Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ»

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 566/2018
 
Θέμα 57ο Η.Δ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ» για την υλοποίηση προγράμματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «καταγραφή και ανάδειξη της γεωπολιτισμικής κληρονομιάς του Κορινθιακού Κόλπου με σύγχρονα μέσα διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφίας»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ» για την υλοποίηση προγράμματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «καταγραφή και ανάδειξη της γεωπολιτισμικής κληρονομιάς του Κορινθιακού Κόλπου με σύγχρονα μέσα διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφίας», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος μας είναι μέλος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 241/30-10-2018 έγγραφο του συνδέσμου, σύμφωνα με το οποίο στα πλαίσια συνεργασίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρότασης Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη της γεω-πολιτιστικής κληρονομιάς του Κορινθιακού Κόλπου με σύγχρονα μέσα διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφίας», για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση όλων των δεδομένων που αφορούν στο περιεχόμενο των αφηγηματικών χαρτών (StoryMaps), ζητάει να ορισθεί ένας εκπρόσωπος του Δήμου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος ότι αφορά την επιβεβαίωση ή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το Δήμο μας σε θέματα τουριστικής προβολής και προώθησης.
Τέλος, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Ζώγκο ως εκπρόσωπο του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 241/30-10-2018 έγγραφο του Σ.Π.Ο.Α.Κ., την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2007
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Ζώγκο ως εκπρόσωπο του Δήμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρότασης Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη της γεω-πολιτιστικής κληρονομιάς του Κορινθιακού Κόλπου με σύγχρονα μέσα διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφίας», μεταξύ του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την καλύτερη  δυνατή αποτύπωση όλων των δεδομένων που αφορούν στο περιεχόμενο των αφηγηματικών χαρτών (StoryMaps) , σε ότι αφορά την επιβεβαίωση ή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το Δήμο μας σε θέματα τουριστικής προβολής και προώθησης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 566 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος