Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 626/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1οθέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ταεξής:
α) τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν και η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
β) το υπ΄ αριθμ. 42443/21-9-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τους Προέδρους των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να προτείνουν έργα και εργασίες που αφορούν την περιοχή τους και θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018.
γ) την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του δήμου, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
                δ) την αριθμ. 6/11-12-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, αντίγραφο του οποίου (σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος) σας κοινοποιήθηκε και περιλαμβάνονται έργα νέα, συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, με ενδεικτικό ύψος δαπάνης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπο Καμπούρη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Το προτεινόμενο προς έγκριση σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου μας, ως σημαντικό μέρος και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2019, συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:
·         Την υποχρέωση κατάρτισης ρεαλιστικών τεχνικών προγραμμάτων.
·         Την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στην χώρα μας, αλλά όχι στον Δήμο μας.
·         Το γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.
·         Την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς του πολίτες και την άμεση παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων τους και
·         Τις ανάγκες της περιοχής μας για ουσιαστικά και άμεσα έργα, σε όλες τις Δημ. Ενότητες.
Το σκεπτικό που διέπει τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων και η πρόκριση συγκεκριμένων τεχνικών έργων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών.
Τα έργα τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας, από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που το καθιστά αξιόπιστο, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα έργα συνεχίστηκαν και συνεχίζονται με την εγγύηση του αρκετά ικανοποιητικού ταμειακού υπολοίπου του Δήμου μας.
Θέλω να τονίσω για να γίνω κατανοητός και σαφής ότι έργα θα εκτελεστούν σε όλες τις Κοινότητες, Επίσης από το ποσό των εκπτώσεων στις δημοπρασίες επειδή είναι μεγάλο συνήθως, θα μας δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουμε και άλλα έργα, όπου αυτά απαιτείται.
Θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την συνεργασία τους και τις προτάσεις τους, καθώς επίσης τον Δ/ντη και τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα την κα Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου για την συμβολή τους στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος.
Συνολικά το προτεινόμενο προς έγκριση και ψήφιση σχέδιο τεχνικού προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των 19.101.789,89 €.
Παρακαλώ όπως αποφασίσετε να εγκρίνετε το επισυναπτόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων».
Νανόπουλος Βασίλειος: μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετά από μελέτη του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά συνεχιζόμενα έργα, αλλά και από τον μικρό αριθμό των νέων έργων λείπουν πολλά έργα με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου. Λείπει ένα εμπορικό πάρκο και έργα στις τοπικές κοινότητες που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ανεπαρκές και δεν έχει στόχευση για την ανάπτυξη του Δήμου.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η πρέπουσα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε.
Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης: μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ήθελα να μάθω το ποσοστό υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος είναι συνεχιζόμενα έργα, για τα οποία δεν είμαι ικανοποιημένος για την υλοποίησή τους. Λείπουν έργα που                να καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες, αλλά δεν βλέπω και την ανακαίνιση της Δημοτικής Αγοράς. Πρόκειται για ένα έργο που πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  Επίσης δεν υπάρχει εγγεγραμμένη η ένταξη δικτύου αποχέτευσης στα παραλιακά μέτωπα. Είναι θέματα στρατηγικής σημασίας τα οποία πρέπει να προχωράνε άμεσα. Δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τη στόχευση του Δήμου. Διαφωνώ με τον τρόπο αντιμετώπισης των προτεραιοτήτων.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει σημαντικά έργα τόσο στη περιφέρεια όσο και στη πόλη και είναι ισορροπημένος. Όλα τα έργα που αναγράφονται στο Πρόγραμμα είναι αυτά που είχαμε υποσχεθεί στους δημότες μας, εκ των οποίων μερικά υλοποιούνται και τα υπόλοιπα  θα υλοποιηθούν μέσα στο έτος 2019. Υπάρχουν υποδομές που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του Δήμου μας (όπως οδοποιία –οδικά δίκτυα κλπ). Υπάρχει η δυνατότητα το Τεχνικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί από χρηματοδοτήσεις άλλων πηγών (ΕΣΠΑ –ΠΔΕ κ.λ.π). Στη πορεία του έτους θα γίνουν και άλλες εντάξεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί περισσεύουν πολλά χρήματα. Έννοια μας είναι να γίνονται έργα από χρηματοδοτήσεις τρίτων, ΠΕΠ, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο και άλλες πηγές. Γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί και η ανάπλαση της πλατείας Παν. Τσαλδάρη, παρότι έχει ξεκινήσει το έργο.
Πληροφοριακά σας λέγω ότι συντάσσεται μελέτη για το Αστεροσκοπείο Στεφανίου. Υπάρχουν έργα παντού και δεν υπάρχει αντίρρηση να προτείνετε προς ένταξη έργα. Σε ότι αφορά τη πρόταση του κ. Ψηλογιαννόπουλου, για την Δημοτική Αγορά δεν έχω αντίρρηση να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα, με την πρώτη αναμόρφωση, μειώνοντας κατά 100.000,00 € το κόστος του κλειστού γυμναστηρίου. Προβλήματα που υπάρχουν αμέσως διορθώνονται. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλες τις υποχρεώσεις και καλώ το Σώμα να το ψηφίσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δ.Κ.Κ. του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη,και 3. Σπύρου Ζαχαριά)
Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους  2019, το οποίο έχει ως εξής:
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 626 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος  Κοντογιώργος

Leave a Comment