Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση του Σ.Ε.Π.Ο.Δ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση του Σ.Ε.Π.Ο.Δ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 420/2018
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.  Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2. Δράκος Παναγιώτης
3.                  Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος  Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)» λόγω  χρονικού περιορισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 194150/12-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κορινθίας, με το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει:
Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 της υπ΄ αριθμ. 151344/165/18-1-2017 (ΑΔΑ: 710Ζ4653Π8-6ΡΣ) {ΦΕΚ 206 Β΄} Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών –πεζοπορικών μονοπατιών» και λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν  με το υπ΄ αριθμ. 151375/752/3-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ) έγγραφο του ΥΠΕΝ παρακαλούμε εντός δέκα ημερών από την λήψη του παρόντος για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου σας, που θα συμμετέχει στην πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων, που υποχρεωτικά πρέπει να συστήσει η Υπηρεσία μας για την Π.Ε. Κορινθίας.
Η ανωτέρω πενταμελής επιτροπή θα αποτελείται από:
1. Εκπρόσωπο της τοπικής δασικής υπηρεσίας (Δασαρχείο Κορίνθου-Ξυλοκάστρου) ανάλογα κάθε φορά με την περιοχή αρμοδιότητας, που θα βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού.
2. Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
3. Εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ
4. Εκπρόσωπο κυνηγετικού συλλόγου (Κορίνθου –Κιάτου – Λουτρακίου – Νεμέας – Τενέας – Ξυλοκάστρου) ανάλογα με την περιοχή αρμοδιότητας.
5. Εκπρόσωπο ορειβατικού συλλόγου Κορίνθου ή Λουτρακίου (ανάλογα με την περιοχή δραστηριότητας).
Στη συνέχεια, o Πρόεδρος πρότεινε τον κ. Ζώγκο Ανδρέα, ως τακτικό μέλος και τον κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, ως αναπληρωματικό μέλος και ζήτησε την έγκριση του Σώματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 194150/12-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κορινθίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει, εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Ζώγκο, αναπληρούμενο από τον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά , δημοτικό σύμβουλο επίσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 420 / 2018.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment