Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2017ΕΠΟ2610016

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 607/2018
 
Θέμα 24ο Η.Δ: «Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2017ΕΠΟ2610016 «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 0261»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου 2017ΕΠΟ2610016 «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 0261», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 03-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Έχοντας υπόψη:
1.     Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.     Την παράγρ. 3. του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» η οποία περιγράφει την διαδικασία για την “Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
4.     Την Κ.Υ.Α με αριθμό 46274/2014 (ΦΕΚ 2573/τΒ΄/26-09-2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», με την οποία δίνονται διευκρινήσεις και οδηγίες για την διενέργεια πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ορίσουμε με νέα απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα μας ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που θα έχει την ευθύνη της ορθής έκδοσης – αποστολής της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (Υπεύθυνος Λογαριασμού).
5.     Την υπ’ αριθμ 134453/23.12.15(ΦΕΚ Β’2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.9.2014-ΦΕΚ 25738)»(ΑΔΑ ΒΖΧ5465307-ΥΔ6).
6.     Την Κ.Υ.Α με αριθμό 44009/ΔΕ 5154/2013 (ΦΕΚ 2595/τΒ΄/25-10-2013) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» σύμφωνα με την οποία εκσυγχρονίζεται το σύστημα πληρωμής των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την υιοθέτηση νέας διαδικασίας εκτέλεσης πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
7.     Την απόφαση με αριθμό 306872/73451/15,11,2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή του έργου 2017ΕΠ02610016 «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0261
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να ορισθεί «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για το έργο 2017ΕΠ02610016 «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κα. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄.    η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.Δ.Ε.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 306872/73451/15,11,2018 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις του Ν. 3463/2006και του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει, την κα Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, «Υπεύθυνη Λογαριασμού» για το έργο 2017ΕΠ02610016 «Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής   μέσω Π.Δ.Ε.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί υπολόγων λογαριασμών. Επίσης θα είναι υπεύθυνη να τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες από τον Δήμαρχο και την Αν. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 607 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος