Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 423/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.  Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2. Δράκος Παναγιώτης
3.                  Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων»ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3463/2006 «Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων οικισμών και θέσεων “, η μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών γίνεται με  προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α.  την αριθ. 22/2016 απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Γαλατακίου, με την οποία προτείνεται η διόρθωση της εσφαλμένης ονομασίας του Οικισμού  Ρυτό με «υ» στο Ρειτό με «ει»,που είναι το ορθό.
β. Την από 8-9-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Χατζή, η οποία αναφέρει τα εξής:
Με την ιδιότητα μου ως Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων μου ανατέθηκε να μεταφέρω το καθολικό αίτημα των απανταχού Ρειτοριτών κατοίκων του Οικισμού Ρειτού, της ως άνω Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι εκπροσωπούνται δια του Πολιτιστικού τους Συλλόγου, για επαναφορά της ονομασίας του οικισμού τους αντί της σημερινής «ΡΗΤΟ» στην ορθή «ΡΕΙΤΟ», για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους που δεν έρχονται σε αντίθεση με την Δημόσια Τάξη, δεν προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και συνάδουν με την ιστορική μνήμη και συνείδηση των κατοίκων της περιοχής.
Ειδικότερα: Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος (1830) το Σοφικό, το οποίο είχε πρωτοστατήσει στην Επανάσταση του 1821, γνωρίζει την πρώτη του μεγάλη διάκριση δίνεται έδρα ενός Δήμου της Κορινθίας.
Ένας από τους πρώτους νόμους που θέσπισε η Αντιβασιλεία ήταν ο νόμος της 27ης Δεκεμβρίου 1833/8ης Ιανουαρίου 1834 «Περί διοργανισμού των Δήμων», αποτελούμενος από 124 άρθρα. Ο νόμος αυτός καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση των Δήμων, οι οποίοι θα διαιρούνταν σε τρεις τάξεις, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Με το βασιλικό Διάταγμα της 28ης Απριλίου /10ης Μαΐου 1834 «Περί της οροθεσίας και της εις δήμους διαιρέσεως του νόμου Αργολίδος και Κορινθίας», σχηματίζεται στην ανατολική πλευρά της Κορινθίας ο Δήμος Σολυγείας, με έδρα του το κεφαλοχώρι Σοφικό, το οποίο κατατάχθηκε στη Γ΄ τάξη, επειδή είχε πληθυσμό 1529 κατοίκους. Στην αρχική του Σύσταση ο Δήμος Σολυγείας περιελάμβανε στα όριά του το Σοφικόν (1506 κατ.), την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοδότου Σοφικού (20 κατ) και τη Μονή των Αγίων Πάντων Κόρφου (3 κατ.). Αργότερα με το Βασιλικό Διάταγμα 27ης Νοεμβρίου 1840, έφθασε στην πλήρη έκτασή του περιλαμβάνοντας και τις εξής περιοχές: το Αγγελόκαστρο, τον Κόρφο, το Αμόνι, το Γαλατάκι, το Κατακάλι, την Αλμυρή, το Ρειτό και τον Άγιο Γιάννη. Ο τότε Δήμος Σολυγείας διαλύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα ΔΝΖ/1914. Σήμερα άλλοι γράφουν την ονομασία του οικισμού «Ρητό» , άλλοι «Ρυτό», όμως η παραδρομή αυτή οφείλεται σε άγνοια των ιστορικών εκείνων στοιχείων που στοιχειοθετούν και αποδεικνύουν την σωστή ονομασία του οικισμού που δεν πρέπει να είναι άλλη απ΄την ονομασία «ΡΕΙΤΟ» και η οποία προέρχεται απ΄ τα πιο κάτω μνηνονευόμενα ακράδαντα και βάσιμα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το απόσπασμα κειμένου και χάρτη από το βιβλίο «Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογραφία της περιοχής Κορινθίας στους μέσους χρόνους» του συγγραφέα Μιχαήλ ΚΟΡΔΩΣΗ (Διδακτορική διατριβή), με την ονομασία «Ρειτό» προσδιορίζονταν τότε και κατ΄ επέκταση προσδιορίζεται και σήμερα η περιοχή του τ. δήμου Σολυγείας που βρίσκεται νότια της Αλμυρής. Το τοπωνύμιο επιζεί από την Αρχαία εποχή. Ο Θουκυδίδης περιγράφει ένα επεισόδιο του Πελοποννησιακού πολέμου λέγοντας ότι οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοι τους με 80 πλοία πλέοντες άμα τη έω έσχον μεταξύ χερσονήσου τε και Ρείτου ες τον αιγιαλόν του χωρίου υπέρ ου ο Σολύγειος Λόφος. Στο όνομα του Ρείτου πρέπει να αναγνωρίσουμε το Ρειτό. «Χερσόνησος» είναι η μικρή χερσόνησος – λόφος των Λουτρών της Ελένης και το μέρος που άραξε ο στόλος, ο όρμος της Αλμυρής.
Η πιο πάνω αναφορά σε συνδυασμό με το απόσπασμα του χάρτη που έχει προσαρτηθεί στον Β΄ τόμο «Ιστορία της Κορινθίας» του Κορίνθιου Συγγραφέα Σταύρου Κουτίβα (1966), προκύπτει χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ότι η πραγματική ονομασία του οικισμού ήτοι «ΡΕΙΤΟ» προέρχεται απ’ τον χείμαρρο που διερχόταν τότε και διέρχεται και σήμερα νοτιοανατολικά αυτού.
Περαιτέρω η ονομασία «ΡΕΙΤΟ» προκύπτει χωρίς αμφιβολία και απ’ το απόσπασμα κειμένου από το βιβλίο «Γεωγραφία– Πολιτική- Νέα και Αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας» του συγγραφέα Αντωνίου ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ (1886), όπου περιγράφονται με λεπτομέρειες οι οικισμοί που αποτελούσαν τον πρώην Δήμο Σολυγείας, ειδικότερα ως προς το «Ρειτό» αναφέρεται επί λέξει: «……..το δε Ρειτό προς Δυσμάς (10 οικίαι), ούτινος οι κάτοικοι είναι ποιμένες και ρητινοσυλλέκται, καλλιεργούσι δε και μικρά ύπαιθρα των δασών τμήματα και μισγαγκείας προς σίτον ….…..»
Η σωστή αναγραφή της ονομασίας «Ρειτό» εκτός των ανωτέρω αποδεικνύεται και από τα μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα όπως: Αντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου Ρειτού έτους 1946, Απόσπασμα Βιβλίου Πράξεων Σχολικής Εφορείας Ρειτού (1934-1981), έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, (όπου γίνεται αναφορά για το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου στην θέση «Κλήσα – μάτσι» Ρειτού, ναού που χρονολογείται από τον 13ο– 14ο αιώνα, επίσης από απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου με ημερομηνία εκδόσεως το έτος 1982.
Επειδή επομένως είναι καθολικό το αίτημα όλων των κατοίκων του Ρειτού να διορθωθεί η ονομασία του οικισμού τους από «Ρητό» ή «Ρυτό», στο ορθό «Ρειτό» και το οποίο αίτημα στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία και στην συλλογική ιστορική μνήμη, ενώ δεν έρχεται σε αντίθεση με την Δημόσια Τάξη, ούτε προσβάλλει τα Χρηστά ήθη αλλά ανταποκρίνεται στην ιστορική συνείδηση των κατοίκων της περιοχής, σας υποβάλλω δε την παρούσα με τα πιο πάνω μνημονευόμενα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.
Κατόπιν των ανωτέρω Σας ΖΗΤΩ να προβείτε στις κατά νόμο ενέργειες σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Νόμου 3463/2006 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να λάβει απόφαση πρότασης προς το Αρμόδιο Υπουργείο (και με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών) για την μετονομασία άλλως την σωστή ονομασία του οικισμού «Ρητό» ή «Ρυτό» στην ονομασία «Ρειτό», σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρειτού προς την Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου και την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 22/2016 απόφαση της Δ.Κ. Γαλατακίου, την από 8-9-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Χατζή  και τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Τη μετονομασία  του οικισμού «Ρυτόν» ή «Ρητό» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων στο ορθό «Ρειτό», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
-Την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 423 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment