Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 295/2018
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 στο Ο.Τ. 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 στο Ο.Τ. 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθμ. πρωτ. 7724/759/02-03-2018 αίτηση των κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη με την οποία ζητούν να προσκυρωθεί εδαφικό τμήμα 4,78 τ.μ. στην ιδιοκτησία τους με αριθμ. κτημ. 0607046 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 794 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>>» Δημοτικής ΚοινότηταςΚορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
2. Το αριθ. πρωτ. 11544/οικ.1255/16-04-2018 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, με τιμή προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.) που θα καταβάλουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κ.κ. Κουλούρης Χρήστος του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη.
3. την αριθμ. 5/29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,78 τ.μ., που επιμερίζεται εξ ημισείας, ήτοι από 2,39 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 794, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Κουλούρης Χρήστος του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120/τ.μ.) όπως ορίζεται από το αριθ. πρωτ. 31822/2890/2017/18-09-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν.3463/2006, που θα καταβληθεί από τους ανωτέρω φερόμενους ιδιοκτήτες υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
 
1.      Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,78 τ.μ. που επιμερίζεται εξ ημισείας, ήτοι από 2.39 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0607046, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Κουλούρης Χρήστος του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
2.  Τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 4,78 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ. κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 4,78 τ.μ. * 120€/τ.μ. = 573,60€ συνολικά.
3.  Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 4,78 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.  Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου να υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 295/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment