ΔΗΜΟΣ    ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Πού γίνεται η δήλωση του γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο εκάστοτε Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας.

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου
Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη δήλωση:
Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η  ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €.
Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €.
Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος
Ο γάμος δηλώνεται από ένα εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει  συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
 2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος
  (Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Πού γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού
Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων, πρέπει να δηλώνεται στο εκάστοτε Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας.

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης
Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη  πρέπει να γίνει εντός δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωσης (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

 • Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
 • Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί
Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό.
Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού

1.    Για Έλληνες πολίτες

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης των γονέων.
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων και του δηλούντα.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

2.    Για πολίτες 3ης χώρας

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Διαβατήρια των δύο γονέων και του δηλούντα.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη**.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο**.

Προσδιορισμός Δημοτικότητας
Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

** Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία

ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Πού γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού
Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.  

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας.

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

 

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής 

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού
Η βάπτιση δηλώνεται:

 1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
 2. στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση
Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: : Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού

 • Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο  συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πού γίνεται η δήλωση θανάτου 
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου
Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος
Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
 • Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Θ. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δ.Θ., απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού.

Περίπτωση αποτέφρωσης

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

 • Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά το θάνατό του, την ταφή ή την αποτέφρωσή του ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α΄ ή Β΄ συγγένειας του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
 • Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή  επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Απόκτηση  ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Εκπρόθεσμη  δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα  καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
 • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικές Πληροφορίες 

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.
 • Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του Συμφώνου Συμβίωσης και λύσης αυτού).
 • Για κάθε μεταβολή, από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων  δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

*Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.- Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2.- Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.
Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.
Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία (Κολιάτσου 32, 20 131 , Κόρινθος)
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
Τηλέφωνα : 27413 61037
Φαξ: 27413 61059

Ληξιαρχείο Δημοτικής  Άσσου-Λεχαίου
Τηλέφωνα : 27413 60011
Φαξ: 27413 60040

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
Τηλέφωνα : 27413 62205
Φαξ: 27413 62232

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
Τηλέφωνα : 27413 60119
Φαξ: 27413 60133

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τενέας
Τηλέφωνα : 27413 62005
Φαξ: 27413 62027