ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sxoleia@korinthos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)