Καθορισμός τελών για χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Καθορισμός τελών για χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ορθή επανάληψη   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 407/2018
 
Θέμα 15o Η.Δ.: «Καθορισμός τελών για χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος  Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 15οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τελών για χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν. 3852/10).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 25/394/03-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως κατωτέρω:
<<Μείωση του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής.
Έχοντας υπόψη:
1.       την υπ΄ αριθμ. 384/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών – δικαιωμάτων κοιμητηρίων.
2.       την υπ΄ αριθμ. 263/2013 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης νέου κανονισμού νεκροταφείου του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
3.       τις υπ΄ αριθμ. 95/2015 και 383/2016 τροποποιήσεις της ως άνω κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
4.       τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
5.        τον ΑΝ 582/68.
6.       τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/2018) «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253 ) απόφασης».
7.       την ανάγκη μείωσης του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων
προτείνουμε:
την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 384/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη μείωση του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων από 45,00€ σε 20,00€ για το έτος 2019 και εφεξής: Η προσαρμογή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της έλλειψης χώρων ταφής, της αθρόας προσέλευσης ενδιαφερομένων από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της προσαρμογής του έναντι του δικαιώματος διατήρησης οικογενειακών τάφων το οποίο ανέρχεται σε 40,00€ για τα κοιμητήρια της Κορίνθου.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2017-2018 διαμορφώνονται ως εξής:
 
Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2017-2018
Πλαίσιο κειμένου: Κωδικός	Περιγραφή 
	Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017	Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017	Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018	Εκτίμηση 2018
	ΕΣΟΔΑ				
0411.0001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
	12.926,60	8.790,00	12.310,00	15.310,00
0412.0001
	Δικαίωμα ενταφιασμού	46.600,00	29.700,00	30350,00
	45.000,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	600,00	450,00	750,00	750,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής	,00	,00	,00	,00
0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	225,00	90,00	45,00	135,00
0417.0001
	Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων
	236,65	,00	243,00	2.500,00
0417.0002
	Δικαίωμα ευπρεπισμού
	2.400,00	1.600,00	3.300,00	4.200,00
0417.0003
	Δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσεως
	33.014,66	20.310,00	17.940,00	26.670,00
2119.0005
	Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων 
	4.341,90	3.662,23	8.173,70	14000

2119.0011
	Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών
	14.855,18	7.850,00	15180
	23.850,00
3219.0002	Δικ. από τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίων ΠΟΕ

Χρηματικό  υπόλοιπο	85352,35

564252,71	25.246,31	256.973,45	298300

639.485,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	764.805,05		345.265,15	430.715,00
Κωδικός
Περιγραφή
 
Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017
Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017
Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018
Εκτίμηση 2018
60
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων
100.112,92
58.986,21
57.980,41
108.000,00
61
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
0,00
0,00
0,00
0,00
62
Παροχές τρίτων
4725,00
2.928,00
1.338,00
2.438,00
63
Φόροι τέλη
105,00
0,00
0,00
105,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
984,93
348,04
507,78
1.820,00
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Έργα
18.549,99
0,00
2.234,63
100.000,00
74
Μελέτες κλπ
0,00
0,00
0,00
0
8
Πληρωμές ΠΟΕ
Χρηματικό υπόλοιπο
841,58
639.485,63
687,83
11.372,76
15.000,00
842837,63
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
125.319,42
 
62950,08
73.433,58
227.363,00
764805,05
Σύμφωνα με την ανωτέρω αλλαγή η μείωση του δικαιώματος που προκύπτει δεν δημιουργεί μείωση στα συνολικά έσοδα και καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις σε δαπάνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας.
Τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται ως εξής:
Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2019 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2019.
α/α
κ.α εσόδων
περιγαρφή
Εκτίμηση Προϋπολογισμού
εσόδων έτους 2019
1
0411.0001
Δικαίωμα μετατροπής τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς
40.000,00
εκτίμηση
3
0412.0001
Τελος ανόρυξης τάφου
10.000,00
εκτίμηση
5
0413.0001
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής
2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
6
0414.0001
Τέλος ανακομιδής
2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
7
0415.0001
Τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο)
5000
εκτίμηση (20,00€ χ 250)
8
0417.0001
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού -διατήρησης
325.474,00 * ( Πίνακας Α’)
εκτίμηση σύμφωνα με το πίνακα
Α’ & με την πρόβλεψη για το 2019
μέχρι την πλήρη καταγραφή
των διπλών τάφων.
9
0417.0002
τέλος ευπρεπισμού
7000
10
0417.0003
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης
32.000,00
11
2119.0005
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού -διατήρησης παρελθόντων ετών
15.000,00
α/α
2119.0011
Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών
15000
12
3219.0002
Δικ. από τέλη ενταφιασμού -διατήρησης παρελθόντων ετών
Χρηματικό υπόλοιπο
78.215,42€
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ
842.837,63
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.
   532.189,42
1.375.027,05
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ‘
Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2018
Α/Α
Κοιμητήριο
Αρ. εγγραφών
(τάφων)
 
Εσοδα
1
Κορίνθου
3027
155.560,00
2
Αγ. Παρασκευής
143
5.635,00
3
Ξυλοκέριζας
167
8.155,00
4
Κεχρεών
76
3.115,00
5
Σολομού
140
5.635,00
6
Αγ. Άννας
263
9.940,00
7
Εξαμιλίων
326
13.090,00
8
Άσσου
350
15.004,00
9
Κ. Άσσου
153
5.500,00
10
Βεληνιάτικων
3
66,00
11
Περιγιαλίου
312
9.878,00
12
Λεχαίου
443
12.540,00
13
Χιλιομοδίου
295
8.448,00
14
Κλένιας
291
9.152,00
15
Κουταλά
19
484,00
16
Στεφανίου
54
1.738,00
17
Αγ. Βασιλείου
268
10.802,00
18
Αγιονορι
70
1.628,00
19
Μαψός
38
858,00
20
Σπαθοβουνι
68
1.760,00
21
Ρητό
39
946,00
22
Αλμυρής
116
2.772,00
23
Κατακαλίου
42
968,00
24
Γαλατακίου
167
4.268,00
25
Αθικίων
480
11.396,00
26
Αγ. Ιωάννη
102
3.212,00
27
Αλαμάνου
70
2.332,00
28
Σοφικό
419
14.344,00
29
Αγγελόκαστρο
155
4.136,00
30
Κόρφος
89
2.112,00
8185
325.474,00
Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (Πρόβλεψη)
Κωδικός
Περιγραφή
 
Προϋπολογισμός 2019
60
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων
147.000,00
61
Αμοιβές αιρετών & τρίτων
              ,00
62
Παροχές τρίτων
   35.000,00
63
Φόροι τέλη
        500,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
       500,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
   96.000,00
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
 350.000,00
73
Έργα
745.607,05
74
Μελέτες κλπ
0
8
Πληρωμές ΠΟΕ
      420,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
                                     1.375.027,05
Προβλέψεις εσόδων 2019:
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 532.189,42€. Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 842.837,63€. Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.375.027,05€.
Προβλέψεις εξόδων 2019:
Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε 1.375.027,05€.
Μετά από την παραπάνω αναλυτική ενημέρωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
την τροποποίηση της με αριθμό 384/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων και την μείωση του δικαιώματος αυτού από 45,00€ που είναι σήμερα, στα 20,00€ για το έτος 2019 και εφεξής>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 394/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της με αριθμό 384/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων, με την μείωση του δικαιώματος αυτού από 45,00€, που είναι σήμερα, στα 20,00€ για το έτος 2019 και εφεξής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 384/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 407 / 2018.
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 
 

Leave a Comment