Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/30.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 578/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ: << Έγκριση του προς υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 41943/30-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Ζήμος Κων/νος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Καρασάββας Ιωάννης
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
8.       Δημητρόπουλος Κων/νος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.   Κορδώσης Χρήστος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
12.   Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
13.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης που συνίσταται στο ότι πρέπει μέχρι σήμερα 30-11-2018 να υποβληθεί το αίτημα του Δήμου για τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 41.943/30-11-2018 πρόσκληση, τα οποία θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <<Έγκριση του προς υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
<< ΤοΥπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών   ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ανήρτησε την με αρ. πρωτοκ.: 6952/2331/Α3/30.10.2018 Πρόσκληση με κωδικό: 098 Α/Α ΟΠΣ: 2658 για την Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   «Ανταγωνιστικότητα   Επιχειρηματικότητα   και   Καινοτομία»   στον   Άξοναπροτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με   συνολικό   προϋπολογισμό   Δράσης 50.000.000,00 €.
Σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση:
1.        Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από «Δικαιούχο» και «Συνδικαιούχο» υπό προϋποθέσεις,    που    θα    υλοποιήσουν    ένα    σύνολο    συνεκτικών    και    αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής   παρέμβασης   και   β)   την   οργάνωση   της   οικονομικής   δραστηριότητας   που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
2.        Δυνητικοί δικαιούχοι είναι: Δήμοι ως «δικαιούχοι», και λοιποί Φορείς κατ’ αρμοδιότητα ως «συνδικαιούχοι», υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας τους. Εν προκειμένω απαιτείται συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με τον Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων ως οικείο Εμπορικό Σύλλογο για την περιοχή του Δήμου Κορινθίων.
3.        Ο «Δικαιούχος» (ΟΤΑ Α’ βαθμού) Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία:    «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» στην οποία εντάσσονται δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, βελτίωσης προσβασιμότητας και, τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» (συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού, βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων κλπ) και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» (κλιματιζόμενες στάσεις λεωφορείων, ελεγχόμενη στάθμευση, έλεγχος πρόσβασης σε πεζόδρομους κλπ.).
4.        Ο «Συνδικαιούχος» (Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» στην οποία εντάσσονται δαπάνες ανάδειξης και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά εξωτερικών όψεων, ομοιόμορφων τεντών, στεγάστρων, επιγραφών, εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων, ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων κλπ.)
5.        Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του «Δικαιούχου» Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€ και του «Συνδικαιούχου, Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.
6.        Οι κατηγορίες ενεργειών και οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Δήμο περιλαμβάνουν σημαντικές και πολυποίκιλες παρεμβάσεις που αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην γενικότερη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου καθώς και στην τόνωση της εμπορικής
κίνησης και την ενίσχυση και προώθηση της τοπικής αγοράς.
7.        Ο εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων δια του προέδρου του έχει ήδη εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη και επιθυμία του για τη συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων και την από κοινού προετοιμασία και υποβολής πρότασης σε σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου στην εν λόγω πρόσκληση.
8.        Το Μνημόνιο Συνεργασίας μετά των Παραρτημάτων αυτού (I,II,III και IV) τα οποία περιλαμβάνουν την Τεχνική Έκθεση για την Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου. Την προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Την Τεχνική Έκθεση για τη λειτουργική / αισθητική Αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Την Λειτουργικότητα Έργου (Κατάλογος Υποέργων) και τον πίνακα Συνολικού Χρηματοδοτικού Σχήματος (Προτεινόμενος Π/Υ)
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε το προς υπογραφή μνημόνιο συνεργασίας (μετά των Παραρτημάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας:   01   «Ανάπτυξη   επιχειρηματικότητας   με   Τομεακές   προτεραιότητες»,   01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά αρχεία της ανωτέρω Πρόσκλησης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης»
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε στο Σώμα σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας ( μετά των παραρτημάτων) μεταξύ του Δήμου μας και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την με αριθμ. πρωτ. 6952/2331/Α3/30-10-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, το σχέδιο μνημονίου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το μνημόνιο συνεργασίας (μετά των Παραρτημάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας:   01   «Ανάπτυξη   επιχειρηματικότητας   με   Τομεακές   προτεραιότητες»,   01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το οποίο καθ΄ όλον το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίωνστο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020».
 
Στην Κόρινθο, σήμερα 30/11/2018 οι κάτωθι συνεργαζόμενοι φορείς μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους
·         Ο Δήμος «Κορινθίων» με έδρα την Κόρινθο, ΑΦΜ 997860951, ΔΟΥ Κορίνθου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό σύμφωνα με την ως Δικαιούχος
·         Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου με έδρα την Κόρινθο, ΑΦΜ 099495263 , ΔΟΥ Κορίνθου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Βασίλειο Γεώργαρη σύμφωνα με την με αριθμ. 331/31-10-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συνδικαιούχος
που στο εξής θα αναφέρονται, συλλογικά ή μεμονωμένα, ως «Συνεργαζόμενοι Φορείς», έχοντας υπόψη:
1. Την Πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2658 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
2. Τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με:
·        τις δημόσιες συμβάσεις και τον ανταγωνισμό
·        την προστασία του περιβάλλοντος
·        την ισότητα ευκαιριών
·        τη μη προαγωγή των διακρίσεων
·        την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
3. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 28/575/30-11-2018 Απόφαση Δήμου Κορινθίων για την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
5. Την υπ’ αριθμ. 331/30-10-2018 απόφαση Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
6. Την υπ’ αριθμ. 28/578/18 απόφαση Δήμου Κορινθίων για έγκριση του προς υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
7. Την υπ’ αριθμ. 331/30-10-2018 απόφαση Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για έγκριση του προς υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
συνυπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα αυτού,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεχνικού δελτίου πράξης, με τους κάτωθι ειδικότερους όρους:
1.       Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζόμενων Φορέων, στο πλαίσιο της οργάνωσης της διαχείρισης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» καθώς και ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Συνεργαζόμενων Φορέων.
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Συμφωνητικό έχει ρόλο συμπληρωματικό και όχι αναιρετικό προς την Απόφαση Ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης.
2.       Αντικείμενο
Στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται ότι θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων έργων που α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική του δημόσιου χώρου και β) θα οργανώσει τον δημόσιο χώρο και την οικονομική δραστηριότητα με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης (smart city).
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης οριοθετείται ως ακολούθως:
Δήμος
Δημοτική ενότητα
Οικισμός
Μόνιμος Πληθυσμός (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011)
Ακριβή όρια εμπορικού δρόμου ή δικτύου εμπορικών δρόμων
 (περιγραφή των ορίων, ονομασίες οδών κ.λπ.)
Έκταση (τ.μ.)
Συνολικό μήκος εμπορικού δρόμου ή δικτύου εμπορικών δρόμων (μ.)
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν ως Δικαιούχος και Συνδικαιούχος να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις επί της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Μνημονίου IV Συνολικό Χρηματοδοτικό Σχήμα.
Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2010 και εφόσον με την αιτούμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης.
3.       Οργάνωση-Διοίκηση του Έργου
Η διαχείριση του Έργου, καθώς και οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και τα καθήκοντα των Φορέων και των προσώπων που εμπλέκονται στο Έργο θα διέπονται από τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης .
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου οι Συνεργαζόμενοι Φορείς, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης, καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:
 Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.       Ωρίμανση του Έργου (θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για έργα του τομέα παρέμβασης του).
2.       Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης στον τομέα Παρέμβασής του.
3.       Τήρηση ως Δικαιούχος των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
4.       Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ και τυχόν τροποποιήσεις του.
5.       Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα παρέμβασής του..
6.       Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων και τυχόν τροποποιήσεις τους.
7.       Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου στον τομέα παρέμβασής του.
8.       Διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, της παρακολούθησης των χρηματοροών του Έργου και της πραγματοποίησης των πληρωμών του τομέα παρέμβασής του στο έργο.
9.       Διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου στον τομέα παρέμβασής του μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
10.    Συνεργασία με τον Συνδικαιούχο για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
Ο Συνδικαιούχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.       Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».
2.       Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου στον τομέα παρέμβασής του, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
3.       Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 «Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».
4.       Ενημέρωση του Δικαιούχου με αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
5.       Συνεργασία με τον Δικαιούχο για τη σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.
6.       Τήρηση ως Συνδικαιούχος των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
7.       Σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (όπου εφαρμόζεται).
8.       Ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων και παραλαβή τους βάσει των σχετικών συμβάσεων.
9.       Διασφάλιση (σε συνεργασία με τον Δικαιούχο) της χρηματοδότησης του Έργου και της πραγματοποίησης των πληρωμών του τομέα παρέμβασής του στο έργο.
10.    Διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου τις Κατηγορίες Ενεργειών παρέμβασης του μετά την ολοκλήρωσή του.
11.    Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο.
Ο Δήμος Κορινθίων ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης, καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης.
Οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου του Έργου δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους.
Ως Ομάδα Έργου, σύμφωνα και με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δικαιούχου και του ΔΣ του Συνδικαιούχου, ορίζεται η κάτωθι:
Α/Α
Στέλεχος
Ειδικότητα
Φορέας και Υπηρεσιακή Μονάδα
Σχέση εργασίας                       
Ρόλος / Αρμοδιότητα
Υποέργο/α στο/α οποίο/α συμμετέχει
1
Ιωάννης Τσολάκης
Μηχ/γος Μηχ/κος, ΤΕ
Δήμος Κορινθίων, Δ/νση Τ.Υ, & Πολεοδομίας
Μόνιμος Υπάλληλος
Συντονιστής
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων
2
Ιωάννης Καραϊσκος
Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ
Δήμος Κορινθίων, Δ/νση Τ.Υ, & Πολεοδομίας
Μόνιμος Υπάλληλος
Μέλος Ομάδας Έργου
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων
3
Σταυρούλα Κουτσοδήμου
Μηχ/κος Χωροταξίας & Περ/κης Ανάπτυξης, ΠΕ
Δήμος Κορινθίων, Δ/νση Τ.Υ, & Πολεοδομίας
Μόνιμος Υπάλληλος
Μέλος Ομάδας Έργου
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων
4
Χρήστος Ζαφειρόπουλος
Μηχ/γος Μηχ/κος, ΤΕ
Δήμος Κορινθίων, Δ/νση Τ.Υ, & Πολεοδομίας
Μόνιμος Υπάλληλος
Μέλος Ομάδας Έργου
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων
4.       Διάρκεια της πράξης
Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της Πράξης.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα διακοπεί αυτόματα, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση ή υποχρέωση των Συνεργαζόμενων Φορέων, σε περίπτωση ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης.
5.       Υποχρεώσεις των Συνεργαζόμενων φορέων
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, ήτοι να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις τους, καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Δράσης.
επίσης, δεσμεύονται να τηρούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την υλοποίηση του έργου και να προβούν στις απαραίτητες δράσεις προώθησης και δημοσιότητας και στην κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών των ενεργειών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί και Οδηγίες της Επιτροπής).
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται ως Δικαιούχος και Συνδικαιούχος από τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει ότι υλοποίηση εκ μέρους του σε ποσοστό μικρότερο του 50% του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της Κατηγορίας των Ενεργειών του θα οδηγήσει σε ανάκληση της Απόφασης Ένταξης
Ο Συνδικαιούχος αναγνωρίζει ότι οφείλει να τηρεί καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης τα κριτήρια επιλογής, ήτοι τον αριθμό των συμμετεχουσών ωφελούμενων επιχειρήσεων κατά την πρόταση χρηματοδότησης.
·         Σε περίπτωση αποχώρησης μίας ή περισσότερων ωφελούμενων εμπορικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για την αντικατάσταση της /των επιχείρησης/-ων. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης, η πρόταση χρηματοδότησης θα επαναβαθμολογείται. Αν κατά την αναβαθμολόγηση η βαθμολογία είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη βαθμολογία των ενταγμένων προτάσεων χρηματοδότησης έως την κάλυψη του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης ή / και δεν ικανοποιείται ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τότε θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης της Πράξης.
·         Σε περίπτωση αποχώρησης μίας ή περισσότερων ωφελούμενων λοιπών επιχειρήσεων θα μειώνεται ο εγκεκριμένος σύμφωνα με την απόφαση ένταξης προϋπολογισμός του Συνδικαιούχου.
Περαιτέρω οι Συμβαλλόμενοι Φορείς δεσμεύονται με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας ότι θα τηρήσουν μετά την Ένταξή τους στη Δράση τις Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις (4.7.3 Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχου και 4.7.4. Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Συνδικαιούχου), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην οικεία Πρόσκληση.
·         Εξασφάλιση λειτουργικότητας του Έργου
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν τη λειτουργία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, συντήρηση ή/και μετέπειτα φροντίδα (εφόσον απαιτείται) από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ανεξαρτήτως του αν χρηματοδοτείται η σχετική δαπάνη. Ο προτεινόμενος τρόπος καταγράφεται στο Παράρτημα Μνημονίου ΙΙΙ- Λειτουργικότητα Έργου.
6.       Ευθύνη Συνεργαζόμενων Φορέων
Κάθε συμβαλλόμενο μέλος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας έναντι του άλλου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ευθύνονται κατά το μέρος της συμμετοχής τους στο Έργο.
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς αναγνωρίζουν με το παρόν Μνημόνιο ότι η μη τήρηση των ειδικότερων όρων που ορίζονται στην Πρόσκληση και στην εκδοθείσα απόφαση ένταξης επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης και ανάκτηση της δημόσιας χρηματοδότησης, που τυχόν τους καταβλήθηκε.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το Μνημόνιο Συνεργασίας, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει το Μνημόνιο αυτό από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας.
7.       Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης του παρόντος Μνημονίου και την ορθή υλοποίηση και τη λειτουργικότητα του Έργου, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
·      έναν (1) εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
·      Δύο (2) εκπροσώπους του Συνδικαιούχου με τους αναπληρωτές του και
·      Δύο (2) μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δικαιούχο, με τους αναπληρωτές του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π, οι συνεργαζόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου και τη λειτουργικότητα του Έργου και ειδικότερα η τήρηση των όρων του, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και τον τρόπο εφαρμογής του.
·         Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
·       Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
·       Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
·       Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
·     Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
8.       Τροποποίηση
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη και ρητή συμφωνία των Συνεργαζόμενων Φορέων και κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
9.       Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας προκύπτει μεταξύ τους σε σχέση με την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν σύμφωνα με την απόφαση ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαφωνία που προκύπτει από, ή σε σχέση με, το παρόν Συμφωνητικό θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Παράρτημα ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ I
Τεχνική Έκθεση για την Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 
 
 
Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο/ους μηχανικό/ους, ηοποία δομείται κατ’ ελάχιστον από τις παρακάτω ενότητες:
α. Αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης με καταγραφή:
–          της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής παρέμβασης (ανάλυση σχετικά με πλήθος καταστημάτων, κενά καταστήματα, καταστήματα ανά κλάδο δραστηριότητας συγκεντρώσεις-αγορές, περιοχές/οικισμούς που εξυπηρετεί),
–          SWOT ανάλυση –συγκριτικά πλεονεκτήματα, προβλήματα, ευκαιρίες, απειλές – για την περιοχή παρέμβασης.
β. Αναλυτική απεικόνιση τουλάχιστον σε υπόβαθρο αεροφωτογραφιών (google earth ή χάρτες κτηματολογίου)  ή σε τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής παρέμβασης, στην οποία θα αποτυπώνονται κατ΄ελάχιστον:
–          τα ακριβή όρια της περιοχής παρέμβασης (εμπορικός δρόμος ή δίκτυο εμπορικών δρόμων (έκταση, περιγραφή των ορίων, ονομασία οδών κ.λπ.),
–          οι υφιστάμενες χρήσεις γης,
–          τα εμπορικά καταστήματα – επισήμανση ωφελούμενων επιχειρήσεων (εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων εστίασης, χώροι συγκέντρωσης κοινού (κινηματογράφοι, θέατρα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις),
–          στοιχεία μνημείων και κτιρίων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία και θα αναδειχθούν,
–          οι υφιστάμενες υποδομές για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στις εισόδους – εξόδους της περιοχής παρέμβασης
–          οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν την περιοχή παρέμβασης
–          προσβασιμότητα εμπορικής περιοχής παρέμβασης (ανάλυση σχετικά με την εξυπηρέτηση από ΜΜΜ, δίκτυα ποδηλατοδρόμων, δίκτυα πεζοδρόμων, συνδέσεις με κόμβους μεταφοράς, στάθμευση Ι.Χ.).
γ. Αναλυτική περιγραφή και απεικόνιση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για τις Κατηγορίες Ενεργειών:
1 «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»,
 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»,
   3 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας»
 τουλάχιστον σε υπόβαθρο αεροφωτογραφιών (google earth ή χάρτες κτηματολογίου) ή σε τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής παρέμβασης που θα συνοδεύεται από:
–          τεκμηρίωση σε σχέση με την αναγκαιότητα υλοποίησης, αναλυτική περιγραφή και εκτίμηση του κόστους παρέμβασης ανά διακριτή ομάδα εργασιών (οικοδομικές εργασίες, έργα πρασίνου, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κ.λπ.). Στις περιπτώσεις που τα έργα αφορούν σε αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη φωτογραφική αποτύπωση.
 Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας διακριτά για κάθε έργο που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος.
Α/Α
 
ΤΙΤΛΟΣ Υποέργου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Κατηγορία Ενεργειών
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Κόστος *
(συνολικό κόστος και κόστος ανά τ.μ. με βάση την επιφάνεια παρέμβασης -ΟΧΙ περιοχή παρέμβασης)
Μεθοδολογία εκτίμησης κόστους
Σκοπιμότητα –Αναγκαιότητα**
Εκροές/Παραδοτέα
Χρονική διάρκεια υλοποίησης
από ………………………….έως
Αδειοδοτική Ωριμότητα
Μελετητική Ωριμότητα
*: για υποέργα προμηθειών, τεκμηρίωση βάσει τουλάχιστον τριών προσφορών.
**: τεκμηρίωση αναφορικά με α) το πρόβλημα της περιοχής παρέμβασης που επιλύεται με την συγκεκριμένη παρέμβαση β) τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.
 
Παράρτημα  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ II
 
Τεχνική έκθεση για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης
 
Η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει:
Α. Τεχνική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, με αναφορά στα ειδικά χαρακτηριστικά των προσόψεων των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, στα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις και προσδιορισμό των λειτουργικών/αισθητικών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Η τεχνική περιγραφή θα συνοδεύεται από:
i. έγχρωμη φωτογραφική τεκμηρίωση των προσόψεων των κτιρίων και του κοινοχρήστου χώρου (σε περίπτωση χρήσης του από τις επιχειρήσεις). Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε λογική αλληλουχία για τεκμηρίωση όλου του μήκους της περιοχής παρέμβασης. Η φωτογραφική τεκμηρίωση θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής παρέμβασης σε κλίμακα 1:500, στο οποίο θα αναγράφονται οι γωνίες λήψης.
ii. προσδιορισμό τυπικών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης με βάση την κλίμακα και την υφιστάμενη διαμόρφωση των προσόψεών τους (π.χ μέγεθος πρόσοψης, υφιστάμενο υλικό πρόσοψης). Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι υφιστάμενες προσόψεις θα τεκμηριωθούν φωτογραφικά και θα αποτυπωθούν σε κλίμακα 1:50 ή 1:20. Σε περίπτωση που υπάρχει στην περιοχή παρέμβασης έστω μια ωφελούμενη επιχείρηση που κάνει χρήση κοινόχρηστου χώρου, υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται στις τυπικές και υποβάλλεται επιπρόσθετα αποτύπωση της κάτοψης του σε χρήση κοινόχρηστου χώρου με τον προσωρινό ή μόνιμο εξοπλισμό του, σε κλίμακα 1:50 ή 1:20.
 
Β. Τεχνική περιγραφή της πρότασης με παρουσίαση της στρατηγικής για την αναβάθμιση και αισθητική ενοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης και της βασικής ιδέας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, με αναφορά σε σαφείς προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.
Η τεχνική περιγραφή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
i. παρουσίαση των στοιχείων που απαιτείται αποψιλωθούν/απομακρυνθούν από τις προσόψεις των επιχειρήσεων (π.χ. φωτεινές επιγραφές, κάθετες επιγραφές, υφιστάμενα συστήματα σκίασης) και από τον κοινόχρηστο χώρο (σε περίπτωση χρήσης του από τις επιχειρήσεις). Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση και τον παρακάτω συμπληρωμένο πίνακα:
Α/Α
Στοιχεία προς απομάκρυνση
Ποσότητα
1
π.χ κάθετες επιγραφές
2
π.χ υφιστάμενα συστήματα σκίασης
 
ii. παρουσίαση των παρεμβάσεων που προτείνονται στις προσόψεις των επιχειρήσεων και τον κοινόχρηστο χώρο (σε περίπτωση χρήσης του από τις επιχειρήσεις). Η παρουσίαση κάθε παρέμβασης θα συνοδεύεται από τον παρακάτω συμπληρωμένο πίνακα:
Α/Α
π.χ. 01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
π.χ. Προμήθεια 100 διαφώτιστων στεγάστρων
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Περιγραφή στοιχείου /υλικού
Μοναδιαίο κόστος (ανά τ.μ. ή ανά τεμάχιο)
Μεθοδολογία εκτίμησης μοναδιαίου κόστους*
Συνολικό κόστος για την περιοχή παρέμβασης
Σκοπιμότητα –Αναγκαιότητα**
Εκροές/Παραδοτέα
Χρονική διάρκεια υλοποίησης
από ………………………….έως
Μελετητική Ωριμότητα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Αδειοδοτική Ωριμότητα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
*: για προμήθειες, τεκμηρίωση βάσει τουλάχιστον τριών προσφορών.
**: τεκμηρίωση αναφορικά με α) το πρόβλημα ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης που επιλύεται με την συγκεκριμένη παρέμβαση β) τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.
iii. Για καθεμιά από τις τυπικές επιχειρήσεις του Α.ii, θα υποβληθεί:
–          πρόταση διαμόρφωσης της όψης σε κλίμακα 1:50 ή 1:20, με καταγραφή των προτεινόμενων υλικών και χρωματισμών.
–          μια έγχρωμη φωτορεαλιστική απεικόνιση της προτεινόμενης όψης επί φωτογραφίας που έχει υποβληθεί στο Α.ii.
Σε περίπτωση τυπικής επιχείρησης με χρήση κοινόχρηστου χώρου, θα υποβληθούν επιπρόσθετα:
–          σχέδια των προτεινόμενων στοιχείων εξοπλισμού επί του κοινοχρήστου χώρου σε κλίμακα 1:20 ή 1:10, με αναγραφή των προτεινόμενων υλικών και χρωματισμών,
–          κάτοψη της προτεινόμενης διαμόρφωσης του σε χρήση κοινοχρήστου χώρου σε κλίμακα 1:20,
–           μια 3d απεικόνιση του προτεινόμενου σε χρήση κοινοχρήστου χώρου επί φωτογραφίας που έχει υποβληθεί στο A.ii.
 
Παράρτημα  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ III
 
Λειτουργικότητα Έργου
Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας για το σύνολο των έργο που υλοποιούν ο Δικαιούχος και Συνδικαιούχος στο πλαίσιο των Κατηγοριών Ενεργειών:
1.       «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»,
2.       «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»,
3.       «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας»
4.       «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής»
5.      «Προβολή και προώθηση περιοχής παρέμβασης»
Πλαίσιο κειμένου: Έργο/υποέργο	Κατηγορία Ενεργειών	Δικαιούχος / Συνδικαιούχος 	Φορέας Λειτουργίας	Φορέας Συντήρησης	Πηγή χρηματοδότησης Λειτουργίας / Συντήρησης	Τρόπος Συντήρησης 
	Κατηγορία 1	π.χ. Δήμος	π.χ. Δήμος		π.χ  Π/Υ Δήμου 	Π.χ Αποθήκευση
Παράρτημα ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ IV
Συνολικό Χρηματοδοτικό Σχήμα
–          ανάλυση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του σχεδίου κατά Έργο, Κατηγορία Ενεργειών και /Συνδικαιούχο.
Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας για το σύνολο των έργο που υλοποιούν ο Δικαιούχος και Συνδικαιούχος στο πλαίσιο των Κατηγοριών Ενεργειών:
1.      «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»,
2.      «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»,
3.      «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας»
6.       «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής»
4.      «Προβολή και προώθηση περιοχής παρέμβασης»
Και στο πλαίσιο των λοιπών Κατηγοριών Ενεργειών
5.      Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου Aίτησης Χρηματοδότησης
6.      Ενέργειες Ωρίμανσης
7.      Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο
8.       Ενέργειες για την έκδοση αδειών
Α/Α
Έργο/υποέργο
Κατηγορία Ενεργειών
Δικαιούχος / Συνδικαιούχος
Προϋπολογισμός
%
Συνολικού
Προϋπολογισμού
1
2
3
Σύνολο Κατηγορία Ενεργειών 1
Σύνολο Κατηγορία Ενεργειών 2
Σύνολο ……
Σύνολο ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Σύνολο Εμπορικός Σύλλογος
Σύνολο Επιμελητήριο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 578 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος