Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ. Κορινθίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/30.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 577/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ: «Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 41943/30-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Ζήμος Κων/νος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Καρασάββας Ιωάννης
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
8.       Δημητρόπουλος Κων/νος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.   Κορδώσης Χρήστος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
12.   Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
13.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης που συνίσταται στο ότι πρέπει μέχρι σήμερα 30-11-2018 να υποβληθεί το αίτημα του Δήμου για τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 41.943/30-11-2018 πρόσκληση, τα οποία θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπου Καμπούρη, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ανήρτησε την με αρ. πρωτ.: 6952/2331/Α3/30.10.2018 Πρόσκληση με κωδικό: 098 Α/Α ΟΠΣ: 2658 (ΑΔΑ: 6ΗΞΤ465ΧΙ8-Μ69) για την Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό Δράσης 50.000.000,00 € .
Σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση:
1.       Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από «Δικαιούχο» και «Συνδικαιούχο» υπό προϋποθέσεις, που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
2.       Δυνητικοί δικαιούχοι είναι: Δήμοι ως «δικαιούχοι», και λοιποί Φορείς κατ’ αρμοδιότητα ως «συνδικαιούχοι», υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας τους. Εν προκειμένω απαιτείται συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με τον Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου ως οικείο Εμπορικό Σύλλογο για την περιοχή του Δήμου Κορινθίων.
3.       Ο «Δικαιούχος» (ΟΤΑ Α’ βαθμού) Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» στην οποία εντάσσονται δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, βελτίωσης προσβασιμότητας και, τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» (συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού, βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων κλπ) και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» (κλιματιζόμενες στάσεις λεωφορείων, ελεγχόμενη στάθμευση, έλεγχος πρόσβασης σε πεζόδρομους κλπ.).
4.       Ο «Συνδικαιούχος» (Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» στην οποία εντάσσονται δαπάνες ανάδειξης και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά εξωτερικών όψεων, ομοιόμορφων τεντών, στεγάστρων, επιγραφών, εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων, ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων κλπ.)
5.       Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του «Δικαιούχου» Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€ και του «Συνδικαιούχου, Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.
6.       Οι κατηγορίες ενεργειών και οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Δήμο περιλαμβάνουν σημαντικές και πολυποίκιλες παρεμβάσεις που αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην γενικότερη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου καθώς και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση και προώθηση της τοπικής αγοράς.
7.       Ο εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου δια του προέδρου του έχει ήδη εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη και επιθυμία του για τη συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων και την από κοινού προετοιμασία και υποβολής πρότασης σε σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου στην εν λόγω πρόσκληση.
 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε και :
Α) Ορίσετε ως υπεύθυνο του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων», ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης, καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης τον/την (ονοματεπώνυμο/ειδικότητα/σχέση εργασίας) υπάλληλο Τμήματος (υπηρεσιακή μονάδα) του Δήμου Κορινθίων.
Οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου του Έργου δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους.
Β) Ορίσετε ως μέλη της Ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου …………..» τους κάτωθι:
1.-Τον/την ………………………………….. (ονοματεπώνυμο/ειδικότητα/σχέση εργασίας) υπάλληλο Τμήματος…………. (υπηρεσιακή μονάδα) του Δήμου……………………
2.-Τον/την ………………………………….. (ονοματεπώνυμο/ειδικότητα/σχέση εργασίας) υπάλληλο Τμήματος…………. (υπηρεσιακή μονάδα) του Δήμου……………………
3.-Τον/την ………………………………….. (ονοματεπώνυμο/ειδικότητα/σχέση εργασίας) υπάλληλο Τμήματος…………. (υπηρεσιακή μονάδα) του Δήμου……………………
Οι ανωτέρω θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίων που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου >> .
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να οριστεί ο κ. Τσολάκης Ιωάννης υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, ως υπεύθυνος του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων», ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης, καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Ως μέλη της Ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» πρότεινε τους κάτωθι:
1.- Τον κ. Καραϊσκο Ιωάννη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
2.- Την κα Κουτσοδήμου Σταυρούλα υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
3.-Τον κ. Ζαφειρόπουλο Χρήστο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Δήμου Κορινθίων
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι λαμβάνοντας υπόψητα παραπάνω εκτεθέντα και την πρόσκληση του προγράμματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Ορίζει τον κ. Τσολάκη Ιωάννη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, ως υπεύθυνο του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων», ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης, καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β. Ως μέλη της Ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» τους κάτωθι υπαλλήλους σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης :
 1- Τον κ. Καραϊσκο Ιωάννη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
 2- Την κα Κουτσοδήμου Σταυρούλα υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
       Δήμου Κορινθίων
 3-Τον κ. Ζαφειρόπουλο Χρήστο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Δήμου
       Κορινθίων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 577 / 2018.
          
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment