Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 373/2018
 
Θέμα 28o Η.Δ.: «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 01.08.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :
 
Έχοντας υπόψη:
1.     Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.     Την παράγρ. 3. του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» η οποία περιγράφει την διαδικασία για την “Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
4.     Την Κ.Υ.Α με αριθμό 46274/2014 (ΦΕΚ 2573/τΒ΄/26-09-2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», με την οποία δίνονται διευκρινήσεις και οδηγίες για την διενέργεια πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ορίσουμε με νέα απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα μας ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που θα έχει την ευθύνη της ορθής έκδοσης – αποστολής της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (Υπεύθυνος Λογαριασμού).
5.     Την υπ’ αριθμ 134453/23.12.15(ΦΕΚ Β’2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.9.2014-ΦΕΚ 25738)»(ΑΔΑ ΒΖΧ5465307-ΥΔ6).
6.     Την Κ.Υ.Α με αριθμό 44009/ΔΕ 5154/2013 (ΦΕΚ 2595/τΒ΄/25-10-2013) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» σύμφωνα με την οποία εκσυγχρονίζεται το σύστημα πληρωμής των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την υιοθέτηση νέας διαδικασίας εκτέλεσης πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
7.     Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει την Δημοτική Υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για  όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ.>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1)το Ν.3463/06, 2)το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, 3)την παράγρ. 3. του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014, 4) την Κ.Υ.Α με αριθμό 46274/2014, 5)την υπ’ αριθμ 134453/23.12.15(ΦΕΚ Β’2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 6)την Κ.Υ.Α με αριθμό 44009/ΔΕ 5154/2013, 7)το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει την Δημοτική Υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 373 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος