Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού Λατομείου αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ»

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 40/2019
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού Λατομείου αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» βάσει του Ν. 4512/2018»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.   Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.  Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 14οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού Λατομείου αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» βάσει του Ν. 4512/2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 3554/29-1-2019 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<ΘΕΜΑ: «Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού Λατομείου αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» βάσει του Ν. 4512/2018.»
Στις 03.01.2019 μας κοινοποιήθηκε η αρ. πρωτ. 44339 αίτηση της εταιρείας Λαρσινός ΑΕ, με την οποία μας υπέβαλε το αρ. 20938/13.12.2018 συμβόλαιο μονομερούς παράτασης μίσθωσης του λατομείου.
Ιστορικό:
Ο Δήμος Σαρωνικού με την 119/19-6-2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκμίσθωσε τον χώρο με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας κατακυρώθηκε στην επιχείρηση Λαρσινός Α.Ε. με ετήσιο μίσθωμα 6.100 € για 10 χρόνια με την υπ΄ αριθμόν 71/15-7-2003 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.
Η κοινότητα Χιλιομοδίου με την 6/23-1-92 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου εκμίσθωσε τον χώρο με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας κατακυρώθηκε στην επιχείρηση Λαρσινός Α.Ε. με πάγιο ετήσιο μίσθωμα 350.000 δρχ. και 4% αναλογικό προς τα έσοδα της εταιρείας μίσθωμα με την υπ’ αριθμόν 13/3-3-92 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου για 15 χρόνια. Επειδή έληξε η μίσθωση της έκτασης που ανήκει στην τέως Κοινότητα Χιλιομοδίου, ο Δήμος Τενέας με την υπ’ αριθμόν 169/2-12-2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής αποφάσισε να ενεργήσει αναλόγως για την έξωση της εταιρείας, στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων ομόφωνα με την υπ’ αριθμόν 7/18-1-2011 απόφαση ματαίωσε την αγωγή έξωσης.
            Σημειωτέον ότι καθ όλο το χρονικό διάστημα από της συνάψεως των άνω μισθώσεων, μέχρι και σήμερα η μισθώτρια εταιρεία ήταν εφοδιασμένη, είτε α) με άδεια εκμεταλλεύσεως, δυνάμει 1) της υπ’ αριθ. 20082/19-10-1984 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του λατομείου δυνάμει του άρθρου 33 του Ν 1428/1984, 2) της υπ’ αριθ. Φ.29/οικ.1266/15-11-1994 3) της υπ’ αριθ. Φ.29/οικ.922 /28.7.1998 και 4) της υπ’ αριθ. Φ.29/1299/1-12-2004 (ΦΕΚ Β 1905/2004) και μέχρι 15/11/2009, είτε β) διατηρούσε το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου λόγω των ενδίκων μέσων που είχε ασκήσει (μέχρι 30/5/2010), είτε γ) διατηρούσε το δικαίωμα αποκομιδής, το οποίο και ασκούσε των νομίμως εξορυχθέντων υλικών, σύμφωνα με την από Φ29/οικ.72/24-1-2011 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Προηγούμενα ο Νομάρχης Κορινθίας με την υπ’ αριθμόν 694/30-10-2009 απόφασή του απέρριψε την από 14-11-2008 αίτηση της Εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» περί χορηγήσεως περαιτέρω πενταετούς παρατάσεως της υπ’ αριθμόν Φ.29/1299/1-12-2004 άδειας εκμεταλλεύσεως με το αιτιολογικό ότι πλέον είχε καθοριστεί στο Νομό Κορινθίας λατομική περιοχή και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν πλέον να τύχουν εφαρμογής στο νομό Κορινθίας οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν.1428/84, όπως αυτό ισχύει, πλην όμως με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας υπ’ αριθμόν 2624/10 ακυρώθηκε η απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας υπ’ αριθμόν Φ26/148/25-1-2008 (ΦΕΚ37Δ), με την οποία είχε καθοριστεί λατομική περιοχή στη θέση «Μάλλια-Νταρδιζα» Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, με αποτέλεσμα ο Νομός να στερείται σήμερα λατομικών περιοχών.
            Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Ά) ορίζεται η 31-12-2013 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν.1428/84 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης, επειδή στον οικείο νομό, επαρχία ή νήσο είχαν καθοριστεί λατομικές περιοχές, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Στην εν λόγω δε διάταξη περιλαμβάνεται και το ανωτέρω λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» όπως αναφέρει και η διαπιστωτική πράξη του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αριθμό 37374/12286/31-8-2011 και με ΑΔΑ: 4Α Μ27Λ1-ΟΗΣ και δεδομένου ότι πρόκειται για εκ του νόμου παράταση της αδείας εκμεταλλεύσεώς του κατόπιν αιτήσεως της άνω εταιρείας εκδόθηκε αυτή βάσει του άρθρου 183 παρ. 1 του Ν.4001/2011 του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου από την οποία προκύπτει ότι η άνω εταιρεία εμπίπτει στις διατάξεις του άνω Νόμου και η υπ αριθμ. πρωτ. οικ2420/2-9-2011 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται σύμφωνα με τις άνω διατάξεις άδεια λειτουργίας του άνω λατομείου μέχρι την 31-12-2013 . Εκδοθείσης σχετικώς της υπ αριθμ. 36207/12-9-2011 απόφασης του Δήμου Κορινθίων δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η παράταση της μίσθωσης του άνω λατομικού χώρου μέχρι την 31-12-2013 και υπεγράφη σχετικά το υπ αριθ. 18382/23-9-2011 συμβόλαιό παράτασης μίσθωσης μέχρι την 31-12-2013.
            Περαιτέρω εκδόθηκαν η υπ’ αριθ. Φ29/6373/31-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ27Λ1-Ψ0Υ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και οι υπ’ αριθ. Φ29/6644/28-12-2015 (ΑΔΑ:738Β7Λ1-Ψ3Ν) και Φ29/5291/29-12-2017 (ΑΔΑ:71ΒΣ7Λ1-7ΞΗ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, με τις οποίες παρατάθηκε η λειτουργία του λατομείου έως 31/12/2018.
Επιπρόσθετα και δυνάμει των ανωτέρω παρατάσεων της λειτουργίας του λατομείου ο Δήμος Κορινθίων με τα υπ’ αριθ.42562/7-8-2014, 60979/30-12-2017 και 17181/25-5-2018 έγγραφά του προς την μισθώτρια, έχει συναινέσει στις αντίστοιχες εκ του νόμου παρατάσεις της ως άνω μίσθωσης και ο εκμισθωτής είναι ιδιοκτήτης του άνω ακινήτου.
Στις 17/1/2018 δημοσιεύθηκε ο Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5/17-1-2018) όπου στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 68 παρ. 5 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζει : του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν.4512/2018, όπου ορίζεται: «….Συμβάσεις μίσθωσης, η διάρκεια των οποίων έχει υπερβεί τα είκοσι (20) έτη κατ` εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α`43), ή της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011 (Α`179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α`235) και το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α`165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 (Α`200), μπορεί να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών από τη συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης, εφαρμοζόμενης περαιτέρω της παρ. 3 του άρθρου 45.
Ως εμπίπτον το σχετικό λατομείο στην ανωτέρω διάταξη και σε εφαρμογή της, η μισθώτρια εταιρία με το υπ΄αριθ. 20938/13-12-2018 συμβόλαιο προέβη στη μονομερή παράταση της μίσθωσης ολόκληρης της ανήκουσας πλέον στο Δήμο Κορινθίων (ως διαδόχου των ανωτέρω δήμων Σαρωνικού και Τενέας) έκτασης 125.274,00 τμ έως 8/5/2032, λαμβανομένης ως ημερομηνία έναρξης της αρχικής μίσθωσης την παλαιότερη με την Κοινότητα Χιλιομοδίου (μετέπειτα Δήμο Τεγέας και νυν Κορινθίων) με τους ίδιους όρους και συμφωνίες που περιλάμβανε η τελευταία συμβατική παράταση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ και συγκεκριμένα: 1) πάγιο μίσθωμα 65 ευρώ ανά στρέμμα ήτοι συνολικά 8.143,00 ευρώ ετησίως, 2) αναλογικό μίσθωμα 5% επί
της τιμής πώλησης των προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου και 3) ελάχιστο ετήσιο αναλογικό 100.000 τόνοι θραυστού υλικού με τιμή πώλησης 5 ευρώ τον τόνο ήτοι 500.000
επί 5% σύνολο ως ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα 25.000 ευρώ ετησίως (ως δε τιμή πωλήσεως για το προσδιορισμό του ελάχιστου ετήσιου αναλογικού μισθώματος ορίζεται το 50% της εκάστοτε ισχύουσας βοηθητικής τιμής 622 θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου εγκεκριμένης αναλύσεως τιμών). Το ποσό αυτό ενδέχεται να προκύψει μεγαλύτερο, καθώς η τιμή των προϊόντων για τον υπολογισμό της ελάχιστης εγγυημένης ετήσιας παραγωγής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση και η τιμή καθορίζεται από το άρθρο 53 παρ. 7 σε 5 ευρώ.
Τέλος η μισθώτρια εταιρία με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1873/17-1-2019 αίτησή της, έχει καταθέσει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου την υπ’ αριθ. 850ILG1960143 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού 33.143,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο του ετήσιου πάγιου μισθώματος και του ελάχιστου εγγυημένου, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση εκμίσθωσης από 01.01.2019 έως 22.01.2032 (ημερομηνία συμπλήρωσης των 40 ετών από την αρχική σύμβαση) & με τους ίδιους όρους του αρχικού συμβολαίου 18382/2011.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώςστα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 44339/2018 αίτηση, την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 4512/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Δημητριάδη –Κακούρου Μαρίας)
Παρατείνει,την εκμίσθωση του Δημοτικού Λατομείου αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, από 1-1-2019 έως και 22–1–2032 (ημερομηνία συμπληρώσεως των 40 ετών από την αρχική σύμβαση) και με τους ίδιους ακριβώς όρους που περιγράφονται στο αρχικό συμβόλαιο αριθμ. 18382/2011.-
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 40 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment