Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 12/2019
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: <<Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»>>
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2.Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3οθέμα της ημερήσιας διάταξης << Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»>>έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/Α’/18-12-2018), άρθρο 91, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που:
α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και
β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι τις 31-1-2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου……»
Ειδικότερα, με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018 προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.
Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους παρέχοντας, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσοντάς το πλέον στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων.
2) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1921/11-01-2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.
3) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 156/07-04-2011,482/08-04-2011 σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης”.
4) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71/16-01-2019 βεβαίωση και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72/17-01-2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με τα οποία το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί συνολικά δεκατρία (13) άτομα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες ανανεώνονται κατόπιν συνεχών παρατάσεων του προγράμματος με πιο πρόσφατη την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
Ειδικότερα, απασχολούνται άτομα στις εξής ειδικότητες:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
4
ΣΥΝΟΛΟ
13
5) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2736/23-01-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 
Εισηγείται:
 
Τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/τ.Β΄/28-02-2014) ως εξής:
Α. Τροποποιεί το άρθρο 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και προσθέτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας την κάτωθι αρμοδιότητα:
·         Υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα καθώς και σε μη ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
Β. Τροποποιεί το άρθρο 21 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και συστήνει συνολικά δεκατέσσερις (14) θέσεις όλων των κατηγοριών (13 θέσεις ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και μία θέση – κατά ποσοστό 7% των προηγουμένων θέσεων – κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998), ως κάτωθι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΠΕ
Κοινωνιολόγων
Μία (1)
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών
Τρεις (3)
    ΤΕ
Νοσηλευτών
Δύο (2)
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτών
Τρεις (3)
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΥΕ
Οικογενειακών Βοηθών
Πέντε (5)
Γ. Το ύψος της επιπλέον δαπάνης που θα προκύψει από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συσταθούν συνολικά 14 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ανέρχεται σε 173.772 € η οποία αφορά τις ετήσιες αποδοχές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6011.0001 και 37.152,45 € που αφορά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6051 του προϋπολογισμού του Δήμου. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν α) για το έτος 2019 από τις πιστώσεις του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 153 του Ν. 4483/2017 και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 7 του ν. 4583/2018 μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους και β) για το έτους 2020 και εφεξής από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001)>> 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄)
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)
4.       Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄)
5.       Την με αριθμ. πρωτ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί παροχής οδηγιών εφαρμογής του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.
6.       Το με αριθμ. πρωτ. 4947/24-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής συμπληρωματικών οδηγιών εφαρμογής του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.
7.       Την με αριθμ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
8.       Την εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου μας και
9.        Την με αριθμ. πρωτ. 2736/23-01-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα  πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 499/τ.Β΄/28-02-2014), για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως προς τα άρθρα 11 και 21, ως εξής:
Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προσθέτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας την κάτωθι αρμοδιότητα:
·         Υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα καθώς και σε μη ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
 
 
 
 
Άρθρο 21
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συστήνει συνολικά δεκατέσσερις (14) θέσεις όλων των κατηγοριών (13 θέσεις ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και μία θέση – κατά ποσοστό 7% των προηγουμένων θέσεων – κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998), ως κάτωθι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΠΕ
Κοινωνιολόγων
Μία (1)
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών
Τρεις (3)
    ΤΕ
Νοσηλευτών
Δύο (2)
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτών
Τρεις (3)
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος (Ειδικότητα)
Θέσεις
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    »»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
     ΥΕ
Οικογενειακών Βοηθών
Πέντε (5)
Το ύψος της επιπλέον δαπάνης που θα προκύψει από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συσταθούν συνολικά 14 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ανέρχεται σε 173.772 €, η οποία αφορά τις ετήσιες αποδοχές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6011.0001 και 37.152,45 € που αφορά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6051 του προϋπολογισμού του Δήμου. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν α) για το έτος 2019 από τις πιστώσεις του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 153 του Ν. 4483/2017 και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 7 του ν. 4583/2018 μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους και β) για το έτος 2020 και εφεξής από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 12 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment