ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014» παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων.