Καθορισμός του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Καθορισμός του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 298/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Καθορισμός του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018.», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2016, εφόσον έχουν εκδοθεί τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες τίθενται κανόνες ή όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (π.χ. προσδιορισμός και λειτουργία περιπτέρων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.), λαμβάνεται απόφαση με την οποία επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κ.λ.π..
Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνονται αποκλειστικά από το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. (άρθρο 72 περίπτωση ζ της παρ 1 του ν. 3852/10)
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων)
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
1.την αριθμ. 6/112/5-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με την αριθ. πρωτ. 2515/61668/08-08-2016 απόφαση και
2. την αριθμ. 11/176/02-5-2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου περί καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2018 και εφεξής (Περίπτερα) .
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 11/176/02-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν 3463/2006, την παρ. 1 περ.ζ του ν. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 13 του από 20/10/1958 Β.Δ/τος, το άρθρο 76 του Ν 4257/2014 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
Καθορίζει τα τέλη κατάληψης ανά τετραγωνικό μέτρο από το έτος 2018 και εφεξής, για τα κουβούκλια των περιπτέρων και το χώρο που καταλαμβάνει η τοποθέτηση ψυγείων και σχαρών ως εξής :
1. Για την (α) ζώνη που περιλαμβάνει το κέντρο της Κορίνθου και περικλείεται από τις οδούς Αδειμάντου, Δαμασκηνού, Ερμού και Αποστόλου Παύλου, στη τιμή των 80,00 €/τ.μ. ετησίως.
 2. Για την (β) ζώνη που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της Δ.Κ. Κορίνθου, της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου και της Δ.Κ. Λεχαίου, στη τιμή των 60,00 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για την (γ) ζώνη που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων, στη τιμή των 40,00 €/τ.μ. ετησίως.
Όλες οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 298/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment