Κατάθεση αιτήματος ακυρότητας στο ΣτΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2320 Β΄/19-6-20

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 446/2018
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ: «Κατάθεση αιτήματος ακυρότητας στο ΣτΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2320 Β΄/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία μας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.            Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.             Παππάς Αντώνιος
4.             Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.             Σούκουλης Ανδρέας
6.             Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.             Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, επικεφαλή του συνδυασμού «Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών για την Ανατροπή στον Δήμο Κορινθίων», ο οποίος πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Κατάθεση αιτήματος ακυρότητας στο ΣτΕ μέσω της ΚΕΔΕ, των Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2320 Β΄/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία μας» επειδή πρέπει να συγκεντρωθούν οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων στην ΚΕΔΕ μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το από 5-10-2018 ψήφισμά της, ώστε να αναληφθεί και να υποστηριχθεί από την Ένωση η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής στο ΣτΕ. Το αίτημα – πρόταση του κ. Ψηλογιαννόπουλου, αποδέχθηκε ο κ. Δήμαρχος και συναίνεσε στο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον στη σημερινή συνεδρίαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι την 19 Ιουνίου 2018 η Κυβέρνηση, ερήμην όλων των τοπικών κοινωνιών και των φορέων της Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, μεταβίβασε μαζικά 10.119 ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ) (ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018).
Η ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ είναι θυγατρική του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, επίσημα «Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», ένα κατασκεύασμα, κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών, το οποίο δεσμεύει / υποθηκεύει τη σημερινή, αλλά και μελλοντική, κινητή και ακίνητη περιουσία του Δημοσίου για 99 χρόνια, με σκοπό την οικονομική «αξιοποίησή» της (μέσω μίσθωσης, πώλησης κλπ), αλλά και ως εγγύηση για το δημόσιο χρέος με την εκποίησή της για την αποπληρωμή του.
Όλα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 109 του Νόμου 4549/18 (Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις) με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης (ΦΕΚ 105 Α΄-14.06.2018), ως επέκταση της δανειακής σύμβασης (3ο Μνημόνιο) με τους Ευρωπαίους πιστωτές, την οποία υπέγραψε και ψήφισε τον Αύγουστο 2015 η κυβέρνηση.
Στα 10.119 ακίνητα, περιλαμβάνονται εκτάσεις και δημόσια κτίρια, μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες και πάρκα, σχολεία, στρατόπεδα και νεκροταφεία, στάδια και αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά ακόμη και διεκδικούμενα μεμονωμένα οικόπεδα ιδιωτών.
Η ΚΕΔΕ σε συνέχεια του ομόφωνου ψηφίσματός της την 05/10/18, για την παραχώρηση των ακινήτων του δημοσίου στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες και όχι στο Υπερταμείο, απαιτεί από την κυβέρνηση την ακύρωση του ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 με το οποίο παραχωρούνται.
Καλεί τις δημοτικές αρχές όλης της χώρας, να λάβουν απόφαση για αίτηση ακυρότητας στο ΣΤΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.
Καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια αυστηρά έως την 25η Οκτωβρίου 2018 να έχουν αποστείλει την απόφασή τους στην ΚΕΔΕ, ώστε να αναληφθεί και να υποστηριχθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 και τις διατάξεις των νόμων 3852/2010 & 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάθεση αιτήματος ακυρότηταςστο ΣτΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2320 Β΄/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία μας.
 
Εξουσιοδοτεί την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) να αναλάβει και υποστηρίξει την σχετική νομική διαδικασία προσφυγής στο ΣτΕ.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 446/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment