Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 12639/27-02-2021(ΦΕΚ 793/27.02.2021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου και ώρα 6:00» και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του ν.4635/2019), την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00 για άμεση λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για γνωμοδότηση επί υπόθεσης προσφυγής του Νοσοκομείου Κορίνθου, σύμφωνα με την αρ. 25/17-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για γνωμοδότηση επί υπόθεσης δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Προς Τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή για το 1ο θέμα εκδικάζεται η υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο την 4-3-2021 και για το 2ο θέμα υπάρχει έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής που ζητά τις απόψεις της υπηρεσίας άμεσα.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων e.deli@korinthos.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6945003311)

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Leave a Comment