Ορισμός Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ορθή επανάληψη
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 606/2018
 
Θέμα 23ο Η.Δ: «Ορισμός Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2017 και 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2017 και 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Βάσει της παραγράφου 3β του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Για τον παραπάνω λόγο μετά από πρόσκληση σε εταιρείες ορκωτών, μας υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές ως κατωτέρω:
1) Από την KsiGreece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος, στο συνολικό ποσό των 6.970,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 6.970,00 +1.672,80=8.642,80ευρώ, χωρίς καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου με ΑΜ. ΣΟΕΛ 21841 και αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Παπάζη με ΑΜ. ΣΟΕΛ 22381.
2) Από την ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 5.600,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 5.600,00€ +1.344,00€=6.944,00 ευρώ, χωρίς καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Διονυσόπουλο Άγγελο με ΑΜ. ΣΟΕΛ 39101 και αναπληρωτή του τον κ. Μανώλη Ιωάννη με ΑΜ. ΣΟΕΛ 13871.
Η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά είναι από την ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 5.600,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 5.600,00€ +1.344,00€=6.944,00ευρώ, χωρίς καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση
Παρακαλούμε να αποφασίσετε για τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή και αναπληρωτή του, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικών ετών 2017 – 2018».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει τον κ. Διονυσόπουλο Άγγελο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 39101 τακτικό ορκωτό ελεγκτή και αναπληρωτή τον κ. Μανώλη Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13871 της ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με έδρα την Αθήνα, για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2017 και έτους 2018.
Η δαπάνη για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 6.944,00ευρώμαζί με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 10/6142.0001 και τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017» ποσού 7.200,00€.
Η δαπάνη για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 6.944,00ευρώμαζί με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 10/6142.0006 και τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων» ποσού 9.000,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 606 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment