Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 18/2019
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου <<Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)>>»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου<<Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)>>», έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την από21-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Έχοντας υπόψη:
1.                   Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2.                   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.                   Την παράγρ. 3. του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» η οποία περιγράφει την διαδικασία για την “Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
4.                   Την Κ.Υ.Α με αριθμό 46274/2014 (ΦΕΚ 2573/τΒ΄/26-09-2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», με την οποία δίνονται διευκρινήσεις και οδηγίες για την διενέργεια πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ορίσουμε με νέα απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα μας ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που θα έχει την ευθύνη της ορθής έκδοσης – αποστολής της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (Υπεύθυνος Λογαριασμού).
5.                   Την υπ’ αριθμ 134453/23.12.15(ΦΕΚ Β’2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση  με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.9.2014-ΦΕΚ 25738)»(ΑΔΑ ΒΖΧ5465307-ΥΔ6).
6.                   Την Κ.Υ.Α με αριθμό 44009/ΔΕ 5154/2013 (ΦΕΚ 2595/τΒ΄/25-10-2013) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» σύμφωνα με την οποία εκσυγχρονίζεται το σύστημα πληρωμής των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την υιοθέτηση νέας διαδικασίας εκτέλεσης πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
7.                   Την απόφαση υπ΄ αριθμό 3862/21-01-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για ορισμό υπολόγου διαχειριστή έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ055 .
8.                   Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 55836/11-10-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να ορισθεί «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για το έργο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» με αριθμό έργου 2003ΣΕ05500005 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κα. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄,    η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.Δ.Ε.
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 3862/21-01-2019 αποφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καιτις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις του Ν. 3463/2006και του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει, την κα Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για το έργο 2003ΣΕ05500005 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.Δ.Ε.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 18 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος