλαμποκιών, κάστανων, ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανθέων, χαρταετών, χειροποίητων ειδών κλπ) ως εξής:
·         Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα.
·         Για ολιγοήμερη χρήση η τιμή καθορίζεται ημερησίως σε 6,00€/ημέρα.
Β. Τέλη για ΚΑΡΒΟΥΝΑ ως εξής:
 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές σε 15€/ημέρα ανάλογα με την αίτηση.
Γ. Τέλη θέσεων ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
·         Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές 40,00€/μήνα για τις περιπτώσεις των βραχυχρόνιων αδειών ή ημερησίως σε 15€/ημέρα για την περίπτωση των θέσεων σε έκτακτες εκδηλώσεις.
Δ. Τέλη θέσεων για ΒΙΒΛΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα σε πωλητές κοσμημάτων.
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 40,00€/μήνα για έκθεση βιβλίων.
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
Ε. Τέλη θέσεων ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
 •  Το τέλος καθορίζεται   για τις καντίνες σε 60,00€/μήνα
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 604/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισμό των τελών βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την αριθμ. 38/604/21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα ισχύσουν από 01/01/2019 και εφεξής, ως κατωτέρω:
Α. Για τις θέσεις μικροπωλητών (καλαμποκιών, κάστανων, ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανθέων, χαρταετών, χειροποίητων ειδών κλπ) ως εξής:
·         Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα.
·         Για ολιγοήμερη χρήση η τιμή καθορίζεται ημερησίως σε 6,00€/ημέρα.
Β. Τέλη για ΚΑΡΒΟΥΝΑ ως εξής:
 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές σε 15€/ημέρα ανάλογα με την αίτηση.
Γ. Τέλη θέσεων ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
·         Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές 40,00€/μήνα για τις περιπτώσεις των βραχυχρόνιων αδειών ή ημερησίως σε 15€/ημέρα για την περίπτωση των θέσεων σε έκτακτες εκδηλώσεις.
Δ. Τέλη θέσεων για ΒΙΒΛΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα σε πωλητές κοσμημάτων.
 •  Το τέλος καθορίζεται σε 40,00€/μήνα για έκθεση βιβλίων.
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
Ε. Τέλη θέσεων ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
 •  Το τέλος καθορίζεται   για τις καντίνες σε 60,00€/μήνα
 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα
Τα τέλη καθορίζονται ανά θέση και η κάθε θέση έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά τα οποία καταλαμβάνει.
Τα τέλη καταβάλλονται τμηματικά ανά μήνα, σύμφωνα με την άδεια & μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα που αφορά (άρθρο 40 περ.10 του Ν.4497/17). Η εφάπαξ καταβολή των τελών είναι δυνητική. Για ολιγοήμερη χρήση τα τέλη καταβάλλονται κατά την χορήγηση της άδειας και πριν την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου.
Οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 640 / 2018.
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                  Αναστάσιος Κοντογιώργος