Λειτουργία Σχολής Επιμόρφωσης Γονέων Δήμου Κορινθίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Λειτουργία Σχολής Επιμόρφωσης Γονέων Δήμου Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 422/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Λειτουργία Σχολής Επιμόρφωσης Γονέων Δήμου Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.         Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2.         Δράκος Παναγιώτης
3.       Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λειτουργία Σχολής επιμόρφωσης Γονέων Δήμου Κορινθίων»έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο:το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
το ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τεύχος Α’)
το άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 3463/2006, σύμφωνα με το οποίο: πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν, μεταξύ άλλων, εθνικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
Την με από 17/7/2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού- Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης ,
εισηγούμαστε σχετικά:
Ο Δήμος Κορινθίων μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κατανοώντας τις ανάγκες που διαμορφώνονται στη σύγχρονη οικογένεια, διοργανώνει προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικής βοήθειας στους γονείς και στις οικογένειες των παιδιών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Η Σχολή Επιμόρφωσης Γονέων λειτούργησε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Κορινθίας κατά τα έτη 2004 έως 2010 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αριθμούσε 2.500 εγγεγραμμένους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και περισσότερους από 500 που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα.
 Ο Δήμος ανταποκρινόμενος στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, για συνέχιση αυτής της αξιόλογης και ποιοτικής προσφοράς στην οικογένεια, επιθυμεί την καθιέρωση και διοργάνωση προγραμμάτων υποστήριξης και συμβουλευτικής βοήθειας μέσω της λειτουργίας της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ, θέλοντας να ενισχύσει στην εδαφική του περιφέρεια:
1.        τη δια βίου μάθηση
2.        το θεσμό της οικογένειας
3.        τη βασική ενημέρωση και επιμόρφωση των Γονέων και των Εκπαιδευτικών, σε θέματα αγωγής, συμπεριφοράς, σωματικής και ψυχικής υγείας, ανάπτυξης δεξιοτήτων κ.α
Μέσα από ένα δίκτυο κοινωνικής παρέμβασης αποτελούμενο από ειδικούς επιστήμονες, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και καθηγητές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πελοποννήσου που θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες γονείς , με σεμινάρια και ομάδες γονέων, να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια, να ενισχύσουν τη συνεργασία-επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα, να αναπτύξουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών ,να ενημερωθούν και να έχουν ψυχολογική υποστήριξη οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.α.
Συνολικά θα υλοποιηθούν 13 παρουσιάσεις επιμορφωτικές με τη συμμετοχή τουλάχιστον 18 ομιλητών κατά την περίοδο Νοέμβριος 2018- Μάϊος 2019.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης εξόδων των προγραμμάτων των σχολών γονέων ανέρχεται σε 34.950,00€ σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
 ΑΜΟΙΒΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
8.000,00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ
250,00
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
4.700,00
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
7000
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ
2.500,00
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
5.000,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ
1.500,00
ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
6000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
34950
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κ.α 15/6473.0003 με τίτλο:”Έξοδα λειτουργίας Σχολών Γονέων”. Για το έτος 2018 έχει εγγραφεί πίστωση 24.300,00€ και το ποσό των 10.650,00€ δεσμευόμαστε να το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν 3852/2010 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Γονέων στο Δήμο μας με την καθιέρωση και διοργάνωση προγραμμάτων υποστήριξης και συμβουλευτικής βοήθειας, θέλοντας να ενισχύσει στην εδαφική του περιφέρεια:
1.       τη δια βίου μάθηση
2.       το θεσμό της οικογένειας
3.       τη βασική ενημέρωση και επιμόρφωση των Γονέων και των Εκπαιδευτικών, σε θέματα αγωγής, συμπεριφοράς, σωματικής και ψυχικής υγείας, ανάπτυξης δεξιοτήτων κ.α..
Η δαπάνη για τη λειτουργία της Σχολής ανέρχεται στο ποσό των 34.950,00€ ετησίως.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν ταχυδρομικά έξοδα, δημιουργία μακέτας, εκτυπώσεις προγραμμάτων, αναμνηστικά, παράθεση μπουφέ, παράθεση γεύματος, μεταφορικά έξοδα συμμετοχόντων (καθηγητών κλπ), ηχητικά – φωτιστική κάλυψη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6473.0003 και τίτλο «Έξοδα λειτουργίας Σχολών Γονέων» ποσού 34.950,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εγγράψει στον προϋπολογισμό έτους 2019 το ποσό των 10.650,00€.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 422 / 2018.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment