Παράλληλη λειτουργία των λαικών αγορών Κορίνθου απο αύριο 27 Μαρτίου 2021

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π./οικ. 17968/19-03-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1716/20-03-2021) όπως ισχύει μέχρι 29-03-2021 .

Το με αριθμό πρωτ. 7152/17-03-2021 αίτημα του συλλόγου των παραγωγών .

Την με Αρ. Πρωτ. 34987/23-03-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα “Καθορισμός χώρων  λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών  του Ν 4497/2017 (Α’171) στον Δήμο Κορινθίων”

Την με Αρ. Πρωτ.: 7730/22-03-2021 (ΑΔΑ ΨΧ43ΩΛ7-Ω5Θ) Απόφαση Δημάρχου  Κορινθίων

 

Στον Δήμο Κορινθίων ισχύουν τα εξής :

Από την 27η-03-2021 θα λειτουργούν  παράλληλες υπαίθριες λαϊκές αγορές , στην οδό Αποστόλου Παύλου και παράλληλα στην οδό Κολιάτσου.

Κρίνεται σημαντική η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών  :

  • Για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, και περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές
  • Να ικανοποιηθεί το αίτημα του συλλόγου των παραγωγών .

Υπενθυμίζεται :

  1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών, ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα
  2. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας από πωλητές και καταναλωτές.
  3. Οι πωλητές θα πρέπει να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
  4. Οι καταναλωτές να μην συνωστίζονται μεταξύ τους αλλά να διατηρούν την απόσταση του 1,5 μ.