Ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ»

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ»

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 409/2018
 
Θέμα 17o Η.Δ.: Ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Παππάς Αντώνιος
2.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.        Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.        Μουρούτσος Γεώργιος
5.        Βλάσσης Δημήτριος.
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι.γ.14. του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων,
2. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, σύμφωνα με τις οποίες η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής,
3. τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τις οποίες οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων,
4. Την αριθμ. 2/13/20-03-2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία προτείνει την ονομασία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ» στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» Κορίνθου, μεταξύ των Ο.Τ. 699,700,695,696,698 σε οδό «ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ»   όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα του χάρτη,
5. Την αριθμ. 6/17-5-2018 απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, που συμφωνεί στην ονομασία της οδού όπως αναφέρεται στην αριθμ. 2/13/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντακαι τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι.γ.14 του Ν. 3463/06, του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του Ν. 3463/06, την αριθμ. 2/13/20-03-2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου και την αριθμ. 6/17-5-2018 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ονομασία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ» στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» Κορίνθου, μεταξύ των Ο.Τ. 699,700,695,696,698 σε οδό «ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ»   όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα του χάρτη,
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 409 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment