Ονοματοδοσία οδών του σχεδίου πόλης στην περιοχή Μπαθαρίστρα

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 490/2018
 
Θέμα 41ο Η.Δ: «Ονοματοδοσία οδών του σχεδίου πόλης στην περιοχή Μπαθαρίστρα».
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ονοματοδοσία οδών του σχεδίου πόλης στην περιοχή Μπαθαρίστρα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι.γ.14. του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων,
2. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, σύμφωνα με τις οποίες η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής,
3. τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τις οποίες οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων,
4. Την αριθμ. 2/11/20-03-2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία προτείνει την ονομασία των διανοιγμένων οδών του σχεδίου πόλης της περιοχής που δείχνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη σε κλίμακα 1:2000 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής:
Α. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 1 και αρχή την συμβολή των οδών Σικελίας και Αιγίνης και τέλος την συμβολή των οδών Σικυώνος και Χρ. Τσαμαντά σε οδό «ΑΙΓΙΝΗΣ».
Β. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 2 και αρχή την οδό του ορίου σχεδίου πόλης της περιοχής και τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΣΙΚΕΛΙΑΣ».
Γ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 3 και αρχή την συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Ήρας κα τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ».
Δ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 4 μεταξύ των Ο.Τ. 700 και 701 σε οδό «ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ, όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα του χάρτη,
5. Την αριθμ. 5/17-5-2018 απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, που συμφωνεί στην ονομασία της οδού όπως αναφέρεται στην αριθμ. 2/11/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντακαι τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι.γ.14 του Ν. 3463/06, του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του Ν. 3463/06, την αριθμ. 2/11/20-03-2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου και την αριθμ. 5/17-5-2018 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τηνονομασία των διανοιγμένων οδών του σχεδίου πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα ως εξής:
Α. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 1 και αρχή την συμβολή των οδών Σικελίας και Αιγίνης και τέλος την συμβολή των οδών Σικυώνος και Χρ. Τσαμαντά σε οδό «ΑΙΓΙΝΗΣ».
Β. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 2 και αρχή την οδό του ορίου σχεδίου πόλης της περιοχής και τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΣΙΚΕΛΙΑΣ».
Γ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 3 και αρχή την συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Ήρας κα τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ».
Δ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 4 μεταξύ των Ο.Τ. 700 και 701 σε οδό «ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ, όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα του χάρτη σε κλίμακα 1:2000 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 490 / 2018.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment