Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικ. αδύναμους

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 461/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ: «Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα: με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10).
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4368/2016 ορίζονται τα εξής:
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 27/419/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις κατηγορίες πλην των απόρων για τους οποίους προτείνεται 75% από 01-01-2019 και εφεξής υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
Σύνθεση νοικοκυριού.Mε βάση το άρθρο 2 της Δ13/οικ/33475/1935/2018  απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” ως ισχύει, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί:
μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω απο την ίδια στέγη-κατοικία. Δύναται να απαρτίζεται και απο φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
24.750 ευρω
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
27.000 ευρώ
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500)και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250), μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500).
 
 
Στο εισοδηματικό κριτήριο υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό πραγματικό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού. Τα φορολογικά στοιχεία υποβάλλονται για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 
Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.
 
 Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.
 
Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ:
Με τους Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α’229) : Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας “περί προστασίας πολυτέκνων”, 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75) περί :Ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, ορίζονται τα θέματα περί πολυτέκνων.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη πολυτέκνων απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου και άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ:
Στην απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι  67% και άνω.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη ΑΜΕΑ απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
-Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
– απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ :
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ο οποίος, κατα την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά απο σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.Το δικαίωμα αυτό ασκείται απο τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους.Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους.Το δικαίωμα αυτό ασκείται απο το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.(παρ. 3 άρθρο 9 ν. 3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/10).
Για την μείωση από δημοτικά τέλη μονογονεϊκών οικογενειών απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής απο το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό απο το οποίο να προκύπτει η χηρεία, συμβολαιογραφική πράξη κ.α)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ:
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών απο τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη τριτέκνων απαιτούνται:  
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .
Για την μείωση από δημοτικά τέλη μακροχρόνια ανέργων απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Βεβαίωση ΟΑΕΔ που να αποδεικνύει το διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ:
Αποδεικνύεται από την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄ αυτού πιστοποιητικό απορίας από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄ αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως ισχύει, σε συνδυασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.
 Εισοδηματικά κριτήρια (συμπληρωματικά με τα λοιπά κριτήρια ένταξης του άρθρου 3)
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ) για κάθε τύπο νοικοκυριού.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1.800 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο απο δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
2.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2.400 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700 ευρω
Νοικοκυριό αποτελούμενο απο τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3.000 ευρώ
Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ) . Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Για την μείωση ή την απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε οικονομικά αδύνατους απαιτούνται:  
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄ αυτού πιστοποιητικό απορίας από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄ αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως ισχύει , σε συνδυασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ανά κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους (εντός 1ου τριμήνου) στο Δήμο για επικαιροποίηση και σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία λήξης τους με ευθύνη των αιτούντων .
Η απόφαση ισχύει απο 1/1/2019 και κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.
Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2019, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη, την υπ’ αριθμ. 27/419/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται τη μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4368/2016  και τις διατάξεις των άρθρων 65 § 3 και 72 § 1ζ του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, την  μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων,  από 01-01-2019 και εφεξής, σε ποσοστό 50% για τις κατηγορίες: άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 75% για τους άπορους,  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
Σύνθεση νοικοκυριού.Mε βάση το άρθρο 2 της Δ13/οικ/33475/1935/2018  απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” ως ισχύει, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί:
μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω απο την ίδια στέγη-κατοικία. Δύναται να απαρτίζεται και απο φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
24.750 ευρω
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
27.000 ευρώ
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500)και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250), μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500).
 
 
Στο εισοδηματικό κριτήριο υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό πραγματικό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού. Τα φορολογικά στοιχεία υποβάλλονται για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 
Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.
 
 Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.
 
Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ:
Με τους Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α’229) : Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας “περί προστασίας πολυτέκνων”, 3454/2006 (ΦΕΚ Α’75) περί :Ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, ορίζονται τα θέματα περί πολυτέκνων.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη πολυτέκνων απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου και άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ:
Στην απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη ΑΜΕΑ απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
-Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
– απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ) στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ :
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.(παρ. 3 άρθρο 9 ν. 3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/10).
Για την μείωση από δημοτικά τέλη μονογονεϊκών οικογενειών απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η χηρεία, συμβολαιογραφική πράξη κ.α)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ:
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Για την μείωση από δημοτικά τέλη τριτέκνων απαιτούνται:  
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ: 
Διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .
Για την μείωση από δημοτικά τέλη μακροχρόνια ανέργων απαιτούνται:
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Βεβαίωση ΟΑΕΔ που να αποδεικνύει το διάστημα (άνω των 12 μηνών) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ .
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-Ε1 και τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
-δήλωση ΕΝΦΙΑ
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ:
Αποδεικνύεται από την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄ αυτού πιστοποιητικό απορίας από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄ αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως ισχύει, σε συνδυασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.
 Εισοδηματικά κριτήρια (συμπληρωματικά με τα λοιπά κριτήρια ένταξης του άρθρου 3)
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ) για κάθε τύπο νοικοκυριού.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1.800 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
2.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2.400 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700 ευρω
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3.000 ευρώ
 
Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ). Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Για την μείωση ή την απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε οικονομικά αδύνατους απαιτούνται:  
– Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου.
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ενδιαφερόμενου άδεια παραμονής όπου απαιτείται
– Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν (φωτοαντίγραφο)
– Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
-εγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να κατατεθεί αντ΄ αυτού πιστοποιητικό απορίας από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα χορηγείται βασιζόμενο στα οικονομικά κριτήρια της υπ΄ αρίθμ. Δ13/οικ/33475/1935/2018 (άρθρα 2,3) απόφασης “καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, ως ισχύει , σε συνδυασμό με έκθεση κοινωνικής έρευνας.
– Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία , προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου 
 
Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
– Η μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.
– Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ανά κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους (εντός 1ου τριμήνου) στο Δήμο για επικαιροποίηση και σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία λήξης τους με ευθύνη των αιτούντων .
– Μετά την παρούσα απόφαση κάθε προηγούμενη παύει να ισχύει.
– Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2019, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
                         Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 461 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment